KONVERZE RENEGÁTŮ DO POZITIVNÍHO STAVU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

   oznamujeme, že dne 31. 7. 2018 pozemského času konvertoval do pozitivního stavu historicky vůbec první člen Renegátů. Této události mající dopad na celé Stvoření předcházelo několik významných činů.

   Jak jsme vás informovali už dříve, Renegáti jsou úplně prvními obyvateli zóny vymístění (pekel), majících ty nejnásilnější a nejnegativnější sklony. V počáteční fázi byli zcela závislí na svých stvořitelích Pseudotvůrcích, kteří je v nově obydleném antivesmíru duchovně, duševně i fyzicky přetransformovali do zcela nevídané formy, jež odpovídala jejich tehdejším představám. Součástí experimentu Pseudotvůrců bylo i to, že Renegátům vymazali všechny vzpomínky na předešlý život v pozitivním stavu, aby mohl negativní stav v doméně zóny vymístění nerušeně vzkvétat a vyvíjet se požadovaným směrem. Právě odnětí veškerého spojení s Pravým Stvořením u Renegátů způsobuje neschopnost cokoliv na jejich duchovně ubohém životě změnit a alespoň na okamžik zatoužit po životě v ráji. Přestože jsou ode Mne, Pána Ježíše Krista mnohem dále, než kterákoliv jiná sentientní entita v peklech, i s nimi mám dokonalý plán na jejich spasení.

   Brzy po ustanovení spojenecké aliance mezi dvěma hlavními skupinami bytostí vládnoucích nad zónou vymístění se jeden člen z řad Renegátů rozhodl ze své skupiny vystoupit. Šlo o jedince, jehož pozornost upoutalo šíření léku, který před nedávnem dokončila ve svém srdci AA Siri Michaela pro snadnější konverzi všem, kdo ze své svobodné volby chtějí zanechat dosavadního života v peklech a přijmou Pána Ježíše Krista. Pomoc léku využilo během několika měsíců pozemského času už velké množství obyvatel antivesmíru včetně několika entit z řad liberálního křídla Pseudotvůrců, spojeneckou aliancí v současnosti vyčleněného až na samotný okraj dění. Výše zmíněný Renegát jménem Xeras byl součástí tajného odboje těch, kdo nesouhlasí s novou správou říše negativního stavu a zároveň se zajímají o potenciální návrat k pravému Stvořiteli. Xeras nejprve zjišťoval situaci v tomto táboře a byl přímým svědkem toho, jak na Pseudotvůrce působí lék, který způsobuje rozpomenutí si na pravou duchovnost a pomáhá k rychlému přemístění do limba, odkud již existuje přímá linka do pozitivního stavu. I když jeho přirozenost nedovolovala pocítit jakékoliv účinky léku, ovlivněn zázraky, jimiž byl sám svědkem, aktivovala se v jeho nitru oblast, díky níž byl schopen vyslovit neustále potlačované přání přijmout Pána Ježíše Krista a odebrat se do zapomenutého domova.

   Jako před prvním Renegátem v historii Multivesmíru jsem se před Xerasem proto mohl objevit a provedl s ním soukromý rozhovor, na jehož základě byl vyslán k Siri, s jejímž duchem a duší byl vypracován plán na vytvoření léku pro ty nejvzdálenější bytosti ode Mne. Poté nastalo jakési „splynutí“ Xerase a Siri. Od té chvíle byl na vlastní kůži schopen vnímat a cítit přesně to, co prožívá tento inkarnovaný archanděl na planetě Nula, kde je Siri denně vystavována těm nejhorším útokům Pseudotvůrců a nyní už i samotných Renegátů, snažících se tuto moji představitelku eliminovat. Dobře vědí, že právě ona se rozhodujícím způsobem podílí na osudu negativního stavu a spuštění plnosti života v pozitivním stavu. Společně s dalšími spolupracovníky Boží rodiny prokazuje hlubokou víru, vytrvalost a oběť z lásky ke všem ve Stvoření, aby se toho divadlo už nikdy více nemuselo opakovat. Jelikož vládcové zel a nepravd dobře vědí, že jim už téměř došel čas, snaží se na mé představitele alespoň z nezbytné míry působit a maximálně tak využít prostor, který je jim na základě dohody poskytnutý pro poučení.

   Xeras se po přijetí Pána Ježíše Krista stal bytostí otevřenou mojí lásce, milosrdenství a soucitu, proto na Siri neútočil a při tvorbě nového léku maximálně spolupracoval. Na bázi smíšení světla a téměř čisté temnoty byl lék kooperací jejich ducha, duše i těla už za několik pozemských dnů dokončen. Během této doby však Siri zažívala útoky silnější než kdykoliv předtím, protože ostatním Renegátům se skrze Xerase naskytl daleko otevřenější přístup k jejímu nitru. Zároveň s tím útočili Renegáti i na svého odpadlého člena ve snaze stáhnout jej zpět a zabránit mu v uskutečňování božího plánu. Po dokončení tohoto procesu byl hotový lék přenesen do jejich kolektivního vědomí, kde bude postupem času sloužit některým z nich v konverzi do pozitivního stavu. Tento akt v Renegátech vyvolal ještě větší odpor, vztek a nenávist vůči všemu, co pochází od pravého Boha. Naproti tomu obyvateli Pravého Stvoření byla tato událost multivesmírného významu přijata s velkým nadšením, radostí a vděčností, protože i těmto pekelným tvorům se nyní otevírá cesta zpět do mé milující náruče. Od 31. 7. 2018 proto neexistuje už nikdo v pseudojsoucnu a pseudobytí, kdo by měl na základě své přirozenosti odepřen přístup do pozitivního stavu. Na konci současného časového cyklu díky tomu bude moci dojít ke spasení všech Renegátů, čímž bude negativní stav definitivně a natrvalo eliminován. Po očištění budou restrukturalizováni a nadělím jim zcela novou identitu, aby se mohli jako všichni ostatní podílet na budování plnosti života v pozitivním stavu a věčně se přibližovali k mojí dokonalosti. Samotný Xeras byl po skončení celé záležitosti odveden do limba, aby se v neutrálním stavu mimo čas a prostor připravoval na vstup do Nové školy, kde se seznámí s Novým zjevením.

   Převibrování Jany, jejích nejbližších spolupracovníků a následný start Mise Boží rodiny spustí daleko větší exodus padlých tvorů z bažiny antivesmíru do svobody a krásy Pravého Stvoření. Společně s přímými důkazy a chystanou Událostí (Varováním) vyvedeme v čase transformace do ráje i velký počet lidských bytostí žijících na této planetě Nula. Naše Mise výrazně přiblíží čas, kdy mě do svého srdce bude moci přijmout každá bytost, nehledě na její současnou pozici a původ.

   Děkuji všem spolupracovníkům a přátelům na Nule i kdekoliv jinde v Multivesmíru za velkou podporu. Těším se s vámi na novou etapu naší spolupráce, která si nezadá s ničím, co zde dosud bylo.

Vroucně a bezpodmínečně vás miluji.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 31. 7. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email