O MÍSTĚ NAROZENÍ BOHYNĚ JANY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

v Dialogu 56 (1. díl knihy) jsem vysvětlil, proč se narození mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista muselo odehrát právě v Betlémě, viz citát:

 

„Kvůli velmi důležitým duchovním důvodům jsem se musel narodit v městě Betlémě. Toto je naplněním proroctví zaznamenaného v Knize proroka Micheáše, kapitola 5, verš 2, cituji: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ Je zajímavé povšimnout si, že v Evangeliu podle Matouše je tento verš citovaný trochu odlišným způsobem (všechny citáty jsou vyňaté z Nové verze Svaté Bible krále Jakuba). Dovol Mi ji též citovat: „A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi vládci Judey; neboť z tebe vyjde Vládce, který bude pást můj lid, Izrael.“ (Matouš 2:6). Moje narození se v městě Betlémě, které bylo nejméně významné a nejmenší ze všech, znamená Moji volbu pokořit se a snížit se na nejnižší možnou úroveň lidského života, jakožto i na nejexternější úroveň. Musíte velmi jasně pochopit, že z duchovního hlediska by Moje narození se nebo započetí Mého života na vaší planetě na nějakém jiném místě, než je nejpodřadnější z nejpodřadnějších a nejmenší z nejmenších, nejenže vyloučilo všechny ze sféry Mého potřebného vlivu, a hlavně z Mojí potřeby shromáždit všechny potřebné a životně důležité zkušenosti, ale všechny, kteří se nacházejí v těch regionech, by to vynechalo z konečného spasení a osvobození z negativního stavu. Zde je pravidlem, že pokud chcete do svého zkušenostního módu zahrnout všechno bez výjimky a bez výhrady, musíte začít od úplně poslední a nejmenší úrovně a odtud pokračovat ke všem ostatním úrovním. Jinak byste vynechali základ, na němž byl iniciovaný původ života, v našem případě pseudo-života. Toto je důvod, proč nejenže jsem se musel narodit v Betlémě, který byl v tom čase souvztažný s diskutovanou pozicí, ale musel jsem se narodit i na jeho nejzevnějším a nejpodřadnějším místě – v jeslích, v místě pro zvířata. Jak vidíte z tohoto umístění, neexistoval žádný podřadnější a pokornější příbytek, v němž bych se mohl narodit, než byly jesle. Taková volba z Mojí strany zrcadlí kromě popsaného souvztažného významu i Moji Absolutní Pokoru, Skromnost, Nevinnost a Poníženost. Všechna ostatní místa ve zmíněné zemi, kde jsem chodil a konal své skutky, měly též velmi důležité duchovní souvztažnosti, které Mi umožnily získat všechno, co jsem potřeboval za účelem Mého vstupu do Pekel a uvěznění Pseudotvůrců.“

 

Ve stavu bezčasovosti a bezprostorovosti jsem souběžně stvořil/a relativní mužskou i ženskou podstatu pravého Boha, které se v určený čas vtělily na planetu Země/Nula, aby přímo pomohly s transformací lidstva a položily základ pro pozdější eliminaci negativního stavu a vysvobození všech bytostí. Na věčnost dopředu jsem připravil/a všechny podmínky pro zajištění hmotného života obou božích inkarnací. V těle Ježíše jsem měl bezpočet úkolů, z nichž zde vyjmenuji ty nejpodstatnější:

• Jako Stvořitel všeho a všech jsem získal hrubohmotné tělo od Pseudotvůrců (finální produkt negativního stavu), poznal lidský život z první ruky, po smrti ukřižováním očistil zprzněné elementy této fyzické schránky a v restrukturalizované podobě je zahrnul do absolutní povšechnosti, čímž se Lidské stalo Božským.

• Tehdejším lidem jsem představil pravého Boha jako absolutně milujícího, přátelského, soucitného, spravedlivého, vidícího do nitra každé bytosti a přinášejícího všem bez rozdílu dar spásy a věčného života.

• Do detailu jsem poznal nejdůležitější lidské systémy a vybrané kultury a civilizace (týká se Ježíšovy cesty kolem světa mezi 18. až 30. rokem života).

• Po opuštění této reality jsem prošel všemi úrovněmi pekel až na jejich nejnižší stupeň, z první ruky zažil negativní stav, na konci cesty zajal Pseudotvůrce a oddělil je od jejich vládnoucích pozic, aby neměli možnost přímo působit na Zónu Vymístění a planetu Nula, jejíž obyvatelé mají od toho okamžiku svobodnou možnost volby vybrat si, na jakou stranu se přikloní.

• Po završení tohoto procesu došlo ke změně absolutní přirozenosti, čímž se Nejvyšší stal/a Pánem Ježíšem Kristem.

Po dvou tisících letech od odchodu Ježíše Krista z této reality pokračuje Boží mise fyzickým narozením mojí ženské podstaty do těla Jany Kyslíkové (rok 1957). Zde vyjmenuji přední úkoly Boží rodiny:

• Šíříme knihy Nového zjevení, v nichž jsou podrobně vysvětleny důvody vzniku, trvání a eliminace negativního stavu, role lidstva a jeho postavení v rámci Stvoření, nezbytnost narození obou přímých inkarnací Pána Ježíše Krista a další životně důležité informace.

• Zastřešujeme a spojujeme duchovní směry a učení spolupracovníků světla z celého světa, kteří pod mým vedením pomáhají transformaci, avšak nešíří nejvyšší dostupnou pravdu, aby pomohli oslovit co nejširší množství duchovně probouzejících se lidí.

• Tvoříme tým spřízněných duší a nejbližších spolupracovníků, kteří jsou ochotni ve svém srdci a bez vnějších důkazů přijmout božství Jany, šířit a psát nejnovější Boží slovo, jít příkladem ostatním bytostem v různých aspektech života.

• Po převibrování Jany a části týmu na Novou Zemi v 5. dimenzi budeme přinášet očitá svědectví a důkazy o životě v realitách Pravého Stvoření i Zóny Vymístění, odhalovat skrytá tajemství o řízení tohoto světa, informovat o transformačních změnách, rozdělení lidstva do dvou směrů, chystaném celoplošném čipování, navštěvovat připravené a láskyplné lidi, kteří projeví upřímný zájem osobně se setkat s Bohyní.

• Mise Boží rodiny bude působit multidimenzionálně v Pravém Stvoření, do rozdělení lidstva na planetě Nula a také v antivesmíru, kde bude pomáhat padlým bytostem v jejich návratu zpět do milující náruče věčného Rodiče.

Zatímco jako Ježíš jsem byl v této hrubohmotné realitě členem židovského národa a žil převážně na území dnešní Palestiny, jako Jana jsem příslušník národa českého. Jak jsem sdělil již v Dialozích, Betlém byl svými duchovními souvztažnostmi jediné možné místo mého narození. Nejinak je tomu i u Ústí nad Labem, rodného města Jany, kde prožila celý pozemský život. Toto město má za sebou pohnutou historii a ve středověkých i novověkých dějinách bylo svědkem mnoha negativních událostí (husitské války, třicetiletá válka, napoleonské války, devastující nálet amerických bombardérů za 2. sv. války a mnohé další). Ústí nad Labem napříč celými dějinami lidského pokolení zobrazovalo porobu a útlak nejen českého národa, ale v přeneseném smyslu i porobu všech obyvatel této planety, na které působí negativní stav, jenž přináší mnohé útrapy, omezuje ve všech oblastech existence, nedovoluje naplno využít životní potenciál a zabraňuje čistému spojení s pravým Bohem. Na rozdíl od Betléma netkví význam tohoto města nad řekou v jeho maličkosti a bezvýznamnosti, nýbrž v tom, že je přímým svědkem vývoje negativního stavu na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni. Dokonce i na té nejzevnější úrovni zde najdete na jedné straně světlo a krásu, zatímco na té druhé temnotu a ošklivost. Toto severočeské město se nachází v malebné krajině Labského údolí se zeleně pokrytými kopci. Najdete zde krásnou přírodu, která je ovšem střídána s přírodou zdevastovanou povrchovou těžbou uhlí a průmyslovou činností. Klidné a úhledné parky se svěží vegetací jsou zase prokládány vybydlenými čtvrtěmi s polorozbořenými domy, kde je špína a semeniště různých sociálních i ekonomických problémů. Specifická pozice města se ale odvíjí i od postavení, které zaujímá vůči Stvoření jako takovému. Přestože se nachází na území státu s nejvyšší koncentrací světelných spolupracovníků z vyšších dimenzí, kde navíc fyzicky působí Boží mise, v celkovém souhrnu všech faktorů je zároveň místem nejvíce vzdáleným jak ode Mne, Pána Ježíše Krista a nejvyšších dimenzí (nebesa), tak od mých odpůrců Pseudotvůrců a nejnižších dimenzí (pekla). Samotná podstata Ústí nad Labem tak přesně odráží postavení planety Nula, umístěné v nulové pozici mezi oběma stavy duality, kde se střetává dobro se zlem.

Narozením druhé boží inkarnace započal můj Druhý příchod, probíhající z nitra navenek, jehož proces bude ukončen tehdy, až zlo zcela vyčerpá svůj potenciál a pekla budou natrvalo vyprázdněna. Jana prožila více než čtyři desítky let jako drtivá většina duchovně spících pozemšťanů, byla ateistka a až do 90. let minulého století se nezajímala o žádné alternativní informace. Svým životem se snížila až na tu nejnižší lidskou úroveň, abychom všem ukázali, jak vypadá těžká a náročná, nikoliv však nemožná cesta zpět ke Stvořiteli. Teprve po skončení této nejdelší etapy jejího života jsem ji postupně začal přivádět k různým duchovním informacím. Po několika letech tohoto studia a po přečtení knih Hovory s Bohem od N. D. Walsche se dostala až k přímé komunikaci se svým vyšším Já, tedy se Mnou. Brzy poté jsme napsali knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás (2 díly). Od roku 2003, kdy se dozvěděla, kým je, plní můj dokonalý plán vědomě a jsme spolu v každodenním spojení. Protože má temná strana snahu oddělovat Janu ode Mne, absolutního Pána Ježíše Krista, opět připomínám, že Jana a Já jsme jedno a každá vteřina jejího života, každá myšlenka, pohnutka a čin byla Mojí vteřinou života, myšlenkou, pohnutkou a činem. Na konci tohoto cyklu času, až bude negativní stav eliminován a život v plnosti pozitivního stavu vstoupí do svého jsoucna a bytí, dojde ke splynutí relativní duše Jany a našich budoucích dětí s mojí absolutní podstatou, stejně jako tomu bylo dříve u relativní duše Ježíše. Tím se pro všechny sentientní entity staneme Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou.

V těle Ježíše jsem přinesl spásu pro celé Stvoření a otevřel dveře z pekel pro všechny, kteří si přejí život v lásce. Nyní v tom po dvou tisících letech pokračujeme i na hmotné úrovni. V těle Jany s týmem spolupracovníků spojíme nebe se zemí, jako první v historii přineseme očitá svědectví a důkazy o životě v Multivesmíru a až do rozdělení lidstva se budeme podílet na zvyšování duchovní úrovně připravených obyvatel této planety. Zároveň s tím budeme působit i v jiných realitách mimo lineární čas a prostor, seznamovat další bytosti s knihami Nového zjevení, s Novou a Nejnovější přirozeností Boha a konat vše ostatní, co bude potřeba. Převibrováním Jany z Ústí nad Labem, charakterizujícího umístění této planety a celého lidstva, bude vybudován pevný most mezi Zónou Vymístění, Zemí/Nulou a Pravým Stvořením. Tento okamžik bude symbolizovat otevření bran do ráje, přičemž nikdo z lidí ani kterýchkoliv ostatních bytostí nebude z tohoto procesu vynechán. To zajistí, že dříve či později bude každý přijat v mojí náruči, aby mohl žít věčný život v lásce, štěstí a radosti.

Tímto ze srdce děkuji všem milovaným bytostem v celém Stvoření za práci, kterou odvádíte a prostřednictvím níž přibližujete ráj pro všechny. Těším se společně s vámi na dobrodružství, zážitky a spolupráci ve zcela nových podmínkách. Vydáváme se vstříc úžasné éře, jaká zde doposud nebyla. Velice vás miluji a objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 19. 9. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email