Příprava na vstup do toho světa

   PŘED VSTUPEM DO TOHOTO SVĚTA JSTE PROCHÁZELI SPECIÁLNÍM TRÉNINKEM VE ZVLÁŠTNÍM, ZPROSTŘEDKUJÍCÍM INTERMEDIALNÍM SVĚTĚ, KTERÝ VÁM UMOŽNIL PŘEŽÍT VÁŠ VSTUP DO NEVĚDOMOSTI NEGATIVNÍHO STAVU.

   Důvodem, proč jste získali zkušenosti problémů v tomto speciálním intermediálním světě, nebyla natolik demonstrace povahy negativního stavu, ale umožnění vám přežít váš vstup do nevědomosti negativního stavu.

   Váš současný život nezačal na planetě Zemi. Za současných podmínek na planetě Zemi, kde je negativní stav plně aktivován a dominuje, by bylo nemožné přežít váš přímý vstup do tohoto světa bez předešlého důkladného tréninku a přípravy ve zvláštním intermediálním světě, který byl pro tento účel stvořen Nejvyšším.

   V průběhu vašeho pobytu v tomto světě jste byli vystaveni různým zkušenostem a aspektům negativního stavu. To bylo vykonáno z pozice plného a vědomého uvědomování si toho, jakému účelu a cíli tyto negativní zkušenosti slouží ve srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Také si pamatujete, že bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jste přišli na tuto Zemi, jste tu dobrovolně s velmi zvláštním posláním a pověřením. V souladu s povahou vašeho poslání a pověřením jste si zvolili všechny své budoucí problémy, ať jsou jakékoli (dokonce se, například, narodit jako úplný idiot), a svůj životní styl do posledního detailu každého kroku vašeho přechodného pozemského života. Jedině prožitím svých vlastních osobních zkušeností na této Zemi, ať jsou jakkoli hrozné a ubohé, můžete náležitě, efektivně a úspěšně splnit své poslání a svůj účel svého bytí zde. Cokoli vás během života na Zemi postihne, není jen vaší volbou, ale je to, a to je důležitější, kvůli velmi závažnému, životně důležitému a rozhodujícímu poučení o různých aspektech povahy negativního stavu. A toto poučení není jen pro vás osobně, ale pro celé Stvoření. Takže z vašeho života zkušeností v negativním stavu sezná veškeré Stvoření odpověď na tu kritickou a důležitou otázku – ,,Jak by vypadal život, kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího, nýbrž ze stupně přírodního, z nejvíce zevního postavení Stvoření, nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo?“ která byla popsána v kapitole první této knihy.

   Když jste procházeli tréninkem v tomto zvláštním zprostředkujícím světě, přijali jste problémy, strádání a utrpení či to, co máte, které byste měli během života na Zemi, a plně jste se s nimi všemi ztotožnili. Přijali jste je jako své. Toto přijetí vám umožnilo přežít váš drsný a krajně nebezpečný příchod na tento svět prostřednictvím nelidského, krutého a nepřirozeného fyzického zrodu z mateřského lůna. Jestliže přicházíte do tohoto světa bez zkušeností těchto problémů, které zmírňují tento drsný a nebezpečný příchod, byli byste okamžitě zničeni útoky úplných zel a nepravd negativního stavu, který zuřivě útočí na vše pozitivní a dobré. Takže potřebujete získat a prožít všechny tyto problémy, které byste projevili během svého pozemského života, před tím, než sem vstoupíte, abyste byli schopni zde přežít.

   Z tohoto faktu můžete vyvodit, že cokoli se vám od okamžiku početí až do konce vašeho pozemského života stane, není příčinným faktorem a faktorem vzniku vašich osobních problémů a potíží, jak by psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, lékaři a právní poradci rádi věřili. Namísto toho všechny tyto zážitky s vašimi rodiči a jinými lidmi, či jakékoli negativní zkušenosti jste měli, fungují pouze jako činitelé spouštějící vaše problémy. Uvádějí vaše problémy, které jste získali v tom zvláštním intermediálním světě, aby se mohly projevit a prožít znovu v této dimenzi a mohly vám a všem ostatním po celém Stvoření poskytnout příležitost seznámit se s něčím velmi důležitým.

   Musíte si pamatovat, že nutnost znovu prožít problémy v této dimenzi – v zóně vymístění této planety – vyplývá z faktu, že v intermediálním světě je zakoušíte s plným vědomým uvědoměním si účelu, potřeby a cíle, jakému slouží. To bylo učiněno pro srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu.

   Taková zkušenost není dostatečná pro poučení, protože toto poučení se nekoná z pozice negativního stavu, ale z pozice stavu pozitivního. Pravé poučení o povaze negativního stavu se muže odehrát jedině z pozice stavu negativního, to jest z pozice nevědomosti.

   Důvodem, proč jste získali zkušenosti problémů v tomto speciálním intermediálním světě, nebyla natolik demonstrace povahy negativního stavu, ale umožnění vám přežít váš vstup do nevědomosti negativního stavu.

   Na druhé straně lidé, kteří vstupují do tohoto světa z pekel (a v současné době máme více než dvě třetiny lidstva přicházející z pekel), nemohou přežít svůj vstup do tohoto světa bez předcházejícího poučování a přípravy na to, jak zmírnit jejich čistá zla a negativitu. V tomto světě jsou vystaveni agentům Nejvyššího, kteří neustále vyzařují a emanují čistou Lásku a Moudrost, Dobro a Pravdu Nejvyššího. Toto vystavení by jim způsobilo takovou úzkost, že by okamžitě zahynuli. V tomto procesu by ve své čisté zášti mohli zničit vše ostatní. Pekla nemohou dovolit, aby se to stalo, protože to by znamenalo jejich úplné sebezničení. Proto lidé, kteří do tohoto světa přicházejí z pekel, musí být velmi pečlivě trénováni a připravováni. Je též důležité si uvědomit, že tito lidé, kteří přicházejí do tohoto světa z pekel, jsou ti, kdo byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, poté co se tito usadili v peklech. Takže nikdy nezažili jiný stav než pekla. Nikdy předtím nebyli na planetě Zemi nebo na jiné planetě či jiném místě Stvoření zóny vymístění tohoto druhu.

   Takže se nereinkarnují, jak by někteří lidé rádi věřili, ale jsou buď počati z negativní a zlé ideje dvou duchů v peklech (kterážto idea je magickými a různými jinými tajemnými prostředky vybavena životem a stává se individuální, sebeobsahující a sebeuvědomělou bytostí), anebo se někteří negativní duchové, kteří žili po celý svůj život v peklech, dobrovolně rozhodnou přijít sem poprvé se speciálním posláním, jak bylo popsáno výše. Protože ale žijí v úplných zlech, nepravdách a negativnosti, zajisté v sobě neobsahují nic pozitivního a dobrého. Považují svou kondici za jedině dobrý a pozitivní stav. Proto musí být připravováni a trénováni, aby mohli vstoupit do tohoto světa, kde by poprvé navázali kontakt s něčím pozitivním a dobrým. Toto pozitivní a dobré je vyzařováno a emanováno zvláštními vyslanci Nejvyššího na této Zemi.

Citát a více kdo má zájem v:
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
3.KAPITOLA 3. JAK SKUTEČNĚ VZNIKAJÍ VAŠE PROBLÉMY, STAROSTI, ŠPATNÉ NÁVYKY, STRÁDÁNÍ, UTRPENÍ, NEMOCI……………
http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm#3

Dále:
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/

Zdroj:  Karel Michael – Google+

Print Friendly, PDF & Email