Mobilní technologie ničí zdraví

Motto: Vynikající francouzský analytický chemik A. Chatin v roce 1854 zjistil, že výskyt strumy je v přímé souvislosti s obsahem jódu ve vzduchu, půdě a potravinách. Francouzská Akademie věd označila jeho názory za škodlivé a věda se dále držela 42 příčin vzniku choroby. Jód na tomto seznamu chyběl.

Pokračujeme v rozhovoru s panem ing. Heinem, neboť výsledky jeho výzkumu zveřejněné v minulém čísle našeho časopisu vyvolaly odezvu, na kterou považujeme za nutné reagovat.

Proč jste k našemu rozhovoru zvolil toto motto?

„Abych ukázal, jak zlaté byly časy, kdy věda byla pouze slepá. Nyní je daleko hůře. Lidé zodpovědní za naše zdraví se programově chovají jako slepci a tuto slepotu ze společenské pozice, kterou dobyli, vnucují ostatním jako pravdu. Může to být ohrožující.“

Máte na mysli hygienické normy pro provoz bezdrátových technologií? Chrání nás vůbec?

„Odpovím jinak, z historie. V roce 1990 platila norma, která zahrnovala princip předběžné opatrnosti. Máme rizikové skupiny obyvatel, kojence, staré a nemocné lidi atd. Národní referenční laboratoř, která odmítala přistoupit na návrhy pro evropskou jednotnou normu, byla ze dne na den zrušena a okamžitě vznikla nová laboratoř, pro kterou nebyl problém doporučit 10 až 14 krát vyšší povolené limity pro neionizující záření. Ještě uvedu citát z Informace NRL (této nové Národní ref. laboratoře): č.13/2002. Závažným důvodem k zrušení vyhlášky č.408/1990 Sb. však byla nemožnost uvést používání mobilních telefonů do souladu s limity stanovenými v této vyhlášce… Ještě chcete odpověď, jestli nás limity chrání?“

Co jste myslel tou programovou slepotou?

„Informace NRL.č.16/2009!: Příčinný vztah mezi expozicí elektromagnetickými poli a zdravotními potížemi se přes velké úsilí a finanční zajištění nikdy nepodařilo prokázat. Jen Freiburská výzva již v roce 2002 zveřejnila pozorování nárůstu onemocnění, které podepsalo jen v prvním roce 1200 lékařů a 40 000 občanů….“

Co tedy může dělat normální občan, pokud má dojem, že je ohrožen?

„Nic. Dostane odpověď, že blízkost vysílače vyhovuje čs. normě a limitům, které schválila Světová zdravotnická organizace (WHO).“

Jak je možné, že byly tyto limity Světovou zdravotnickou organizací schváleny?

„Naše a i jiné instituce typu NRL prohlašují, že věda nezná jiný, než tepelný efekt VF polí. A mne také překvapuje skutečnost, že norma byla na tomto základě, právě bez principu předběžné opatrnosti, schválena i přesto, že odborníci WHO vidí poněkud jiný dopad normy na zdravotní stav populace než se očekává. Ale výstavba sítí by byla pak dražší… Současná věda tuší, že představa světa tak, jak je prezentovaná, není úplně v pořádku. Problém spočívá v tom, že se snaží svými prostředky prokázat to, co je mimo ně. Jde na elektřinu s metrem a nebezpečný extrém nastane, když prohlásí, že měření metrem je jediná možná vědecká metoda a že co nezměřili, to neexistuje. Pak mi dají anténu na střechu a ještě připraví vědeckolékařskou tézi, že pokud něco cítím, patřím na psychiatrii. Komické je, že tuto teorii tvrdě prosazuje naše NRL. Překvapující?“

Jak jste dokázal změřit to, co nikdo před vámi?

„Pokud chcete změřit biopole, musíte být odborník v tomto oboru. Sebelepší technik nesestaví přístroj na měření něčeho, o čem neví. A teď je třeba říci něco opravdu vážného. Věda si bude muset zvyknout, že existují lidé se zvláštními schopnostmi, schopní diagnostikovat na dálku, vidět biopole, pole země. Jen takový člověk, bude-li navíc špičkovým elektronikem, postaví měřicí přístroj. Tato kombinace je vzácná. Ale můj přístroj měří a já mám pravdu od momentu, kdy se poprvé pohnula ručička měřidla. Nemusím uhýbat před tzv. vědou, abych ji nepopudil. Existuje biopole, existuje energie homeopatik, existují i patogenní zóny. Dá se přímo měřit dopad těchto fenoménů in vitro. Většina lékařských testů končí na naprosté nevědomosti zákonů v nové oblasti. Biopole je poškozováno podle pravidel šíření bioinfluentního, nikoli elektrického pole, proto epidemiologické studie nemají vypovídající hodnotu. Není známá závislost na tom, co je vespod a co nahoře. Jeden argument za druhým, uváděný jako důkaz různých “vědeckých studií“ v nichž se uvádí, že kromě věcí známých a metrem měřitelných nic neexistuje, lze se znalostmi zákonů biopole vysvětlit. Typický a často uváděný je např. test rozlišení zapnutého a nezapnutého mobilu na stole. Jenže po prvním impulzu, kterým se zapnutý mobil hlásí na věž, je biopole člověka minimálně na 10 min. porušeno, pokusná osoba již není schopna rozlišit nic dalšího a test skončil pro “vědu“, vítězně. Když jsem při prvních pokusech se sondami ozářil sondu mobilem v přítomnosti ochranného biorezonátoru, měřenou křivku to neovlivnilo. Zajásal jsem. Ale vzápětí po ozáření pouze mobilem, bez přítomnosti ochranného biorezonátoru, změna také nenastala. Sonda si přítomnost biorezonátoru pamatuje 4 hodiny, až pak se dá ovlivnit. Kdo na Zemi to ví?“ Kdo bude dělat studie na téma ovlivnění člověka mobilem?

Co dál?

Každopádně dát lidem šanci se bránit. Chcete dát na střechu WiFi? Není problém, pokud všichni v dosahu 15 m uvěří NRL, že to neškodí a budou s tím buď souhlasit nebo přijmou možná rizika, vyplývající ze statistik. V Paříži již soud zakázal mobilnímu operátorovi instalovat anténu na vysokopodlažní dům. (doporučená vzdálenost pro mobil je 100 m!) Preventivně. Přiložené grafy jsou z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Ukazují křivky nárůstu onkologických onemocnění. Dají se porovnat s křivkou nárůstu mobilů. Pokud někdo odhalil křivku nějakého dalšího tzv. civilizačního vlivu, kterým se sdělovací prostředky ohánějí, korelující s tímto grafem, rád ji sem přidám. Zatím ji nemám. To je vědecký postup.“

Rád jsem vás poslouchal. Jen by to nemělo být tak smutné. P.J.

Pozn.red: ing. Milan Hein je autorem dvou desítek vynálezů z oblasti elektroniky, vývojový pracovník analogové počítače Aritma Praha, Ultrazvuky Kretz technik Rakousko, Living Technik USA Vermont, oceněn jako nejlepší vynálezce zdravotnictví ČSR v roce 1985 s přiznaným osobním platem ministra zdravotnictví.

Zdroj: http://www.milanhein.cz/files/clanky/2011-04.pdf

Print Friendly, PDF & Email