MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 29. 1. – 4. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Přestože na nás byly v uplynulém období kladeny zvýšené nároky
a požadavky týkající se nutnosti na sobě duchovně pracovat,
nyní už bude docházet ke stálému snižování zátěží a tlaků
negativního stavu na naši duši i mysl, protože je třeba nabýt
lehkosti pro úspěšný přesun do rajských světů všehomíra.
Všichni upřímní spolupracovníci Boží rodiny pochopili, že nelze
vyčkávat, nýbrž je třeba s čistými úmysly na sobě pracovat
a zbavovat se starých zlozvyků a návyků. Proto si ve svém
nitru uvědomuji, že zabíjení zvířat je kruté a v rozporu s vesmírnými
zákony, že užívání návykových látek usnadňuje loutkovodičům
práci a odvádí od Stvořitele, že porovnávání a soupeření se svými
bližními vede pouze ke škodě a zabývání se povrchnostmi tohoto
života vede do hlubin zóny vymístění. Tímto k Tobě, Pane Ježíši Kriste,
ze srdce pronáším slova mající hlubokou platnost: své poslání
a úlohu v Misi Boží rodiny beru vážně a kladu ji na první místo
v životě hmotném i duchovním. Cením si výsady být Ti oporou
a pomáhat tak, jak je to pro dobro Multivesmíru právě třeba.
A přestože stále procházíme těžkými zkouškami a čelíme
různým výzvám, které nám do cesty postavili Pseudotvůrci,
vždy jsem si vědom/a toho, že mám Tvou maximální ochranu
a podporu, na níž se mohu stoprocentně spolehnout, neboť je
potřeba, abych svůj úkol dokončil/a a posléze se mohl/a odebrat
na zcela novou úroveň. Odmítám všechny negativní myšlenky,
ztotožňuji se s hřejivým a pronikavým světlem božím, jímž jsem já
i všichni mí přátelé a blízcí z duchovní rodiny, kterou tvoříme.
Nerouhám se vůči sobě ani vůči ostatním pohrdavými a slaboduchými
postoji, nesnižuji význam své osobní důležitosti a přínosu pro celek,
jednám z propojeného a sjednoceného srdce a ega, ve stavu
vyváženosti, pochopení a přijetí. Využívám daru niterného spojení
s Tebou a každý den žiji v co největší shodě se zákony a principy lásky,
protože vím, že mám jít příkladem pro ostatní. Ty jsi mnou, já jsem Tebou
a vždy se stane přesně to, co spadá do konceptu dokonalého plánu
v tomto nedokonalém světě. S tímto vědomím se každé ráno probouzím
a se stejnými myšlenkami chodím spát. Jsem ten/ta, co má uši k slyšení
a naslouchání, proto slyším a naslouchám v nitru tomu, co mi Pán Ježíš
Kristus zjevuje, abych v poklidu a se ctí došel/došla do ráje na Nové Zemi.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email