Láska k sobě samému, láska k bližním, všemu a všem ostatním

DĚKUJI TI LUKÁŠI ZA SDĚLENÍ PJK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA – LÁSKA K SOBĚ SAMÉMU, LÁSKA K BLIŽNÍM, VŠEMU A VŠEM OSTATNÍM

Jak bylo slíbeno, pokračuje téma o darech ducha PJK dnešním tématem LÁSKA K SOBĚ SAMÉMU, LÁSKA K BLIŽNÍM, VŠEMU A VŠEM OSTATNÍM

 

1.) LÁSKA K SOBĚ SAMÉMU

   Proč je o ní mluveno dříve než o lásce k bližním, všemu a všem ostatním? To vychází přímo z původního biblického verše z Matouše 22.kap verše 39: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“

   Je důležité milovat sebe a mít vůči sobě zdravé sebepojetí (nikoli prosazovat Ego či Narcisismus)? Rozhodně a z textu druhého největšího biblického přikázání to rovnou vyplývá. Nemiluješ-li sebe, nedokážeš-li si s pomocí PJK odpustit staré věci a chyby, jak pak chceš vytvářet funkční reciproční vztahy s bližními a vším ostatním? Jeden si musí plně uvědomit a přijmout se v takové relativní kondici, jakou má od PJK a to zdravým způsobem, zdravě se s vděčností do toho stavu zamilovat, převzít za ten stav plnou odpovědnost a až pak a jedině tehdy je schopen a náležitě připraven vytvářet plnohodnotné reciproční vztahy. Pokud totiž toto jeden neudělá, bude se buď vyvyšovat a ukazovat svou nadřazenost a důležitost (egoista či narcisista) nebo příliš ponižovat (degradovat se, nevážit si sebe a nechat se po sobě vozit). V obou případech tím vztahy budou trpět (a vidíme to tolikrát zde na planetě 0 = Zemi).

   Čili správný postup směru lásky je:

1. Dovolit PJK, aby tě mohl milovat a mohl vstoupit se svou láskou do tvého srdce a života,

2. Milovat PJK a vracet mu jeho absolutní lásku Agape tím nejlepším způsobem, jak jen je toho relativní jedinec schopen,

3. zdravě si zamilovat sám sebe a z této pozice

4. zdravě milovat bližní a vše ostatní.
   

V Novém Zjevení PJK je Láska k sobě samému definována 3.zákonem lásky sebe sama takto:
„Miluj sebe sama bezpodmínečně a s moudrostí z celého svého „já jsem“, ve všech aspektech svého projevování se svého ducha, své duše i svého těla – své jediné mysli, a to kvůli Pánu Ježíši Kristu v sobě a v jiných, kvůli ostatním a celému Stvoření, kvůli sobě, jako jedinečnému a neopakovatelnému jedinci, a kvůli samotnému principu, protože je to tak správné.“

 

2.) LÁSKA K BLÍŽNÍM, VŠEMU A VŠEM OSTATNÍM

   Stěžejní biblický verš hovořící o tomto typu lásky je tento: Bible, Jan 13.kap 34.verš: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já (PJK pozn.) jsem miloval (a stále miluji pozn.) vás, i vy se milujte navzájem.“

   Je to Druhý nejdůležitější zákon lásky. V Novém Zjevení PJK je uveden takto:
„Miluj bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „já jsem“ všechny více než sama sebe, a to kvůli Pánu Ježíši Kristu, v nich přebývajícím, kvůli nim samým a kvůli samotnému principu, aniž bys očekával něco na oplátku.

   Opět je princip jasný. Bez napojení na pravý zdroj lásky (PJK a jeho Agape – viz minulé téma) nic nefunguje ani nemůže fungovat pořádně. Životy a vztahy lidí na planetě 0 (Zemi), kteří odmítají vztah s PJK a mrtvé životy neg.stavu tento fakt potvrzují dennodenně, tím, jaké zobrazují životy a vztahy postavené na hlavu.

   Pravá láska k bližním se chce sdílet, neboť plně kopíruje princip PJK (který vše stvořil vesměs z tohoto důvodu), vytváří tedy hodnotné reciproční vztahy. Pokud je tedy člověk věřící v PJK asociál, straní se vztahům s ostatními, je to signál, že je něco špatně. Horší to má sice tzv. přirozený introvert, ale i on zvládne vytvářet láskyplné reciproční vztahy, spojí-li své úsilí s PJK.

Jaké můžeme vidět formy recipročních vztahů napříč stvořením i zde na planetě 0 (Zemi)?
1.) Láska partnerská (eros) – tento láskyplný velmi intenzivní reciproční vztah se vyznačuje zvýšenou sexuální energií a touhou mezi 2 sentientními entitami. Tento typ lásky je na této planetě nejvíce pomýlený a zprzněný, neboť jej mnozí degradovali pouze na úroveň sexuálního spojení.
2.) Láska rodičovská – velmi intenzivní láskyplný reciproční vztah sentientních entit (rodič – dítě), silné city, obava o druhého – také velmi pomýlená na této planetě, často zaměněna za vyžadování pravidel a nařízení ve směru rodič – dítě, což pak u dítěte generuje vzpouru/rebelii.
3.) Láska rodinná – láskyplné rodinné vztahy, vědomí sounáležitosti, jednoty a harmonie, velmi intenzivní a opět rovněž pomýlené, nepochopené a zprzněné na planetě 0 (viz. miluj svou tchýni…)
4.) Láska k ostatním bližním a všemu stvořenému (sentientnímu i nesentientnímu) – žádá aplikování lásky, úcty, pochopení, hledání krásy až fascinace v rozdílnosti a rozmanitosti stvoření.

   Kolik lidí na planetě 0 = Zemi vytváří takto široké spektrum a pojetí recipročních vztahů v jejich pravých plných kvalitách, projevech a intenzitě?

   „Lidé kolem tebe budou pro tebe víc znamenat, protože tvé srdce bude naplněno láskou k nim a ty budeš pro ně mít hlubší pochopení a více tolerance. Uvědomíš si, že jim vděčíš za jejich lásku a společenství, za to, že jsou. Tvé oči se otevřou pro všechnu krásu a harmonii kolem tebe, pro zázraky přírody. Tvé oči a uši začnou vnímat opravdu tak, jak mají a ty budeš mluvit slovy lásky a porozumění.“ (Eillen Caddyová – otevírání dveří do nitra)

   Toto pro kvalitní život v lásce velmi zásadní a stěžejní téma uzavřeme s Tyronem modlitbou.

MODLITBA ZA SEBEPŘIJETÍ, AKTIVACI LÁSKY K SOBĚ, BLIŽNÍM, VŠEMU A VŠEM OSTATNÍM:

„Drahý a milovaný Pane Ježíši Kriste, odpusť mi, komu jsem kdy v životě ublížil ať již vědomě či nevědomě, jakož i já si to odpouštím. Nauč mě milovat zdravě sebe, abych mohl milovat ostatní tak, jako ty miluješ mě, všechny a všechno ve svém stvoření. Prosím tě o celkovou obnovu, obnovu láskou v absolutní pokoře a odevzdání“. Amen.

Série ovoce ducha PJK bude pokračovat Tyronovým velmi oblíbeným tématem Radost.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

 

Print Friendly, PDF & Email