Láska Agape

Děkuji Lukáši (Tyrone) za sdělení PJK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PJK) – LÁSKA AGAPE

   Láska Agape je láskou od absolutního Boha (PJK) k relativním bytostem a opačně, přičemž již z této věty vyplývají její 2 směry a typy. Rozlišujeme tedy 1.typ = Lásku Agape ze směru od absolutního Boha (PJK) ke všemu relativnímu (sentientním i nesentientním entitám) a typ 2. Lásku Agape ze směru od relativní sentientní entity k absolutnímu PJK.

1.typ Lásky Agape (od absolutního ke všemu relativnímu)

   Jak bylo naznačeno již minule, láska Agape ve směru od absolutního k relativnímu (stvoření, stvořenému) se odehrává neustále. Kdyby tomu tak nebylo, zanikl by veškerý život v celém Multivesmíru, na planetě 0 = Zemi i v celé Zóně vymístění (neg.stavu Antivesmíru). Agape pramení z absolutního Boha, PJK, jenž je jejím absolutním Zdrojem a šíří se z centra Multivesmíru do všech jeho směrů. A z této absolutní lásky je vše živo. Láska Agape vyzařující ze Zdroje – PJK – je tedy absolutní a nekonečná. Není tudíž třeba tuto skutečnost dále/déle rozebírat/rozvádět.

2.typ lásky Agape (od relativních entit k absolutnímu PJK)

   Ne tak tomu je ovšem zcela vždy s odezvou relativních entit vůči absolutnímu PJK. Relativní stvořené bytosti už ze své podstaty a povahy nedokáží si povětšinou (až na výjimky z nejvyšších dimenzí poz.stavu) udržet lásku Agape 100% i ve směru zpět ke Zdroji (Nejvyššímu Stvořiteli, nyní PJK). I proto je formulován 1. největší a nejdůležitější duchovní zákon a to jak v mnohých místech v Bibli (evangeliích) tak i v Novém Zjevení PJK, kde je dále rozveden. Zákon lásky (Agape) relativního vůči absolutnímu je tedy základem všemu ostatnímu a bez něj není možno činit nic v pravdě ušlechtilého v rámci pozitivního stavu.

   Zákon Lásky Agape od relativní entity k absolutnímu PJK zní v původním biblickém znění takto:
„Miluj Pána, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“

   A Nové Zjevení PJK dále doplňuje a rozvádí:
Miluj Pána Ježíše Krista bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „Já jsem“, a to nade všechny a nade všecko, kvůli samotnému Pánu Ježíši Kristu a kvůli samotnému principu, aniž bys něco očekával na oplátku. Ze své svobodné vůle a dobrovolnou volbou doznáš, že existuje jenom jeden Bůh, Stvořitel, Spasitel a Zdroj pravého života – Pán Ježíš Kristus. Ze své svobodné vůle a dobrovolnou volbou přiznáš a přijmeš Novou přirozenost Pána Ježíše Krista, a tím uznáš skutečnost, že lidské tělo Ježíše Krista bylo učiněno Božským, tak jak i Jeho/Její Božství bylo učiněno lidským a bylo plně včleněno, vpojeno a zkříženo v celistvosti Nejvyššího, a tak Jej učinilo plně a dokonale Pánem Ježíšem Kristem.
   (Neboť) Já jsem Pán Ježíš Kristus, tvůj Bůh v povšechnosti Lidského Božství i Božského lidství, kdo je tvůj Spasitel z negativního stavu a ze všech jeho zel a nepravd, a KDO JE JEDINĚ TÍM MAJÍCÍM ABSOLUTNÍ MOC a absolutní schopnost tě vyvést ze Zóny vymístění (Antivesmíru neg.stavu pozn.), z planety Nula a ze stavu otroctví do podmínek pozitivního stavu svobody, nezávislosti, lásky a moudrosti. Budeš mít osobní, soukromý a intimní vztah jenom se Mnou (tím nejsou vyloučeny vztahy k bližním, o nichž bude řeč příště pozn.), kdy Mne upozorníš na všechny své životní záležitosti, a nebudeš vzývat žádné jiné prostředníky či bohy pod žádnými jinými jmény.

A opět i zde je vyzdvižena důležitost lásky Agape:

   „NEPŘIJME-LI SE nejprve TENTO FUNDAMENTÁLNĚ DŮLEŽITÝ NOVÝ DUCHOVNÍ ZÁKON, vládnoucí nad Novým věkem, PAK ŽÁDNÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁKONŮ NEBUDE DÉLE MÍT MOC ČI VÝZNAM“.

   Opět je tedy i zde řečeno, že bez lásky Agape není možno činit nic v pravdě ušlechtilého v rámci pozitivního stavu.

   Nabízí se nyní logická otázka. Může tedy někdo lásku Agape pouze předstírat, je to vůbec možné? Ano, je to možné a mnoho křesťanů v církvích to dělá. Ne všichni, ale někteří ano. Je to smutné, ale je tomu tak. Platí pak o nich toto slovo Bible: „Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne“ (Matouš 15.kap 8.verš, Marek 7.kap.6.verš atd.). Mávají rukama, dokonce se snaží mluvit jazyky andělskými, ale jejich srdce láskou Agape nehoří. Je to pak věru „divadýlko“. Takže NITERNOST A JEJÍ STAV, STAV SRDCE, to je tím, co vždy rozhodovalo, rozhoduje a rozhodovat bude. Lidstvo bylo vždy, je a bude tříděno na tomto základě.

   Proto je také psáno: „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ (Matouš 7.kap. 21.verš).

   A činit vůli (tehdy Otce = Nejvyššího, nyní po fůzi od r.1987 Pána Ježíše Krista) znamená:“MILOVAT PJK, ŽÍT Z PLNOSTI LÁSKY AGAPE V SRDCI A V ŽIVOTECH UPLATŇOVAT A USILOVAT O OVOCE DUCHA VE VŠECH JEHO PROJEVECH, OD TĚCH NITERNÝCH PROJEVŮ (AGAPE GENERUJÍCÍ RADOST – o ní příště) AŽ PO TY, KTERÉ JDOU NAVENEK SKRZE SKUTKY (DOBROTA, LASKAVOST – o nich rovněž posléze).

   To je, proti čemu byl varován Efezský sbor ve Zjevení sv. Jana 2.kap. od 4.verše, kde se píše: „Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.“

   I Tyron byl tímto slovem ve svém životě několikrát napomínán a varován. Vždy se slzami v očích pak kráčel v pokání a poslušnosti zpět k PJK, který opět naplnil jeho srdce tou pravou láskou Agape, bez níž není možno učinit v pravdě nic hodnotného v rámci pozitivního stavu.

   Nuže, dítky, přicházejte k PJK jako k nekonečnému zdroji lásky Agape a čerpejte zdarma tuto nekonečnou energii lásky, abyste z ní mohli být živi, mohli zářit jako svícny a plnit plány svých duší = plnit svá poslání efektivně.

A Tyron dodává….Amen.

Příštím tématem bude Láska k bližním (i k sobě samému) a všemu ostatnímu.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email