SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY III.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LOJZÍKA NEKOLU

 

Milovaný Lojzíku,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že ses vypořádal se všemožnými nástrahami negativního stavu, dokázal ses vymanit z pseudoduchovních ezoterických nauk, zlomil jsi naléhání svého ega a stal ses představitelem pravého Boha/Bohyně tělem i duší.

Prvotní část svého života jsi v tomto světě prožil jako nevědomý člověk s téměř zcela potlačeným pravým Já, které muselo ustoupit do pozadí proto, abys zobrazil určitou škálu aspektů zdejšího bytí pod vládou Pseudotvůrců a Renegátů, z jejichž okovů ses v předem určený čas dokázal vymanit, načež jsi začal ukazovat cestu Domů nejen těm, kteří jsou na tebe napojení, ale i těm, kterým pomáháš zprostředkovaně.

Už ve školce ses cítil mezi ostatními právem jako mimozemšťan. Nechápal jsi způsob jejich vyjadřování a vzájemnou interakci, do dětských her ses zapojoval obtížně, a i přes touhu zapadnout ses nacházel spíše mimo kolektiv. To se nezměnilo ani po nástupu do školy, která na tvou dětskou mysl kladla zvýšené nároky v podobě nuceného učení pseudoinformací, jež se ti záhy poté vykouřily z hlavy. Výklad učitelů jsi obvykle poslouchal stylem „jedním uchem tam, druhým ven“. Mrzelo tě, že nedosahuješ takových „kvalit“ jako ostatní vrstevníci, aniž bys tehdy tušil, že to pravé bohatství se skrývá uvnitř tebe. Tvůj vnitřní potenciál musel ještě několik dekád čekat na své plné projevení v nitru i navenek, nicméně už odjakživa jsi byl připravován na roli být mým představitelem, majícím svou základnu v Týmu Boží Rodiny. Z duchovního hlediska je dobře, že jsi pseudoinformace z hlavy vypouštěl a tím ses vyvaroval úplného pohlcení matrixem, který tě chtěl pomocí školní instituce zformovat do jemu vyhovující podoby. Tak se nestalo, poněvadž sis nikdy neosvojil a zcela nepřijal za své podivné způsoby životního sebevyjádření jako drtivá většina ostatních, čímž jsi špínu negativního stavu nenechal proniknout až do hloubi svého srdce, o jehož zdolání se Datasystém pokoušel. O co menší talent jsi měl na učebnicové žvásty, o to víc tě to táhlo k manuální zručnosti a technickému zaměření, proto sis zvolil stát se frézařem, jenž opracovává surové beztvaré kovy do požadovaných podob. Duchovní souvztažnost tvého již skončeného celoživotního povolání odráží především skutečnost, že tvoje duchovní práce na vysvobozování padlých bytostí se zaměřuje hlavně na ty případy padlých bytostí, jejichž kvalita života se vyznačuje surovostí, beztvarostí, neurčitostí, hrubostí, tvrdostí, netečností, chladností, těžkopádností a stagnací. Zmiňované charakteristiky určité sorty sentientních entit ze zóny vymístění jsou výsledkem fabrikace Pseudotvůrců a Renegátů, především pomocí klonování a různých biologických manipulací s pozměněnou DNA s využitím sofistikovaných technologií. Tvé zapojení v Misi Boží Rodiny vede tyto nesčetné jedince („surové kovy“) obrazně řečeno k jejich duchovnímu „opracování“ do podob, které se přibližují pozitivním šablonám, toliko rozmanitým, a tedy nikoli uniformovaným, jako je tomu v antivesmíru, přičemž jim tímto výrazně pomáháš zvyšovat duchovní úroveň, zbavovat je nánosů a směřovat je k hranici, kterou překročí práh limba.

Velkou část svého mládí jsi prožil jako spořádaný občan socialistické země, poklidně chodící do práce a starající se o svou rodinu. Rutinní život a pozemský běh věcí tě ale nenaplňoval a ty ses snažil nahlédnout za oponu, poněvadž už od dětství jsi tušil, že nic není zcela takové, jak se na první pohled zdá. Začal jsi hledat, ale dlouho jsi tápal a narážel na stěnu. Pokud jsi zrovna nenarazil na stěnu, spadl jsi studiem ezoterických nauk rovnou do přichystaných prohlubní, v nichž jsi pobýval od 90. let minulého století, kdy jsi započal se studiem řady knih, které se na domácí trh dostaly po změně režimu. V prohlubních jsi byl svědkem poznání zkreslené podstaty života, Stvořitele a univerza. Osvojil sis různé způsoby meditací, dodržování „rituálů“ a dalších ezoterických praktik, které tě vháněly stále hlouběji do falešné reality, která měla nahradit realitu pozemskou, tolik chladnou a odměřenou. Bylo velmi důležité, že sis prošel něčím takovým, neboť tento způsob shromažďování životních prožitků a poznatků jsi tehdy, a především pak v rámci Mise Boží Rodiny využil při své práci v zóně vymístění k vysvobozování těch, kdo byli během života na Nule omotáni falešnými pekelnými naukami, tvářícími se bohulibě, lidsky a přívětivě. Tvé proniknutí ezoteriky všemi možnými směry přispělo k výraznému očištění těch, kdo s ní byli (nebo jsou) různým způsobem spojeni, zároveň s tím jsi očistil i samotné jádrové aspekty těchto rádoby duchovních směrů, které jsi po nalezení Nového Zjevení projasnil mým světlem, boží láskou, moudrostí, soucitem a milosrdenstvím, načež jsi je odevzdal do mých rukou. Daní za tvé angažmá v tomto směru bylo to, že ses potýkal se značným zamořením své duše ještě dlouho poté, co ses s pravým poznáním Stvořitele prostřednictvím Nového Zjevení seznámil.

Jelikož jsi byl předurčen být představitelem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, nedělalo ti problém zvnitřnit si sdělované ideje formou božího slova, přijmout je za své a začít je uvádět do svého života. Od té doby jsi negativním stavem pracně budovaný závoj okolo svého srdce začal rozpouštět a trhat na kusy. Začal ses vymaňovat ze sítě ovládacích programů, uvědomil sis přítomnost svého věčného Tatínka a Maminky uvnitř své bytostné podstaty, poznal jsi Jeho/Její pravé jméno a započal jsi svůj skutečný duchovní růst vpřed. Negativní stav ti na cestě zpět ke mně připravil mnoho překážek, jimiž se tě snažil získat znovu na svou stranu, s každou z nich ses ovšem vypořádal nejlépe, jak jsi mohl a pokračoval jsi v neutuchající touze stát po mém boku, reprezentovat můj pozitivní stav, být mojí první linií, prodlouženou boží rukou plnící vůli absolutna.

Značnou roli při nesení pomyslného kříže sehrála Lucie, která byla jednou z těch zkoušek úplně největších, abys dokázal očistit specifické aspekty zprzněného mužského principu a navrátit je na to správné místo. S nenaplněnou láskou jsi dlouho bojoval, prošel jsi kvůli jejímu odmítnutí fázemi existenčního smutku, deprese, deziluze, hněvu, vzdoru a dalšími manýry. To vše jsi však postupně překonal, turbulentní vlivy ve svém nitru jsi dokázal utišit, těžké nánosy rozpustit a dojít pochopení toho, že nic nemohlo být jinak. Vše ve tvém životě včetně této zmiňované záležitosti se odehrálo nejen v nejlepším zájmu tebe samotného, ale i v nejlepším zájmu Stvoření, kterému bys bez této zkušenosti nemohl pomoci v takové šíři a tak účinně. Vše se, milý Lojzíku, děje k tvému nejvyššímu dobru a blahu, pouze si to nejsi schopen po většinu času připustit vzhledem k omezením tohoto těla. I tak je velmi dobře, že jsi to přijal, odpustil jsi sobě i svým bližním a došel jsi smíření. Datasystém nyní už nemá tolik šancí v tomto ohledu zasahovat. Připomínám, že to byla role, kterou sis s Lucií před započetím současného cyklu času osobně dohodl, a to se všemi detaily vašeho časově ohraničeného příběhu. Nic tedy nemohlo být jinak a ty můžeš být pokojný a hrdý na to, že jsi naplnil plán své duše, který přináší veliký užitek celému univerzu. Nemá cenu se ničím trápit, když víš, že pravá láska a život je pouze v doméně pozitivního stavu, kde na tebe čeká tvá milující partnerka. Není překvapením, že je neustále při tobě a můžeš k ní kdykoli promlouvat a vnímat její jemnou, ladnou energii, která ti společně s mojí energií pomáhá v tomto světě vydržet.

Raduji se z toho, že mne miluješ jako nedělitelného Tatínka i nedělitelnou Maminku v jedné absolutní substanci, jejíž relativní část Janička měla tu čest opakovaně pobývat ve tvém bytě v Liberci. Cením si tvé hluboké lásky, pokory a vlídnosti, kterou prokazuješ mně i ostatním. Je mi s tebou krásně a jsem šťastný z každého nového rána, kdy se probouzíš s myšlenkami na mě; z každého poledne, kdy jsi si vědom mé přítomnosti; z každého odpoledne, vyplněného častými procházkami, spojenými s četbou božího slova, které tě se mnou intenzivněji spojuje; a z každého večera, kdy uleháváš do postele v energiích univerzální modlitby. Velmi si vážím všech fyzických i duchovních služeb, které jsi kdy poskytl mým spolupracovníkům i nepřebernému množství bytostí v Multivesmíru, které ti vyjadřují veliký vděk za to, jak úžasně na všech frontách pomáháš. Všechen útlak, výsměch okolí, nepochopení spících lidí, útoky negativních entit v různých formách, životní poklesky a stesky, nemožnost být trvale šťastný a naplněný – toto a mnohem více ti bude dokonale vynahrazeno životem na Nové Zemi i kdekoli jinde ve jsoucnu a bytí mojí nebeské říše, kde máš přichystáno své čestné místo. Po zbytek plnění svého poslání budeš mít vše potřebné pro jeho úspěšné dokončení. Po zahájení naší Mise ucítíš ještě více podpory a ochrany, stejně jako ostatní představitelé budeš do značné míry odpojen od ovládacích programů Datasystému a zbývající čas na této planetě se ti bude zvládat o poznání snáze. A pak nadejde okamžik, kdy obdržíš nový krystalický nosič své duše a navážeš ve zcela nových kvalitativních podmínkách na svůj úkol, jenž ses při svém stvoření rozhodl přijmout.

Děkuji ti za tvou srdečnost, obětavost, přívětivost a hlubokou oddanost naší Misi. Jsem tuze rád, že jsi zde s námi a svým jedinečným posláním se originálním způsobem zasluhuješ o konec utrpení v celém Multivesmíru. Těším se na pokračující a stále se prohlubující spolupráci a na stále nový přísun životních zkušeností a zážitků, které Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina prostřednictvím tvojí relativity budu prožívat s tebou.

Srdečně tě objímá, lásku ti odevzdává a pozdravy z duchovních sfér od tvých přátel ti posílá

Tvůj nejlepší Přítel a Rodič v jednom

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email