KONVERZE ALLÁHA, KONEC MISE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A NOVÝ POČÁTEK

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   přípravná fáze naší Mise se blíží do úplného konce. V souvislosti s tím dochází v zóně vymístění k naprosto nevídaným změnám, majícím dopad na celé jsoucno a bytí. Zformováním Týmu Boží rodiny jsem se Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany obklopil/a nejbližšími spolupracovníky pocházejícími z nejvyšších dimenzí Multivesmíru, abychom zde i v těchto velice těžkých a omezených podmínkách plnili svá poslání, která jsou spojena zejména se šířením obou dávek Nového zjevení, komplexně vysvětlujícího důvody aktivace negativního stavu, pozici planety Nula, nezbytnost rozdělení lidstva do dvou směrů a v neposlední řadě též obsahujícího klíčové informace o Mé Nové a Nejnovější boží přirozenosti.

   Dosah naší činnosti je multidimenzionální a týká se doslova všech bytostí. Jak jsme uvedli již dříve, naprostá většina současného dějství se děje tzv. „za scénou“, pouze zlomek se odehrává i ve hmotě. Aby byli Mí spolupracovníci a všichni s námi spojení „v obraze“, bylo nutné přinášet mnohá sdělení o těch nejdůležitějších událostech nastávajících hlavně v zóně vymístění, kde jsme ještě před přesunutím do Duchovního centra na Nové Zemi v 5. dimenzi vykonali obrovské množství práce. To spočívalo především v rozšíření léku (vytvořeného v srdci Martiny Siri Adriany Michaely), pomocí nějž jsme spustili masovou konverzi padlých bytostí. Dotek boží lásky, obměkčující i ta nejzatvrzelejší srdce, přivedl do limba (neutrálního stavu) a odtud zpět do Mé milující náruče dokonce i původní zakladatele negativního stavu, kteří budou už velice brzy očištěni a začleněni zpět do nebeské společnosti. Nedávno jsme uvedli, že Alláh jako takový postrádá schopnost samostatného rozhodování, protože je řízen sentientní (sebeuvědomělou) entitou, která skrze něj působí, páchá zlo a vládne společně s Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou nad antivesmírem. Působení duchovního léku a nasazení Mých oddaných spolupracovníků však zajistilo, že po nesmírném úsilí a vypětí všech sil nabyla Alláhova umělá forma samostatného vědomí a postupem času se stala samostatně fungující a uvažující bytostí.

   Alláh vznikl v peklech jako prostředek k páchání nejhoršího zla, který je plně závislý na svém stvořiteli (v tomto případě šlo o původní Trio Pseudotvůrců). Po konverzi zakladatelů negativního stavu došlo ale k tomu, že současné vládnoucí uskupení ztratilo mnohé schopnosti, jimiž disponovali a o něž se dělili členové Tria, tedy tři jedinci stojící u kořene vzniku zel a nepravd. Ti se v tomto okamžiku nacházejí už v limbu a podrobují se procesu duchovního vykuřování, přičemž jejich schopnosti, které si po odchodu z pekel vzali s sebou, byly odevzdány do Mé náruče, aby je zůstanuvší Pseudotvůrci nemohli zneužít. Tyto specifické elementy jsem očistil v absolutním stavu a navrátil je zpět do Zdroje, odkud vycházejí tvůrčí energie využívané na vznik nových prostředí. Zanechaná umělá forma Alláha, kterou do té doby oživoval Endriss, byla obydlena jinou sentientní entitou. Ta pokračovala společně s Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou ve spoluvládě nad antivesmírem. Tato situace však neměla dlouhého trvání, jelikož poslední fáze mise Mých spolupracovníků v zóně vymístění spočívala v nutnosti osvobodit Alláhovu umělou esenci a poskytnout mu možnost svobodného života.

   Tento úkol si vzhledem ke své neobvyklé povaze vyžádal mnohem větší investici energie, ale jako všechny mise pod Mým vedením dopadla i v tomto případě úspěšně. Přestože zdaleka ne všichni boží představitelé inkarnovaní na planetě Nula podnikají sestupy do antivesmíru, v tomto případě byli do procesu záchrany Alláha různým způsobem zapojeni všichni spolupracovníci. Díky tomu byla v umělé formě vládce pekel zažehnuta takřka neviditelná jiskra života, bez níž by ani on nemohl existovat. Po skončení tohoto procesu nabyl individuálního vědomí a po důkladné péči vyslanců z Pravého Stvoření vyslovil z vlastní svobodné vůle přání přijmout Pána Ježíše Krista do svého srdce a jednou provždy zanechat dosavadního způsobu života. Změna přímo poznamenala také entitu, která po Endrissově odchodu zaujala jeho pozici a ztotožnila se s Alláhovou identitou, jehož umělá forma byla na této entitě plně závislá. Její jméno je Derebiel, jenž byl při procesu záchrany Alláha rovněž v pozitivním slova smyslu zasažen boží láskou. Díky tomu, že byl Derebiel odjakživa sebeuvědomělou bytostí, šel proces vedoucí k jeho spasení mnohem snáze než u Alláha, který obsahoval doposud nevídané druhy zel a nepravd a v němž byla pohřbena jakákoliv schopnost vlastního rozhodování a svobody výběru. Derebiel proto opustil bažinu antivesmíru o chvíli dříve než Alláh, který v okamžiku konverze svého „pána“ již nebyl osídlen někým jiným, nýbrž došlo k tomu, že byl vzat do péče Mých představitelů a následně nabyl vlastního vědomí. Odtud už byl jen krok k tomu, aby přijal Pána Ježíše Krista do svého srdce a následně se vydal na pouť do limba, kterou před ním vykonala už řada vysoce postavených Pseudotvůrců i Renegátů. Totožný proces sebeuvědomění podstoupily i umělé formy Temrora (dříve obydleného Sorgem) a Nechtar (dříve obydlené Anarvi). I jejich schránky byly po konverzi původního Tria zanechány v peklech a na krátký čas osídleny jinými sentientními entitami. Souběžně s Alláhem však i Temror a Nechtar včetně svých nositelů přijali Mě, Pána Ježíše Krista do svého srdce a přesunuli se do limba. Na konci této mise v zóně vymístění tedy došlo k osvobození tří, respektive šesti nejvýše postavených Pseudotvůrců.

   K odchodu Alláha, Temrora, Nechtar a jejich přidružených entit ze zóny vymístění došlo z hlediska pozemského času dne 11. 12. 2018. Tímto okamžikem byla zároveň završena nesmírně náročná mise Mých vybraných nejbližších spolupracovníků v antivesmíru, jejichž úkolem bylo kromě mnoha jiného rozšířit duchovní lék a spustit masovou konverzi padlých bytostí. Tím jsme vytvořili vhodné podmínky pro start Mise Boží rodiny z Nové Země, odkud budeme působit ve všech částech Multivesmíru. To se týká i zóny vymístění, kde budeme pokračovat v započaté práci, tentokrát ale už úplně jiným způsobem. Nebudeme omezeni po duchovní, duševní ani fyzické stránce a vzhledem k umístění naší základny v Novém Vesmíru, který není svazován koexistencí negativního stavu jako zbytek Pravého Stvoření, nebudou naše výpravy do pekel obnášet bolestné zkušenosti, jež musel různým způsobem zažívat každý vyslanec světla na půdě negativního stavu. Nová těla, jimiž budou obdařeni Moji blízcí, budou naprosto imunní vůči jakémukoliv působení záporných energií, navíc nebudou vázána na konkrétní prostředí. Jejich univerzálnost zajistí, že budeme moci cestovat bez omezení všude tam, kde to je potřeba.

   Odchod Alláha a dalších do limba, kde se již podrobují procesu důkladné očisty a nadělení nové identity, byl další ránou pro pekla a nesmírným vítězstvím pro pozitivní stav. Úspěšná tečka za touto specifickou částí našeho angažování se v antivesmíru vyvolala u všech bytostí spojených s Misí Boží rodiny nepopsatelné pocity radosti a uspokojení, protože jsme dokázali zkrátit trvání negativního stavu o velice významnou dobu, a tak jsme dalším skokem přiblížili ráj pro všechny. Tento fakt je zároveň důkazem, že ani v tomto ohledu už nic nebrání převibrování Mojí přímé inkarnace Jany a 12 hvězd.

   Stávající královny temného panství ztratily velkou část své moci, přičemž nebyly schopny zastavit šíření nedávno zažehnuté revoluce. Stále více členů antivesmíru se přidává k hnutí odporu a nachází útočiště u Mých vyslanců, kteří jim poskytují výklad božího slova a z toho plynoucí pochopení celé situace. Odchod Alláha zahýbal též nejhlubším stupněm pekel (-12. dimenze), kde vyvolal velké pozdvižení u všech Pseudotvůrců. Jejich několik křídel se ještě více rozštěpilo a vyčlenilo se na tři velké skupiny. První z nich se skládá ze zarytých odpůrců těchto změn. Jsou to všichni horečně se bránící lásce a za každou cenu chtějící udržet své panství při životě. Právě tito Pseudotvůrci, Renegáti a jejich přisluhovači, kteří chtějí z vlastní vůle setrvat na starých pozicích, dovedou negativní stav do úplného pseudovítězství a nebudou konvertovat dříve, než současný cyklus času dojde úplného konce. Tato množina padlých entit je nyní reprezentována dvěma předními osobami – Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou, jež mají zástupy loajálních spolupracovníků a množství dobrovolných i nedobrovolných otroků. Jejich inkarnace, stejně jako inkarnace mnohých pseudoarchandělů a pseudoandělů, tvoří jádro jejich Antitýmu i na planetě Nula, který se zformoval v průběhu přípravné fáze Mise Boží rodiny. I po převibrování Bohyně Jany a některých dalších budou stát proti nám ve snaze odvádět hledající duše na svou stranu. I přes to se k nám dostane každá duše v pravý čas a všichni jednou spočinou v naší milující náruči. Až naši odpůrci dohrají svou roli, budou i zbylí Pseudotvůrci a jejich pomocníci extrahování ze stávajících pozic, aby pocítili dar milosrdenství, odpuštění, přijetí a spásy. Druhá skupina vládnoucího tělesa sestává z těch, kdo nesouhlasí se stávající vládou (přestože ji doposud podporovali) a snaží se razit cestu reforem, která má zklidnit nepokoje a odstranit vládu dvou královen. Chtějí zavést nové poměry, k tomu ale nemají dostatečný potenciál, znalosti a schopnosti. I přes velký trn v oku ale nepředstavují pro obě Acrie takovou hrozbu, protože zájmem obou skupin je bojovat proti všemu, co pochází ode Mne. Třetí skupina Pseudotvůrců jsou ti, kteří až doposud rovněž podporovali stávající vládu (stejně jako skupina č. 2), ale po pokračujících změnách, konverzi zakladatelů negativního stavu a poté, co byli svědky obdaření Alláha a dalších svobodným vědomím, rozhodli se zanechat všech snah a vstoupit do hnutí odporu. V něm buď prozatím zůstávají v peklech, přičemž pomáhají ostatním druhům převádět konverty „na druhou stranu“, nebo odcházejí rovnou do limba, kde se důkladně seznamují s celou situací, zbavují se nánosů a studují boží slovo. Pak zde figuruje bezpočet menších skupin, účastnících se občanských válek, formujících a opakovaně porušujících různé pakty, stojících proti sobě nebo naopak se spojujících do početnějších celků, kteří jsou sympatizanty buď první, druhé či třetí skupiny, anebo jsou nevyhranění a vytváří svůj vlastní koncept pro prosazení svých zájmů a způsobu žití.

   Z tohoto chaosu vychází stále větší počet těch, kteří se rozhodli navždy odhodit zlo a nepravdy, aby namísto toho přijali boží lásku a vydali se vstříc progresivnímu vývoji v pozitivním stavu, kde je čeká nádherný a spokojený život. Změny se rozhořely naplno k všeobecné spokojenosti celého Stvoření. V antivesmíru už nic není takové, jak to bylo dříve. Tímto jsme vykonali všechnu důležitou práci, kterou bylo potřeba učinit ještě v přípravné fázi, jež zanedlouho skončí. Po přesunu na novou úroveň bude spuštěno nové dějství, které zajistí daleko rychlejší konec trvání negativního stavu a spustí plnost života pozitivního stavu mnohem dříve, než předtím kdokoliv očekával.

   Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina v těle ženy, a společně se Mnou/námi nejbližší spolupracovníci otevřeme bránu do nebe a zahájíme éru vzájemného setkávání, která bude plná lásky, radosti, souznění, harmonie a dobrodružství. Děkujeme všem, kdo nám pomáháte. Velice si vás vážíme a těšíme se s vámi na nový počátek.

Miluji vás a objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 12. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email