SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA BLANÍKU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 10. 7. až 12. 7. 2020 se uskutečnilo největší setkání představitelů našeho Týmu za uplynulé pětileté období přípravné fáze této Mise. Celkem 47 účastníků setkání společně s mojí přímou inkarnací Janou vykonalo během tří dnů značné množství práce multivesmírného dosahu, jejíž význam v plné šíři pochopí každý teprve během převibrování z této reality na Novou Zemi. Mimo mnoha menších schůzek spřízněných duší patřících do Boží Rodiny se v uplynulých týdnech a měsících uskutečnilo i několik větších setkání. Po vykonání duchovní práce v Olomouci, Ústí nad Labem a na hoře Říp a v Roudnici nad Labem přišlo na řadu setkání na hoře Blaník, které završilo dosavadní sérii terénních akcí tohoto druhu.

Po přivítání prvních přátel s mojí hmotnou podstatou v Praze se moje „první linie“ vydala do Trhového Štěpánova, kde se nacházel výchozí bod pro výlety uskutečněné v následujících dnech. Už během cesty na místo určení a pak v samotném hotelu probíhaly mezi spřízněnými dušemi rozhovory na různá témata, kterým po celou dobu naslouchaly členové jejich duchovních rodin, skrze něž se vzájemné dialogy šířily i k ostatním bytostem ve všech dimenzích Multivesmíru.

Hlavní program se uskutečnil v sobotu 11. 7., kdy se na jednom místě fyzicky sešel zatím nejvyšší počet mých představitelů všech věkových kategorií. Poté, co dorazili z různých koutů České a Slovenské republiky všichni, kdo to měli v plánu své duše, v odpoledních hodinách se auty vydali k asi 20 kilometrů vzdálené hoře Blaník. Tato lokalita, opředená pozemskými pověstmi o Blanických rytířích, má stejně jako Říp důležitou duchovní souvztažnost. Pověst, inspirovanou z duchovních sfér, nelze brát doslova, neboť pravý význam jejích slov lze najít až za použití boží optiky.

Tato pověst zní následovně:

„Uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země České svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.“

„Uvnitř hory“ ukazuje na nejniternější oblast božího absolutna, z nějž se rodí veškeré pozitivní ideje a sentientní entity včetně těch, kterým byla dána role členů Mise Boží Rodiny. Sloveso „odpočívá“ symbolizuje dobu, kdy členové Mise ještě nebyli samostatně stvořenými bytostmi uvolněnými do procesu Stvoření. Sloveso „čeká“ naopak symbolizuje proces dozrávání času, kdy během přípravné fáze této Mise docházelo skrze boží představitele k očišťování nepřeberné řady aspektů zdejšího života v náročných podmínkách, jež budou posléze vyměněny za svobodný a radostný život na Nové Zemi. „Vojsko“ v niterném smyslu odkazuje na zástupy bytostí z pozitivního stavu inkarnovaných v současné době na planetě Nula a na všechny ostatní, kdo pracují v zájmu dobra na ukončování stavu zel a nepravd. Souvětí „až bude českému národu nejhůře“ je spojeno se současnou dobou transformace, kdy krátce před rozdělením lidstva a fyzickým příchodem sil negativního stavu dochází ke globálnímu zhoršování situace. Vnímavý jedinec si dobře všímá úpadku tohoto světa, projevujícího se ve všech rovinách. Spojení „českému národu“ se v tomto kontextu nevztahuje pouze na obyvatele žijící v určité části střední Evropy, nýbrž označuje všechny národy tohoto světa z toho důvodu, že na území Čech se nachází duchovní centrum planety, které je propojeno s každým centimetrem čtverečním zemského povrchu. „Jeho velitelem je sám patron země České svatý Václav“ v pravém významu neznačí skutečnost, že by „vojsko“ bylo řízeno relativní bytostí, svatým Václavem, jenž za svého života plnil roli zdejšího knížete z rodu Přemyslovců. „Svatý Václav“ je ve skutečnosti pouze jiné označení pro Pána Ježíše Krista, pod jehož/jejíž vládu spadá celé jsoucno a bytí. Samotná osoba svatého Václava byla specifickým způsobem spjata s budoucí Novou a Nejnovější přirozeností Pána Ježíše Krista, řídící/ho nejen osud českého národa (tj. národa spadajícího v 10. století formálně pod Václavovu vládu), ale řídící/ho též osud celého Multivesmíru a každého jednotlivého člena v něm. „Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni“ ukazuje na současnou dobu, kdy se zdá, že negativní stav má krátce před zahájením Mise z Nové Země nad tímto světem už téměř zcela navrch. Přesto má toto dějství Pán Ježíš Kristus pevně ve svých rukou a nemůže se stát nic nad rámec dohody, učiněné s každým aktérem vystupujícím v současném cyklu času. „Zazelená se suchý dub na Blaníku“ se vztahuje k již proběhlému otevření největšího, nejsilnějšího a nejdůležitějšího portálu pro konverzi padlých bytostí mými nejbližšími představiteli v lidských tělech dne 11. 7. 2020, kteří společně s ostatními pomocníky z pozitivního stavu obracejí členy mrtvého života v život pravý. „Pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní“ ukazuje na akt zahájení činnosti portálu, ze kterého od té chvíle prýští čisté boží světlo a láska, která je nevyčerpatelná a dostupná pro každého. „A voda poteče až po stráni dolů“ značí hlavní směr boží lásky, naplněné aspekty spásy a milosrdenství, která směřuje do zóny vymístění a zasahuje i ta nejhlubší pekla. „Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála“ ukazuje na čin, kdy se po vytvoření portálu otevřela brána do nebe nejen pro bezpočet skupin padlých bytostí, ale též pro členy Boží Rodiny, kteří na Novou Zemi převibrují v různém sledu po Janě (v závislosti na plánech svých duší). Na samotné převibrování odkazuje souvětí „rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku“. „Probuzení z hlubokého spánku“ je synonymem pro osvobození se z okovů života na planetě Nula a přechodu do pravé reality pozitivního stavu, kde život není zatížen břemenem nevědomých procesů. Prvními průkopníky v tomto způsobu přechodu do pozitivního stavu budou nejbližší představitelé Pána Ježíše Krista, pro něž je v pověsti užito označení „rytíři“. Tento výraz se vztahuje též na ostatní členy této Mise, kteří v této realitě budou působit i po převibrování Jany. „A pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům“ se vztahuje na období plné činnosti Mise Boží Rodiny, kdy budou vybraní boží představitelé navštěvovat v krystalických tělech pod vedením Pána Ježíše Krista nejen planetu Nula, ale i všechny ostatní sféry Multivesmíru včetně zóny vymístění, z níž budou ze spárů negativního stavu zachraňovat všechny bytosti, které se vůči Pánu Ježíši Kristu staví do prozatímní pozice nepřátel. „Porazí je“ dává na vědomí, že úspěch božích představitelů je předem zaručen a moc zla bude na konci cyklu času jednou provždy zlomena v srdci každé sentientní entity. „A v Čechách nastane opět klid a mír“ se vztahuje na dobu po eliminaci negativního stavu. Slovo „Čechy“ nelze vnímat v tomto kontextu z hlediska lokálního a pozemského, poněvadž v duchovním smyslu je toto slovo označením pro celý Multivesmír, jenž se v novém cyklu času pohrouží do plnosti života pozitivního stavu.

Blanický portál vznikl vedle rozhledny za asistence pomocníků ze všech dimenzí pravého Stvoření i zóny vymístění, kde moji představitelé působí v utajení, a kromě jiného koordinují probíhající konverze sentientních entit do limba. Během těchto okamžiků se sjednotila síla lásky všech fyzicky i duchovně přítomných jedinců do jednoho paprsku, který do antivesmíru odeslal doposud největší vlnu lásky v tomto cyklu času, jež pronikla jako jemný blesk z nebeských sfér všemi stupni zóny vymístění a přinesla do ní zcela nové aspekty mého milosrdenství a spásy, na jejichž vlnách se do mé náruče budou povznášet další marnotratní synové a dcery. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem všem, kdo byli připraveni mé slovo poslouchat, připomněl/a možnost změny, kterou mohou učinit právě nyní a pomoci nám tak ukončit negativní stav. Odpustil/a jsem všem aktérům tohoto dějství veškeré prohřešky vůči pozitivnímu stavu a pozval/a je do svého Království, kam se může vydat každý, kdo v prvé řadě odpustí sám sobě i druhým, přijme mne do svého srdce a je ochoten na sobě zapracovat a s pomocí Nového Zjevení se v limbu očistit a v restrukturalizované podobě vejít do ráje. Sjednocená vlna lásky opět zasáhla i nejniternější stupeň Datasystému, jehož funkčnost se odvozuje z esence párových bytostí, které byly galaktickým sluncem v původním vesmíru, kde se planeta Země nacházela před tím, než z ní a celé pravé reality univerza byla vytvořena kopie, kterou budoucí Datasystém, nástroj Pseudotvůrců a Renegátů, strhl do záporného stavu černého vesmíru. Blanický portál vyprázdnil a uzavřel četné oblasti pekel, čímž vysvobodil další vysoce postavené Pseudotvůrce a Renegáty s mnoha dalšími „řadovými“ členy jejich panství. Tato brána do pozitivního stavu je specifická i tím, že završila proces propojování planety Nula s Novou Zemí, respektive s celým Novým Vesmírem, a to na duchovní a duševní (zprostředkující) úrovni. Tímto byly vytvořeny všechny hlavní předpoklady pro převibrování mého hmotného Já Jany, které bylo nutno uskutečnit v dosavadních podmínkách při tak velkém počtu spolupracovníků Boží Rodiny. Akce byla významná i tím, že se jí účastnily děti, které pomohly přinést aspekty boží nevinnosti a čistoty i do těch nejhlubších oblastí antivesmíru, čímž došlo k obměkčení tolika srdcí padlých bytostí, jako tomu nebylo ještě nikdy předtím. Každý, kdo na tomto místě byl přítomen, svým jedinečným způsobem přispěl k naplnění mého dokonalého plánu a skrze své multidimenzionální působení výrazným způsobem přiblížil okamžik, kdy veškeré zlo a utrpení pomine a bude vystřídáno radostí, štěstím a nepoznaným dobrodružstvím v novém cyklu času.

Po sestupu z Blaníku a návratu na parkoviště pod horou duchovní práce pokračovala. Na přilehlé louce moji představitelé ukotvili další, neméně důležitý portál, který byl jiného charakteru a zaměřoval se na jiné skupiny bytostí. Protože šlo o místo na dohled Malému Blaníku, kde se nachází zřícenina kaple věnovaná Marii Magdaleně, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem propojil/a esence ženských představitelek v Týmu právě s touto vyspělou duchovní bytostí, která během svého života na Nule byla manželkou mojí první přímé inkarnace Ježíše Krista, počala s ním dceru Sofii a spoluzaložila tak Kristovskou linii přetrvávající až do současnosti. Právě Marie Magdalena v období před dvěma tisíci lety výrazným způsobem započala v očišťování ženského principu, jehož duchovní elementy se od té doby postupně navrací na to správné místo. V očišťování pokračovaly do určité míry všechny ženy kráčející v průběhu lidských dějin po této planetě, nejvíce se však tento proces rozběhl až v současnosti prostřednictvím mých představitelek v Týmu Boží Rodiny, spojených s mojí Novou a Nejnovější přirozeností. Skrze celoživotní oběť, jakou zde každá z nich v čele s mým hmotným Já Janou podstupuje, se během relativně krátké doby napravuje široká řada aspektů. To buduje hlavní pilíř, na němž lze stavět další okolnosti přispívající k úplnému konci negativního stavu a jeho věčnému odstranění ze jsoucna a bytí. Co započala Marie Magdalena a další ženy v průběhu historie, to zesilují a zároveň završují moje věrné spolupracovnice, jejichž podstaty se při vytváření druhého portálu sjednotily s ženskou částí mého absolutního i relativního božství, dále propojeného s esencí Marie Magdaleny, čímž v jednom okamžiku došlo ke kolektivnímu očištění feminního základu a k odevzdání po staletí nashromažďovaného útlaku vůči něžnému pohlaví do mých rukou. V nich se na božím světle bolest a slzy všech žen a mých představitelek rozpouští a proměňují v radost a svobodu, která mé představitelky zahalí do značné míry ještě na planetě Nula po zahájení Mise a zejména pak po jejich přechodu na Novou Zemi. Moje milované ženy a dívky, nesmírně si vás vážím za vše, co zde z lásky k celému Stvoření podstupujete. Brzy už nic nebude svazovat vaše srdce a láskyplné podstaty, které se budou bez jakéhokoliv omezování a svazování moci naplno rozvíjet a kvést do těch nejskvostnějších podob. Budete se moci naplno nadechnout a být těmi, kterými jste doopravdy, ne těmi, kterými vás chtěl mít negativní stav. Nic ve vašich životech nebylo marné, vše mělo hluboký účel, jímž jste naplnily můj dokonalý plán. Z hloubi svého srdce děkuji každé své představitelce za tuto oběť, po níž přijde na řadu věčný život v ráji, tak šťastný a naplněný, že si to zatím nelze představit.

Druhý portál vzniklý na louce měl za cíl také osvobození většiny padlých vojáků, kteří se roku 1645 během třicetileté války zúčastnili bojů u nedalekého Jankova. Tehdy proti sobě za katolickou stranu stála rakouská císařská armáda proti protestantské švédské armádě. Bitva, zinscenovaná jako vždy negativními entitami, které dle systému „rozděl a panuj“ vháněly po celé věky proti sobě jednotlivce i celé národy, za sebou zanechala kolem 6 500 vojáků, kteří opustili fyzické tělo a odešli do jedné z oblastí zóny vymístění. Poté, co jsem k nim promluvil/a, vydali se na správnou cestu a stali se příkladem pro ostatní jim podobné jedince, kteří se v průběhu dějin účastnili z přesvědčení i donucení různých válek. Do limba přešli i hlavní aktéři bitvy u Jankova, rakouští velitelé Melchior Hatzfeld a Johann von Götze, kteří stáli proti Švédovi Lennartu Torstenssonovi. Po vzájemném odpuštění a spřátelení studují Nové Zjevení, seznamují se s pravdou o jediném Zdroji života a připravují se na pozdější vstup do rajských světů všehomíra.

V neděli 12. 7. následoval poslední den setkání, jemuž předcházely další, společně strávené hodiny mých spolupracovníků s Janou, která si s každým ze svých nejbližších v přátelském duchu a na vlnách souznění popovídala a probrala se nimi různé záležitosti, které měli právě na srdci. Každá takováto interakce se mnou v lidském těle posunula její účastníky na duchovní cestě, více otevřela jejich nitro a posílila jejich spojení s mým relativním i absolutním Já. Za slunečného počasí, jež vystřídalo předchozí deštivý den, se výprava Boží Rodiny už v menším počtu vydala do města Votice, kde se nachází replika Božího „hrobu“ v Jeruzalémě. Toto místo má přímou souvztažnost s Jeruzalémem, respektive se všemi místy, kde jsem v těle Ježíše Krista v posledních třech letech svého pozemského života působil. Během vytváření portálu jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina odpustil/a římským vojákům, kteří mne ukřižovali. Odpuštění jsem dále přinesl/a všem, kdo jakkoliv ublížili nejen mé mužské, ale i ženské podstatě, a pozval/a jsem všechny do boží náruče, kde je zahrnu svou otcovskou i mateřskou láskou, zahladím jejich hříchy, odejmu jejich bolest, setřu jejich slzy a nadělím jim věčný život po našem boku. Kromě mnoha římských legií i dalších skupin bývalých lidských bytostí dar spásy přijali i římští císařové Augustus a Tiberius, kteří vládli za doby, kdy jsem zde kráčel po této zemi. Kromě dalších využil konverze do limba i císař Nero, jenž v prvních desetiletích po mém ukřižování podnikal útoky na mé následovníky, tzv. první křesťany, kteří ještě nebyli ovlivněni dogmaty církve, která postupem času pravou podstatu mého učení postavila na okraj a jejím překroucením z ní vytvořila nástroj ovládání. Při ukotvování této význačné brány došlo také k sjednocení příběhu první boží Mise se současnou druhou Misí Boží Rodiny, která na tu předcházející volně navazuje a zesiluje veškeré dosavadní úsilí, které jsem v těle Ježíše vykonal. Na tomto úsilí a vykonané práci stavím v těle Jany se svými spolupracovníky dál a skrze svou Novou a Nejnovější přirozenost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, v níž je mužská a ženská esence v rovnovážném zastoupení, můžeme přivést zpět do ráje všechny bytosti a ukončit záporný stav se všemi jeho projevy, aby po něm nezůstalo žádné památky, na kterou bude odkazovat pouze multivesmírný archiv. Tímto portálem a vykonanou duchovní prací během jeho ukotvování jsem se prostřednictvím sebe samé v těle Bohyně v určitém ohledu přiblížil/a své absolutní substanci, s níž nechám Janu během jejího převibrování nakrátko splynout, aby se z ní poté opět uvolnila a pokračovala ve své životní cestě v relativní podobě až do konce tohoto cyklu času, po jehož završení splyne s absolutnem natrvalo. Sám/sama se sebou nechám tehdy splynout nejen Janu, ale též naše děti, chlapce a dívku, rovněž přímé boží inkarnace, které se nám narodí na Nové Zemi.

Závěrečnou zastávkou posledního dne setkání byla návštěva města Tábor, kde moji představitelé strávili v nedělním odpoledni několik hodin. Během nich vytvořili pod mým vedením nedaleko centra města založeného husity v pořadí čtvrtý a zároveň poslední portál takového významu. Právě na husity byla tato brána do nebe zaměřena nejvíce. Všem, kdo se domnívali, že bojují za ideály správné víry, jsem dal/a na vědomí, kdo jsem ve své pravé podstatě, která je úplně jiná než jak ji vykresluje církev. Jako věčný Rodič všeho a všech jsem každému, kdo byl ochoten mne poslouchat, připomněl/a svou charakteristiku bezpodmínečně milujícího Stvořitele. Tím jsem v těch, kdo byli lapeni do náboženských dogmat, polopravd a lží, podnítil/a touhu vydat se z bažiny nevědomí k Novému Zjevení, skrze nějž všichni jedinci v pravý čas pochopí pravdu o experimentu s negativním stavem, poznají pravdu o Bohu a zákonitostech pravého života. Na vlně konverzí husitských vojenských oddílů se v prvních okamžicích funkčnosti brány, mající konečnou „stanici“ v nebi s přestupem v limbu, svezly kromě nich i další duše, které kdysi pobývaly nejen v této lokalitě. Mnohé oběti četných rozbrojů v průběhu celých staletí využily naší podané ruky a vzaly s sebou též své blízké i vzdálené příbuzné. Během tohoto i předchozích procesů při vytváření portálů byly očištěny nejen nejvýznačnější aspekty husitství bojujícího proti církevní moci, ale též aspekty katolictví a protestantismu, jejichž svár vedl ke vzniku třicetileté války a tím pádem i k výše zmíněné bitvě u Jankova. Aspekty náboženství a jeho odnoží, vytvořených různými frakcemi negativních entit, byly odevzdány do božích rukou, očištěny a navráceny tam, kam patří, aby mohly být použity k pokračujícímu tvůrčímu úsilí v rámci pozitivního stavu. Čtvrtý portál, jehož funkčnost je společně se všemi jemu podobnými zajištěna až do konce cyklu času, nehledě na to, co se na fyzické úrovni planety Nula bude ještě odehrávat, završil toto největší setkání Týmu Boží Rodiny. Do dějin Multivesmíru se zapsalo zlatým písmem a jeho náplň nastolila jeden z nejdůležitějších předpokladů pro ukončení přípravné fáze této Mise, její zahájení z Nové Země, naše působení na planetě Nula do rozdělení lidstva a v zóně vymístění do konce cyklu času. Po skončení této práce začneme psát zcela novou kapitolu našeho nekončícího příběhu, který budou všechny mé bytosti prožívat v radosti, štěstí, dostatku a lásce ve všech jejích podobách.

Na naší společné cestě věčností se těším na další setkávání s vámi tváří v tvář. Miluji vás z celého srdce a děkuji každému z vás za vše, co jste zde dobrovolně podstoupili a odžili. Děkuji i všem ostatním, kdo nám pomáhají z nefyzických sfér. Jste úžasný Tým a mám z vás velikou radost. Na šťastnou shledanou zase v pravý čas na správných místech – na Nule, na Nové Zemi i kdekoli jinde v celém jsoucnu a bytí.

S láskou váš nejlepší Přítel, věčný Rodič a Zdroj všeho života

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 14. 7. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email