O PRINCIPU SEBELÁSKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Moji milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

obvykle nejste schopni vnímat svoje vlastní vnitřní světlo, které z vás vyzařuje společně s Mojí Láskou, jejímiž jste nositeli. Děje se tak kvůli lidské přirozenosti, kterou je vaše duše svázána. Lidská přirozenost inklinuje k tomu, že se velká část z vás umenšuje, nevěří si a nedokáže v sobě objevit svůj duchovní přínos, jaký odvádíte ku prospěchu celého Multivesmíru a za účelem budoucí plnosti pozitivního stavu. Něco takového je pochopitelné, neboť jste vystaveni ve větší či menší míře ovládacím programům a působení různých bytostí, a zároveň se potýkáte s nehostinným vnějším prostředím planety Nula, v němž se vaše duše, přítomná v hrubohmotném nosiči, nemůže cítit jako ve svém vlastním. Kombinace těchto vlivů má za následek, že vnímáte sami sebe značně zkresleně, a to i v případech, kdy jste už roky spojeni s Novým Zjevením a podstupujete neustále zrychlující duchovní vývoj. Zatímco ti z vás, kteří poctivě aplikujete ideje Mého Slova do svých životů, jste se naučili k druhým přistupovat z pozice jejich nitra, kdy jste schopni vnímat pravou podstatu vašich bližních, při náhledu na vlastní nitro je situace o poznání náročnější.

Jedna věc je do svého nitra vstupovat a komunikovat v něm se Mnou, druhá (poněkud odlišná) věc je z pozice tohoto vlastního nitra na sebe samého nahlížet, uvědomovat si svou duchovní hodnotu a vnímat sám sebe jako nádhernou, zářivou bytost, k jejíž věčné součásti lidská maska trvale nepatří, protože je pouze prostředkem k tomu, abyste dokázali v tomto světě účelně fungovat. Je vskutku náročný úkol docílit toho, abyste sebe samé alespoň z části a po delší čas vnímali takové, jací jste ve skutečnosti, není to však nemožné, když Mne v upřímnosti svého srdce požádáte o to, abych pomohl vaší sentientní mysli poupravit náhled na bytostnou podstatu vašeho pravého Já, čímž i k sobě, nikoliv jen k druhým, budete schopni přistupovat z nitra, ne z vnějšku, jenž vede k toliko zkreslenému obrázku, jaký si o sobě vytváříte.

Mým přáním není, abyste se vnímali ve špatném světle, když ani Já vás tak nevnímám. Protože jsem absolutní, mám na každého objektivní náhled a vnímám vás ve všech složkách vaší osobnosti včetně přidružených nánosů, s nimiž se potýkáte. To ovšem neznamená, že bych kohokoliv z vás vnímal jakkoliv špatně. Ani na vás, ani na žádnou jinou bytost nemohu z podstaty své přirozenosti nahlížet špatně, mít o ní předsudky a nesprávné myšlenky, a to ani tehdy, pokud se daný jedinec se svými nánosy ztotožňuje. Vždyť jsem absolutní Láska, Moudrost, Soucit, Milosrdenství, a kromě toho ještě mnoho dalšího, co definuje čistě pozitivní podstatu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Nejlépe ze všech vím, proč je každý takový, jaký ve své roli je, proč se potýká právě s takovou zátěží. To, že mám o každé bytosti nejlepší mínění, samozřejmě neznamená, že bych v případě obyvatel zóny vymístění nevnímal či že bych přehlížel negativní složky jejich osobnosti. Ani to neznamená, že bych nebral v potaz jejich zlovolné činy a byl vůči nim shovívavý. Pokud bych činy nejsoucí v souladu s pozitivními zákony a principy schvaloval, popřel bych tím to, kdo jsem, a negativní stav by vyhrál svou věc. Něco takového naštěstí není možné. Zlovolné nastavení těch, kdo se proti Mně obrací zády, pouze toleruji, protože opět nejlépe ze všech vím, že po zobrazení tohoto způsobu existence vejde v platnost plnost života pozitivního stavu, pokračující až do věčnosti. Současně aktivovaný negativní stav je tedy z tohoto pohledu požehnáním – rozhodně ne kvůli utrpení, které jeho přítomnost obnáší, ale kvůli tomu, že až bude jeho potenciál v maximální míře naplněn po předchozím zobrazení všech jeho aspektů, padnou veškeré bariéry a podmínky, kvůli nimž v minulých cyklech času, jako ani v tom současném, nemohla zavládnout plnost pravého života.

Protože všechno, co zažíváte, jsou předem domluvené role, s nimiž každý souhlasil a zároveň dostal slib, že bude dříve či později vyveden ze všech problémů a znovu vejde do Mé náruče, není nic na světě, za co bych se na vás a ostatní měl zlobit a co bych vám měl vyčítat. Týká se to i těch jedinců, kteří se ode Mne odvracejí vědomě, tedy Pseudotvůrců, Renegátů a mnoha dalších skupin sentientních entit na všech stupních zóny vymístění včetně planety Nula. Vím, jakým způsobem je přivedu zpět Domů a co je třeba v jejich životě uskutečnit, aby se svých rolí dobrovolně zřekly a přijaly Mne do svého srdce jako jediného věčného Rodiče. Při této příležitosti je nutno podotknout, že z hlediska Boží nečasovosti vnímám každého, i toho „největšího pekelníka“, v podobě, v jaké dotyčný jedinec bude v novém cyklu času. Dokáži tedy na něj nahlížet a jasně jej vidět jako nádhernou a zcela čistou bytost, kterou v rámci současně probíhajícího procesu života sice ještě není, avšak z pozice Mého absolutna touto bytostí už je a interaguje se Mnou jako ničím nezatížený Boží syn či dcera. Jsem proto připraven kdykoliv odpustit každému to, co za účelem poučení Multivesmíru a kvůli budoucímu spuštění nového života napáchal. U Mne mají všichni již dávno odpuštěno a nikdy tomu nebylo v rámci Mého absolutna jinak, avšak je důležité, aby žádost o odpuštění vyslali na Mou adresu ze své vlastní iniciativy všichni, kdo chtějí opustit negativní stav. Jen tak mohou sentientní entity toto Mé odpuštění do sebe individuálně přijmout, jen tímto způsobem může být toto Milosrdenství platné a účinné.

Z toho, co jsem sdělil, vyplývá, že pro Mne neexistuje nic takového, jako je neodpustitelný hřích. Jak bych nemohl něco odpustit vám, nositelům Mého Života, který jsem vám za vašeho rozhodnutí věnoval? Jak bych mohl dopustit, aby Mé děti trpěly navěky v peklech, v oddělenosti ode Mne a všeho, co dělá život šťastným a naplněným? Neinkarnoval jsem se do dvou lidských těl proto, abych příběhu zóny vymístění jen přihlížel, ale abych se společně s vámi zasadil o skončení této neveselé etapy Stvoření a vyvedl všechny příjemce Mojí Lásky na světlo Boží. Věčné zatracení je náboženským nesmyslem, něčím, co přímo odporuje tomu, kdo jsem. Vše, co je se Mnou spojené a co Mne definuje, je tak dokonalé, že pro každého mám přichystaný plán spásy. Nikdo nezůstane zapomenut, žádné srdce nezůstane rozbité, ani jedna tvář nezůstane zbrocena slzami bolesti. Všichni do jednoho se vrátí ke Mně, do hřejivého Pravého Stvoření, které se moc těší na to, až přivítá do svých řad marnotratné duše, které se promění ve skvostné klenoty pozitivního stavu, jež už nebudou nijak spojovány s předchozími rolemi, za jejichž sehrání jsem Já a všichni, kdo Mne přijímají a žijí po Mém boku, nesmírně vděční.

Tak, jako z ničeho neviním žádnou bytost včetně vás samotných, neviňte, prosím, ani sami sebe, neboť k tomu nemáte důvod. Vím, že je nesrovnatelně snazší vnímat světlo druhých, jehož záři do sebe absorbujete a obohacujete se jeho esencí na cestě duchovního růstu, avšak buďte si vědomi toho, že takovou niternou krásu, kterou mnozí z vás vnímáte ve svých bližních, vnímají i oni ve vás – a v Božím absolutnu tuto krásu vnímám v plné šíři a ve vší objektivitě i Já. Je pochopitelné, že jako výdejci své Lásky nemůžete vnímat tuto energii tak, jako její příjemci, ale můžete se její nádheře přiblížit uvědoměním si výše zmíněného. Není namístě, abyste svou pokoru vyměňovali za sebepodceňování, nahlíželi na sebe „skrz prsty“ a vnímali se jako temní a nehodní Mé Lásky. Když na svou bytostnou podstatu aplikujete niterný přístup, jenž nebude vést skrze duchovní zátěž, s níž se potýkáte, ale bude začínat v hloubi vašeho srdce, otevře se před vámi schopnost vnímat svůj osobní duchovní potenciál a pocítíte nádheru vaší vlastní Lásky. Tak k sobě naleznete ještě bližší vztah, začnete se intenzivněji milovat, a tato sebeláska vás dovede k ještě hlubší lásce ke Mně a k uvědomování si Mojí přítomnosti ve vás. Byť není v lidských hrubohmotných tělech možné permanentně vnímat vlastní světlo, které z vás vychází, a je náročné toho v řadě případů vůbec docílit, s Mojí pomocí to není nemožné. Můžete se o to alespoň pokoušet ku vašemu prospěchu a blahu celého Multivesmíru, s jehož pozitivním stavem a svojí duchovní rodinou navážete i tímto způsobem hlubší spojení. Pokud vám toto uvědomění o sobě samých přece jen bude nadále činit značné potíže, nevěšte hlavu, protože u každého k těmto posunům dochází v jiný čas a za odlišných okolností.

Až se zbavíte omezení této reality a začleníte se naplno do pozitivního stavu, od toho okamžiku až na věčnost budete se sebou trvale spokojeni. V pozitivním stavu už budete naplno sami sebou ve své skutečné přirozenosti. Už nebude žádných lidských masek a přidružené zátěže. Na duchovní, duševní i fyzické úrovni budete své pravé Já rozvíjet zcela bez omezení.

S Láskou

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 27. 7. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email