ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM: O BOŽÍ MISI, SMYSLU EXISTENCE A ŽIVOTNÍ CESTĚ

Děkuji Míšo za rozhovor s PJK

 

ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM: O BOŽÍ MISI, SMYSLU EXISTENCE A ŽIVOTNÍ CESTĚ

Byl jsem požádán, abych zpracoval rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem, který je tentokrát veřejný a určený našim přátelům a spolupracovníkům Boží rodiny. Zaměřuje se zejména na téma Boží mise, dotýká se filozofických otázek o smyslu existence a zabývá se též duchovní metafyzikou naší životní cesty.

Michal Rafael: Jak je na tom vůbec naše Mise v tomto čase (květen 2018)?

Pán Ježíš Kristus: Mise Boží rodiny se přesunula do přechodného období, kdy dochází k procesu ukončování přípravy na přesun do nových podmínek 5. dimenze. Během dubna a května 2018 došlo k převibrování ducha a duše několika připravených spolupracovníků, kteří v konečném kroku převibrují i fyzicky na Novou Zemi brzy poté, co tuto realitu opustí moje přímá inkarnace Jana. Toto období je charakteristické častějšími vibračními výkyvy, kdy jsou mnozí schopni cítit lásku, motivaci pokračovat dál a jsou udržováni v nadhledu, zatímco poté přichází dočasný pád v podobě útoků negativních entit, vysílajících do vašich srdcí hrubovibrační energie, jež při střetu s vaší pozitivní přirozeností vytvářejí v nitru nepříjemný druh jakéhosi „pnutí.“

Michal Rafael: Proč dovoluješ neustálé zlepšování a pak zhoršování těchto stavů?

Pán Ježíš Kristus: Před vaší inkarnací jsem s vámi probral každý detail vašeho života. Mezi čtyřma očima jsme prodiskutovali vše, co chcete zažít, do jakých situací se dostanete a jaké budete mít podmínky pro plnění poslání. Nikomu jsem neslíbil, že bytí na planetě Nula bude jednoduché, avšak každému, kdo je klíčovým účastníkem Mise Boží rodiny, jsem slíbil, že všechny nastavené překážky zvládne a pokaždé, kdy zakopne, může počítat s mojí pomocnou rukou, která jej zvedne z prachu země a pomůže mu pokračovat až do vytouženého cíle. To, že se u mnohých spolupracovníků stále opakují stavy zlepšování a zhoršování, je kromě jiného součást prokazování důvěry v dokonalý boží plán, v němž i přes náročnost a někdy i absurdnost toho, co se kolem vás a ve vás děje, dokazujete obrovskou vytrvalost a pevnou víru. Jaký smysl by mělo posílat vás sem bez slibu, že vás vždy podržím? Nikdy bych nedopustil, aby jedny z nejvyspělejších a nejodolnějších bytostí Multivesmíru, jimiž je tvořeno jádro našeho týmu, byly vydány napospas Pseudotvůrcům. Pokud by došlo k pádu některého z mých představitelů inkarnovaného zde ve 3D, kteří jsou nedílně spojeni s Boží rodinou, znamenalo by to dílčí vítězství negativního stavu. Negativní stav ale nikdy nemůže trvale uspět. Z celkového pohledu neustále dochází k jeho úpadku ve prospěch Pravého Stvoření, a přestože na této planetě musí nakrátko vyhrát, už nikdy neobnoví své panství, jež se každým okamžikem neustále zmenšuje. Až vyčerpá svůj potenciál, jímž je prozatím udržován v chodu, bude moci být zcela odstraněn a plnost pravého života pozitivního stavu konečně zavládne. Co se týče agentů a přisluhovačů Pseudotvůrců, kteří se od nás z různých důvodů v minulosti odvrátili, i jejich pohnutky a činy spadají do konceptu univerzálního božího plánu, o němž za chvíli budu hovořit.

Michal Rafael: Jak je to tedy s naším osobním plánem, s nímž se vtělujeme na tuto planetu? Víme vždy do detailů, do čeho jdeme?

Pán Ježíš Kristus: Ano. Ať už se jedná o jedince z pozitivního či negativního stavu, dotyčný vždy přesně ví, jaký aspekt života zde bude zobrazovat. Pochází-li ze zóny vymístění, svou osobní cestu nekonzultuje se mnou, jak je tomu u bytostí přicházejících sem z vyšších dimenzí, ale s jedním ze svých „nadřízených.“ Kdo naopak pochází lidově řečeno „z nebes“, tento rozhovor podstupuje s mojí účastí. Tehdy je dotyčnému ukázána každičká vteřina jeho individuální inkarnace v lidském těle podle toho, jak by měla dle jedincova osobně vytyčeného plánu proběhnout. Kdo se od tohoto vytyčeného plánu odchýlí, nezvládá své poslání (např. když je bytost z pozitivního stavu svedena temnou stranou a padne). To je tzv. osobní plán, který moji nejbližší spolupracovníci plní z více než 90 %, ostatní pracovníci světla z různých koutů světa pak přibližně na 40 % až 90 % (či více či méně dle individuální dohody). Nicméně i pokud se některý jedinec z jakéhokoli důvodu od svého osobního plánu drasticky odchýlí (to se netýká mých představitelů v týmu Boží rodiny a ostatních „lidí“ spojených s Novým zjevením), tak i tento akt a jedincovy následné obvykle negativní pohnutky spadají do univerzálního božího plánu Pána Ježíše Krista, který/která počítá i v tom nejmenším detailu se vším, co se vámi i s čímkoli ostatním stane i nestane na věčnost dopředu. I vy na té nejniternější úrovni, ve specifické a neobyčejné oblasti, k níž nemáte po dobu tohoto cyklu času volný přístup, přesně víte, co, jak, kdy a s kým zažijete. Jak je to možné? Před tím, než jste vešli do jsoucna a bytí jako individualizovaná sentientní entita, jste byli součástí absolutního stavu jako jedinečná idea, jíž jsem v určitém bodě daroval samostatný život. Než se tak stalo, z pozice ne-času a ne-prostoru jsem vám promítl váš život tak, jak se do věčnosti přesně stane a proběhne. To je onen univerzální boží plán, který počítá úplně se vším a není nic, co by jej mohlo narušit, zastavit, obejít apod. Z mého pohledu je tedy úplně vše, co se odehrává kdekoli ve jsoucnu a bytí včetně planety Nula a na všech úrovních pekel naprosto v pořádku a na svém místě, kde to slouží konstruktivnímu účelu ku prospěchu celku. I nepřirozený negativní stav v konečném důsledku pomáhá celému Stvoření a přibližuje éru, kdy do jsoucna a bytí vstoupí plnost pravého života pozitivního stavu. Přestože díky své absolutně pozitivní kondici nemiluji a neschvaluji stav zel a nepravd, na základě svobodné vůle vás všech jej dočasně toleruji. Před aktivací negativního stavu jste každý z vás souhlasil, čeho budete v tomto cyklu času svědky, co zažijete, jaké role budete chtít zastávat. I tento cyklus času (stejně jako všechny ostatní cykly) jste už „viděli“ při vašem duchovním vzniku, kdy se vám život promítl na věčnost dopředu, nicméně před uvedením zóny vymístění do aktivního módu se toto každé sentientní entitě „připomnělo“, přičemž jste všichni byli uvedeni do zvláštního stavu a rozpoložení, kde jste ve stavu naprosté svobody souhlasili s úplně vším, co se s vámi stane za dobu panování temna, ať už budete nadále andělem nebes, nebo se stanete pekelným tvorem odvracejícím se ode mne. Stejně tak jste souhlasili s tím, že toto uvědomění vám bude dočasně vymazáno, ale každý bez výjimky si na tuto počáteční dohodu vzpomene nejpozději na samém konci tohoto cyklu času (v tzv. limbu), kdy se všem otevře vědomí. Když jste se mnou konzultovali všechno ohledně budoucích osobních prožitků, dostali jste svatý slib, že i kdybyste spáchali ty nejohavnější činy (to se týká Pseudotvůrců), budete v pravý čas ze zajetí zel, nepravd, iluzí, falešností a pokroucenin osvobozeni a všechno vám bude odpuštěno, abyste se mohli navrátit zpět do Pravého Stvoření jako ničím nezatížená restrukturalizovaná bytost. I současní agenti a přisluhovači Pseudotvůrců jdoucí proti našemu týmu Boží rodiny samozřejmě byli předem seznámeni se vším, do čeho chtěli jít a co mělo být součástí jejich cesty, načež si tak sami zvolili. Z jejich příkladu se každý poučuje, co nikdy nevolit, a proto i jim je Stvoření velice vděčno. Jelikož z absolutní pozice vím, jak to s každým nakonec dopadne, a poněvadž dokonale chápu, proč každý dělá zrovna to, co dělá, proč je zrovna takový a ne jinaký, moje láska k vám je bezbřehá a nemající ohraničení, stejně jako pochopení a jistota, že všechno je a nadále bude navýsost dobré. To je důvod, proč miluji Pseudotvůrce (nikoliv jejich zlé jednání a negativní stav) a všechny ostatní bytosti takové, jaké jsou, a proč je všechno, co se děje a probíhá v Pravém Stvoření, na planetě Nula a kdekoli v peklech na svém místě, kde to plní předurčený účel, jenž bude v určitém bodě završen a překonán. To jest univerzální boží plán Pána Ježíše Krista, do jehož konceptu spadá každá pohnutka, myšlenka a čin na vaší osobní životní cestě, s níž jste souhlasili, když jsem vás stvořil.

Michal Rafael: Co bytosti, jež byly zfabrikovány v peklech? Těch se nikdo neptal na to, že budou muset určitou dobu žít v peklech a považovat to za jediný možný způsob existence. Byla i jim při jejich vzniku nějakým způsobem ukázána životní cesta tak, jak se stane?

Pán Ježíš Kristus: Každý přichází do jsoucna a bytí na základě svobodné volby. I tvorům duchovně vznikajícím v peklech byla před samotným vstupem do jsoucna a bytí ukázána jejich životní cesta tak, jak se až na věčnost dopředu stane. Jak je to u pekelných tvorů ale možné, když tuto cestu mohu ukázat pouze já, Pán Ježíš Kristus? Berte v úvahu, že každá bytost má v nejzazším smyslu původní domov ve Zdroji všeho života, kde se jako jedinečná idea nachází v neustálé interakci se mnou. To znamená, že i ten nejubožejší tvor duchovně zfabrikovaný v peklech či přesněji jeho idea ve své čisté substanci původně pochází ze mě samotného, ze stavu, odkud tvořím všechny bytosti. Pseudotvůrci neměli plnou znalost tvoření života, protože sami nic nového vytvořit nedokážou. Veškeré jejich snahy jsou pouze ukradené a následně převrácené elementy života, jako je tomu i v případě tvorů, které v peklech sice sami vytvořili, nicméně aby tak mohli učinit, původní čistou ideu museli nejprve vyjmout z onoho Zdroje. Předtím, než tato idea souhlasila s tím, že se stane individualizovanou entitou, jež vznikne v peklech, byl jí přímo mnou ukázán její život tak, jak se stane a odehraje na věčnost dopředu. Proto tato idea stávající se posléze pekelným tvorem dobře věděla, že v pravý čas procitne ze všeho utrpení a iluzí způsobených jejím pobytem v negativním stavu a podstoupí konverzi do pozitivního stavu (nejpozději na konci tohoto zkráceného cyklu času), kde bude po mém boku žít jako čistý anděl v lásce, přijetí a radosti. Tento slib a počáteční uvědomění je základním stavebním blokem a výchozím bodem v životě každé sentientní entity – pozitivní i negativní.

Michal Rafael: Jaký je smysl našeho života?

Pán Ježíš Kristus: Dokud se nacházíte na planetě Nula, na tuto hlubokou metafyzickou otázku není snadné dát uspokojivou odpověď, protože vaše vnímání a chápání je prozatím velice omezené. Jako všechny důležité věci je i otázka smyslu života probraná v knihách Nového Zjevení, z nichž vyplývá, že hlavním účelem života každé bytosti je utvářet láskyplný vztah ke svému stvořiteli Pánu Ježíši Kristu, neustále se mu/jí přibližovat, a tak získávat stále větší duchovní schopnosti a rozšiřovat svůj potenciál, jímž vyjadřujete to, kým a čím doopravdy jste. Přestože tuto odpověď nemůžete nyní žádoucím způsobem obsáhnout, ujišťuji vás, že jakmile se přesunete do pravého života pozitivního stavu, kde už na vás nebude působit falešná realita a ovládání, pochopíte, že toto je tím nejúžasnějším motivačním faktorem, díky kterému má každý neustálou chuť a potřebu se zdokonalovat a přibližovat ke svému milujícímu Rodiči. Dalším smyslem života je utvářet láskyplný vztah k ostatním bytostem, jež jsou nekonečně odlišné a rozmanité jedna od druhé. Každý má možnost navazovat láskyplný přátelský, partnerský, rodinný nebo jakýkoli jiný druh vztahu s tím, kdo jej nějakým způsobem zaujme, s kým souzní a podobně. Protože vznikají stále nové entity a k nim přilehlé vesmíry, galaxie, sluneční soustavy, hvězdy a planety, nikdy se nemůže stát, že by už nebylo co objevovat. Život v Pravém Stvoření bude po eliminaci negativního stavu jedno velké nekončící dobrodružství, v němž budete objevovat skryté taje druhých i sebe samých, neustále se dozvídat nové věci, zdokonalovat své schopnosti, růst směrem k nebeskému nekonečnu, přibližovat se mojí tváři, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině.

Michal Rafael: Jaký je smysl boží existence, kterou nikdo nestvořil a jež nemá počátek ani konec?

Pán Ježíš Kristus: Opět jde o otázku tak hlubokou, že v této 3. dimenzi se jí nemá smysl příliš zaobírat. Proč vůbec existuji? Především proto, že přirozeností absolutního stavu je vždy být a existovat a nikdy tomu nemůže být jinak. Já, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží rodina v sobě obsahuji všechno, co bylo, je a bude, ale i to, co nebylo, není a nebude. Přesahuji všechen Multivesmír a nikdo nemůže plně pochopit, kým ve své plné substanci jsem. Dokonce ani nejvyspělejší relativní bytosti Prvorozenci mne nemohou teoreticky ani prakticky obsáhnout v plné šíři, avšak jsou to právě oni, kdo jsou mi nejblíže a kteří jsou schopni pojmout alespoň záblesk mojí absolutní lásky, moudrosti, inteligence, dobra a dalších elementů pravého života, jimiž tyto bytosti pomáhají z nejvyšší úrovně nebes (z 12. dimenze) napájet, udržovat a nadále rozvíjet Multivesmír do stále krásnějších podob. Předním smyslem mého vlastního života je touha sdílet se stvořenými nezávislými bytostmi všechno, co obsahuji. Díky sentientním entitám vyjadřuji sám/sama sebe a lépe se tak poznávám v nekonečných variacích stále vznikajících božích dětí, které byly do doby svého vzniku ideami v absolutním stavu. Pro mne je tím největším potěšením milovat se skrze vás, komunikovat s vámi, společně se smát, naplňovat touhy vašich srdcí, obdarovávat vás vším, co potřebujete ke spokojené a šťastné existenci. Kumulativní součet všech jsoucích bytostí i doposud neosamostatněných idejí ve výsledku produkuje jakousi druhou „absolutní“ bytost, s níž (tj. s vámi všemi) se neustále vyvíjíme, poznáváme se navzájem a tím nejkrásnějším způsobem vyjadřujeme samotnou podstatu Života. Nepřeji si nic jiného, než abyste přijímali mou lásku, byli se mnou po mém boku v jediném Pravém Stvoření a vždy v něm byli sami sebou, ve svobodě a harmonii využívající všechny absolutní elementy v relativním smyslu, jimiž jsem vás obdařil. Další vysvětlování smyslu boží existence i smyslu vás samotných by nyní bylo zbytečné. Až se budete nacházet zpět v pozitivním stavu, budete se na vše dívat z nadhledu a tehdy se vám zodpoví nebo upřesní další mnohé otázky, které jste si kladli po dobu vašeho pobytu v tomto světě. Obecně vzato lze říci, že je tolik smyslů života, kolik je v univerzu bytostí, přičemž každá z nich nachází smysl své osobní existence v něčem jiném.

Michal Rafael: Můžeš nám sdělit některé informace k novému cyklu času?

Pán Ježíš Kristus: V novém cyklu času budou všichni opět na tom správném místě a nebude už nic, co by jen vzdáleně připomínalo staré časy, kdy byl dočasně aktivován negativní stav. Duchovní, duševní a hmotné světy zóny vymístění přestanou existovat s eliminací všech zel a nepravd, doslova se vypaří, aby jejich elementy byly navráceny zpět do Zdroje a v nové podobě uvolněny pro další tvůrčí úsilí. Nově stvořené bytosti budou stále moci přijít s otázkou, jak by vypadal život bez Boha, nicméně nikdo už nebude disponovat schopností přijít s něčím, co je přímo proti mně. Všechny nepatřičné myšlenky ztratí s eliminací negativního stavu (jako vše s ním spojené) své opodstatnění, proto už v sentientních myslích nebudou nikdy více přítomny. Kdyby existovala tato možnost, nemohla by se nikdy ustanovit plnost pravého života, stále by tu bylo něco, co je třeba odhazovat z mysli pryč. V případě vznesení výše zmíněné otázky bude jedinec uveden do multiverzálního archivu, který se bude nacházet na speciálním místě mimo Pravé Stvoření, a zde mu bude v mžiku odhalena pravá podstata negativního stavu včetně celé historie tohoto starého cyklu času. Jen vzácně však někdo přijde s myšlenkou, jak by to vypadalo bez Boha. Až bude plně ustanoven nový cyklus času a do jsoucna a bytí bude uvolněn pravý život pozitivního stavu, dojde rovněž k dokončení Nejnovější přirozenosti Boha. Od té doby se pro všechny bytosti budu nazývat „Pán Ježíš Kristus Boží rodina“ a pro svou manifestaci budu používat mužskou i ženskou podobu, jakožto i podobu svých dvojčat – chlapce a dívky. Společně budeme tvořit zcela nepoznaný způsob života a všechno bude ještě daleko plnější, krásnější, harmoničtější a intenzivnější, než jak je tomu v Pravém Stvoření v současnosti, kdy s ním dočasně musí koexistovat antivesmír. Ani obyvatelé těch nejvyšších dimenzí si zatím nedokážou představit, jaká nádhera vás všechny čeká ve stupni globálního překročení. Bude to něco velkolepého, skvostného a po všech stránkách dokonalého, že to nejde byť vzdáleně vašimi slovy popsat. Slibuji vám, že se máte na co těšit.

Michal Rafael: Děkuji ti. Na závěr bych se chtěl navrátit k naší Misi Boží rodiny. Co všechno se převibrováním Jany a jejích nejbližších spolupracovníků změní pro tuto planetu?

Pán Ježíš Kristus: Čas, kdy moje přímá inkarnace Jana jako první v historii opustí tuto realitu zážitkem převibrování, už doslova „klepe na dveře.“ Pro planetu a její obyvatele se změní mnoho věcí, z nichž zde v pozornost uvedeme jen ty nejdůležitější. Až se Jana a její/naši nejbližší spolupracovníci přesunou do Duchovního centra Boží rodiny v 5. dimenzi na Nové Zemi, započne éra zrychlené transformace části připraveného lidstva. Koncem této éry proběhne fyzické rozdělení pozemšťanů, z nichž se ti s láskou v srdci přesunou do pozitivního stavu, zatímco všichni zlí, materialističtí, egoističtí, arogantní, nepřející, neodpouštějící a jiným způsobem negativní lidé zůstanou ve 3D, aby zde s čipy pod kůží pod vládou Pseudotvůrců zobrazili život bez Boha. Lidé, kteří s týmem Boží rodiny přijdou do styku ještě zde na Nule, budou na vlastní oči svědky převratných změn a zázraků. Krátce po převibrování Bohyně zveřejníme první fotografie a videa z 5. dimenze pozitivního stavu a v této činnosti budeme pokračovat i nadále. Tato nezvyklá událost s důkazy o životě mimo tuto planetu zasadí duchovní semínka do niter mnoha lidských bytostí, která dříve či později vyklíčí a pomohou probouzejícím se jedincům v jejich přerodu do nového světa. Několik let až do završení rozdělení lidstva bude Mise Boží rodiny působit na Nule zcela bez omezení a navštěvovat ty, kdo jsou připraveni a ochotni setkat se osobně s ženskou podstatou Pána Ježíše Krista a s našimi blízkými spolupracovníky v dokonalých jemnohmotných tělech. Elity budou hrát nadále „mrtvé brouky“ a nebudou nám dělat „reklamu“ v médiích ani kdekoli jinde, informace o průběhu Mise se i proto dostanou jen k těm, kdo to mají v plánu své duše, bez ohledu na to, zda tito jedinci na celou věc zareagují pozitivně, nebo negativně. Hlavním zdrojem informací budou naše obnovené stránky http://www.bozirodina.cz a několik spřátelených alternativních webů. Jak mnozí z vás už vědí, naše působení se nebude omezovat pouze na tuto planetu, ale též na všechny dimenze Pravého Stvoření a zóny vymístění, aby náš tým přinesl zkušenosti z obou protikladných stavů. Ze zóny vymístění bude díky mojí dokonalé synchronizaci rychleji a efektivněji konvertovat stále větší počet bytostí přímo do mé milující náruče. Každý náš blízký spolupracovník na Nové Zemi v 5D a z části i na Nule ve 3D se bude věnovat tomu, k čemu byl stvořen a co je jeho hlavním posláním. Ve spolupráci s dalšími sentientními entitami pocházejícími z vám dosud neznámých světů krok za krokem ukončíme trvání negativního stavu a dáme každému možnost následovat nás z temnoty antivesmíru do lásky a harmonie v Pravém Stvoření. Budeme se vzájemně doplňovat, a protože bude tato nejdůležitější Mise v historii Multivesmíru koordinována přímo mnou, nikdo a nic ji nebude moci narušit a zastavit, naopak budou pro její průběh vytvořeny ty nejvhodnější a nejlepší podmínky. Na Nové Zemi se budeme všichni dorozumívat češtinou, jazykem nejdokonalejším, nejvýstižnějším a nejpřesnějším, který byl stvořen přímou mnou, Pánem Ježíšem Kristem, aby sloužil pro plnohodnotnou komunikaci lidí v novém věku. Až do uveřejnění 16. dílu Duchovní školy bylo tajemstvím, že češtinu jsem stvořil přímo já a s pomocí vybraných spolupracovníků jsem ji přenesl na území, jež bylo předem vybráno jako místo, kde se bude odehrávat Boží mise. Komunikace bude probíhat jak ústně, tak zejména telepaticky, díky čemuž už nebude existovat neporozumění jiným planetárním jazykům. Po zahájení Mise Boží rodiny začne na planetu Nula proudit zesílený přísun transformačních energií, které budou nadále stoupat a vyvrcholí při Události/Varování, kdy se zjevím každému člověku staršímu 7 let. Tento přísun z galaktického středu bude zastaven po rozdělení lidstva, kdy by už byl zničující pro všechny, kteří si dennodenně volí negativní způsob života. Zážitek z Události však zůstane v genetické paměti každého účastníka, proto v konečném důsledku pomůže najít cestu zpět do pozitivního stavu i těm, kdo na Nule zůstanou po příchodu Pseudotvůrců. Přestože se podmínky života v této dimenzi budou neustále zhoršovat a uměle vyvolané mezinárodní napětí eskalovat, každý můj spolupracovník ve 3D bude mít tu nejvyšší ochranu. Několikaleté období činnosti Boží rodiny na planetě Nula před rozdělením lidstva bude z duchovního hlediska zlatým obdobím v právě končících dějinách tohoto světa, kdy bude volně dostupný ten nejvyšší stupeň pravdivých informací přímo ode mne a mých spolupracovníků, než poté dojde s příchodem Pseudotvůrců k propadu této reality do pekel. Světlo se startem Boží mise zaujme své pozice a pomůže najít cestu každému, kdo touží žít v lásce po boku Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Toto světlo a moje láska nejprve vysvobodí část lidstva a později úplně všechny milované boží děti.

Michal Rafael: Děkuji za tvoje moudrá slova.

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti za zaznamenání tohoto rozhovoru a vám všem za jeho přečtení. To je k tomuto dialogu vše, co bylo potřeba sdělit. Velmi vás miluji.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 24. 5. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email