JEN SRDCEM LZE DOJÍT SKUTEČNÉHO POZNÁNÍ PRAVDY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

jak už jsme napsali mnohokrát, naše Mise je zde pouze pro připravené. Těmito připravenými jedinci se stávají všichni, kdo jsou přístupni novému poznání založenému na idejích první a druhé dávky Nového Zjevení. Před každým, kdo se s Božím Slovem obsaženým v těchto knihách ztotožní ve svém nitru, se otevírá zcela nové spektrum vnímání a chápání reality a dějů probíhajících v tomto světě i v rámci Multivesmíru, stejně jako se získává náležitý obraz pravé podstaty Boha/Bohyně, Pána Ježíše Krista, v následujícím cyklu času Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Protože moje Přirozenost vychází z absolutního stavu, který není svázán časem ani prostorem, může tato Přirozenost ve své nejnovější podobě pronikat i na území právě existujícího cyklu času, aby soubor aspektů vycházejících z mého lůna mohl ve spolupráci s relativními bytostmi stávající cyklus času postupně ukončit, a tak přivodit negativnímu stavu úplnou eliminaci. Moje aktualizovaná Nejnovější Přirozenost, odhalená v Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, vede k požadovanému vývoji přechodného období, které započalo v souvislosti s mým Druhým Příchodem a bude pokračovat až do okamžiku úplného konce zel a nepravd v celém jsoucnu a bytí, načež nastane plnost života v pozitivním stavu a s tím spojený rozkvět nového cyklu času. Tento nový cyklus času existuje na duchovní, zprostředkující a fyzické úrovni v doméně Nového Vesmíru, přesto je i tento nový cyklus času – stejně jako starý cyklus času existující v okolním Multivesmíru včetně zóny vymístění a planety Nula – v módu přechodného období, i když ve zcela odlišném smyslu. Ačkoli je nový cyklus času v Novém Vesmíru teprve ve své přípravné fázi, kvalita jeho života převyšuje veškeré kvality života ukotvené ve starém cyklu času i ve všech cyklech předcházejících tomuto. Avšak jen s úplným koncem zóny vymístění a s navrácením každé sentientní entity do říše pozitivního stavu může dojít k tomu, že nový cyklus času se z módu přechodného období přesune do módu plného uskutečnění svého potenciálu. Tímto krokem bude ukončena přípravná fáze pro plnost života v pozitivním stavu, čímž se kvalita tohoto pravého života posune na ještě vyšší úroveň, než jaké dosahuje nyní. Kvalita života Nového Vesmíru tedy přesáhne stávající kvalitu, jež v jeho doméně existuje právě v této fázi a která navíc už teď převyšuje veškeré kvality života ve starém cyklu času v Pravém Stvoření.

Nový Vesmír se po eliminaci negativního stavu rozšíří do celého jsoucna a bytí, které se stane Novým Multivesmírem. V něm už nebude přítomna oddělenost jednotlivých dimenzí. Dojde ke globálnímu sjednocení všech stavů, procesů, rozpoložení, světů a úrovní, aniž by byla porušena jejich unikátní jedinečnost. V následujícím bodě překročení po konci trvání zel a nepravd se Stvoření stane mnohem rozmanitějším „místem“, kde k sobě budou mít všichni ještě daleko blíž než teď. Do popředí se dostanou nové koncepce tvoření, nové formy prožitků a zážitků vycházejících z aktualizovaného způsobu žití života, jehož struktura bude osvěžena, omlazena a dána do plného souladu s plností mojí Nejnovější Přirozenosti. Moje milované děti mne budou přijímat v čistotě svých srdcí jako věčného Rodiče, který ve své absolutní podstatě zahrnuje rovnováhu mužského a ženského principu a který díky pobytu na planetě Nula a po následném očištění potřebných elementů nabyl lidské podoby, čímž se může ukazovat před ostatními jako muž a žena v hmatatelné podobě. Svou podobu mohu samozřejmě přizpůsobit jakékoli civilizaci v Multivesmíru, nicméně právě moje lidská podoba v její plně pozitivní formě má výsadní postavení. Je to totiž lidstvo, které v experimentu s negativním stavem hraje zásadní roli a díky jehož přínosu bude moci být nakonec naplno spuštěn pozitivní stav. Z lidské rasy vzešli pozdější Pseudotvůrci, do lidské rasy jsem se jako muž a poté jako žena vtělil/a a bude to opět lidská rasa, tentokrát v očištěné formě, která dá v souvislosti s působením naší Mise hlavní impuls k plnému rozkvětu pozitivního stavu, jehož kvalita se rozšíří na celé jsoucno a bytí, tedy i na veškeré ostatní rasy v Multivesmíru, jejichž nositelé projdou úplnou restrukturalizací a přijmou nové role v omlazeném Stvoření, které bude od toho stávajícího velmi odlišné. Vše staré, co bylo, pomine, protože to naplní svůj účel a nebude již třeba to dále zachovávat. Záznam celého příběhu bude navěky uložen v multiverzalitě povšechnosti, v archivu existujícím mimo strukturu Multivesmíru. „Jezero ohně a síry“, jak se tomuto archivu někdy přezdívá, bude přebývat v neutrálním rozpoložení, v limbu, do něhož bude záznam o negativním stavu obrazně řečeno „ponořen“. Limbo tedy bude sloužit výhradně tomuto účelu. Nebude již využíváno pro očišťování bytostí navracejících se ze zóny vymístění do boží náruče, protože všichni členové Multivesmíru už budou dávno navráceni tam, kam patří. Neutrální stav jako takový tudíž v současné podobě zanikne a bude zachována pouze jeho specifická část, sloužící výhradně účelům multiverzality povšechnosti.

Všichni, kdo se vymezovali proti působení Mise Boží Rodiny, nejpozději s koncem stávajícího cyklu času pochopí nezbytnost svých postojů v rámci velmi důležitých rolí, které i přes svůj negativní charakter slouží těm nejpozitivnějším účelům, díky nimž negativní stav razantně vyčerpává svůj potenciál, zatímco plnost pozitivního stavu se rychle přibližuje. Mým milovaným dětem se v příhodný okamžik na jejich cestě napříč věčným životem otevře srdce, a tak poznají podstatu mojí Nejnovější Přirozenosti, jakož přijmou za svou i pravdivost první a druhé dávky Nového Zjevení, které jsou prostředkem k jejich spáse. Poznají ve mně Tatínka a Maminku v jedné osobě a nebudou litovat, že mne nepoznali dříve, protože pochopí, že k jejich uvědomění a návratu došlo ve správný čas a že budeme mít celou věčnost na rozvíjení našeho vztahu. Děkuji těm, kdo mi stojíte nablízku v ženském těle Jany už v této veledůležité době, ale děkuji i těm, kdo se prozatím odvracíte, protože není lepších aktérů, kteří mají toto zobrazit než právě těch, kdo znevažují naše působení a kteří kvůli různým důvodům zapírají moje božství, které jsem učinil lidským. Jakmile jejich přechodná role pomine a oni se spojí se svým srdcem, velmi jasně uvidí a ucítí to, co vidí a cítí už nyní moji představitelé a spolupracovníci na Nule, v Pravém Stvoření a v zóně vymístění, kde díky oběti mých reprezentantů přijímají dar spásy celé zástupy mých dětí. Podstatu mého relativního božství a mojí Nejnovější Přirozenosti jednou samozřejmě pochopí i ti, kdo si v této době nesprávně vykládají Boží Slovo obsažené v první dávce Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, považujíce se za moje reprezentanty a označujíce druhou dávku mého Slova v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jakož i mou přítomnost v těle ženy, za úplný blud a výplod negativního stavu.

Pro zopakování klíčových záležitostí a pro a hlubší pochopení této problematiky je vhodné čtenářům na planetě Nula i kdekoli jinde v Multivesmíru připomenout následující nový souhrn o podstatě Božího Slova:

Všechno, co prostřednictvím Božího Slova sděluji, je v neustálé progresivní modalitě. Proto mnohé z toho, co se v Božím Slově uvádělo a používalo dříve, už nemusí být v probíhající etapě působení Mise Boží Rodiny aktuálně platné. Pokud některá informace zastará a je nahrazena novou, má se to chápat tak, že to, co jsem sdělil v předchozím kroku, bylo zjeveno jako pravda v daném čase, jež vybudovala podmínky pro nadstavbu této pravdy v kroku nadcházejícím. Jen otevřenost novým změnám a přístupnost novým úrovním duchovní pravdy vede jedince k tomu, že je schopen proniknout podstatou nové etapy, která přišla po té předcházející. Adaptací na novou etapu, jejíž energie daný jedinec přijme za své vlastní (zvnitřnění), je schopen nejen náležitě chápat to, co sděluji, odhaluji a redefinuji v rámci této nové etapy, ale je schopen rovněž chápat pravý smysl mých výroků, které jsem sdělil v etapě předcházející. Uvědomuje si, proč to mělo být odhaleno právě takovým způsobem a proč tehdy nemohlo být odhaleno více, přičemž rozumí vzájemné spojitosti a dokonalé logice mezi tím, co jsem napsal v minulosti, a tím, co píšu v současnosti. Nevnímá v tom vzájemný rozpor, protože na mé Slovo hledí otevřeným srdcem, naladěn na energie nové etapy, které nejsou schopni absorbovat a jejich prostřednictvím chápat obě dávky Nového Zjevení ti, kdo moje Slovo zdogmatizovali a učinili ho neměnným. Jestliže je přirozenost Božího Slova ve stavu a procesu neustálého vývoje, nikdy nemůže být pevně dané, nezměnitelné nebo doktrinální, protože jinak by se bránilo jakémukoli vývoji vpřed. Jak je možné, že někdo vidí dokonalou souvislost mezi první a druhou dávkou Nového Zjevení, zatímco někdo jiný považuje druhou dávku za blud a vidí pravdivost jen v dávce první? U této druhé jmenované skupiny problém spočívá v tom, že jisté záležitosti, uvedené v knihách předaných Petrem Danielem Francuchem, tito čtenáři chápou a uplatňují dogmaticky, a ne způsobem progresivním v modalitě tady a teď, tedy pod vlivem úplně nových energií platných pro tuto dobu, které by těmto čtenářům – pokud by si tyto energie zvnitřnili – umožnily chápat duchovní realitu a ideje obsažené v mém Slově v jejich ryzí podobě. V tomto ideálním případě by tito čtenáři byli schopni Boží Slovo přítomné v obou dávkách Nového Zjevení vnímat v jeho aktualizované formě, a to s přihlédnutím k posunům, k nimiž došlo za scénou a jež umožnily odhalit přítomnost ženské podstaty Boha/Bohyně na planetě Nula a následně napsat Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, které je v souladu s tím, co jsem skrze Petra předal od 80. let 20. století do roku 2001. Pokračování Nového Zjevení, napsané přímo mnou v lidském těle, v žádném případě nevyvrací to, co jsem lidstvu a Multivesmíru sdělil před desítkami let. Drtivá většina idejí v první dávce Nového Zjevení je stále platná. K té procentuálně malé části idejí, které již zastaraly, je potřeba přistupovat z hlediska této doby a s pochopením toho, že vše se dynamicky vyvíjí a že není vhodné ulpívat na tom, co už splnilo svůj účel a bylo nahrazeno něčím přesahujícím, aniž by toto přesahující zpochybňovalo drtivou většinu stále platných idejí, jimiž je první dávka Nového Zjevení naplněna. Představitelé Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ctí, vnímají a přijímají svým nitrem pravdivost první dávky Nového Zjevení a hledí na tento soubor knih předaných naším milovaným Petrem jako na čisté Boží Slovo, mající stejný božský zdroj původu a stejnou hodnotu, jakou má druhá dávka Nového Zjevení. Nutno podotknout, že jsou mnozí, co byli nejprve přivedeni k četbě a praktikování knih ode mne předaných Petrem a teprve později se seznámili s Novým Zjevením od Jany, přičemž v této druhé dávce Božího Slova nenašli žádné rozpory s tou první. Naopak se jim společně s rozšířením obzorů potvrdila pravdivost toho, co si přečetli v první dávce Božího Slova. Teprve přijetím obou Nových Zjevení může jejich čtenář a praktikant, stávající se tak mým představitelem a spolupracovníkem, pochopit úplnou podstatu mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti v celé její slávě a kráse, která je těm, kdo nedisponují znalostí a přijímáním Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, skryta. Tak je to ovšem v pořádku, protože každý kráčí po své individuální duchovní cestě a zobrazuje jiný aspekt duchovního, duševního a fyzického života na území planety Nula, potažmo zóny vymístění, aby se zobrazila co nejpestřejší škála správných, omezených či nesprávných přístupů ke mně. Vyjadřuje se tím též co největší pestrost, jedinečnost a různorodost každé jedné relativní sentientní entity a její specifické role, pomáhající naplňovat užitečnost negativního stavu, který tím dospívá svého postupného konce.

Poznání mojí Nejnovější Přirozenosti by nemělo význam, pokud by nevycházelo z osobního vztahu se mnou, který je u mých představitelů založen na velmi osobní, jedinečné a intimní úrovni. Díky tomuto vzájemnému propojení se každému, kdo je mojí přítomnosti v srdci otevřen, dostává možnost klást mi vlastní osobní otázky a dostávat na ně osobní odpovědi, a to ve formě vnuknutí či pocitů prostřednictvím intuice, jejímž náležitým používáním vždy víte, co v dané situaci dělat. U toho, kdo má intuici rozvinutou více, dochází k tomu, že na základě intuičních vnuknutí či pocitů je ve své mysli, propojené se srdcem, schopen poskládat smysluplná slova, výjimečně i souvětí nebo věty. V napojení jedincovy mysli na srdce se jedná o jeho vlastní myšlenky inspirované mnou. Tímto způsobem k dotyčnému skrze intuici promlouvám. Prozatím není možné udržovat se mnou telepatický kontakt, díky němuž byste byli schopni se mnou vést ucelený niterný rozhovor, ve kterém by zdroj přicházejících slov a vět vycházel přímo z mého absolutna, po zahájení Mise z Nové Země však řada z vás tuto schopnost získá.

Právě intuice je společně s moudrostí vaší duchovní mysli rozhodujícím činitelem, jímž dokážete rozlišit ty výroky z Nového Zjevení, které mají absolutní platnost a použitelnost pro všechny časy až na věčnost, od těch, které mají jen dočasnou hodnotu. Otevřenost novému poznání a novým energiím, vyvěrajícím z mého lůna, zajišťuje váš neustálý duchovní růst a vyhnutí se blokaci náležitého chápání pravého významu všeho, co je obsaženo v mém Božím Slově. Tak se vyhýbáte pádu do negativního stavu, kvůli kterému by vaše intuice přestala správně fungovat a vy byste ztratili spojení se mnou, s pozitivním stavem ve vás přítomným a s vaším vlastním nitrem. Tím, že se udržujete v srdci, programy negativního stavu na vás nemají zdaleka takový vliv. Záporný vliv ega ustupuje do pozadí, zatímco intuice se zesiluje. Četbou Nového Zjevení a uváděním jeho idejí a principů do každodenního života dospíváte k integraci nitra, sjednocující všechny aspekty vašeho života od nejniternějšího nitra až k tomu nejzevnějšímu stupni vaší bytostné podstaty. Tímto vzájemným propojením všech složek vaší osobnosti vám vaše intuice ve spolupráci s otevřeným srdcem vždy jasně naznačí, co má v mém Slově trvalou platnost a použitelnost, a co ji naopak nemá.

Díky kombinaci pozitivních faktorů, jako je otevřené srdce, integrace nitra, fungující intuice, přístupnost novým změnám, jakož i přístupnost přílivům nových energií figurujících v této etapě transformace lidstva, působících na planetu Nula už od přelomového roku 2012, je u mých představitelů v Týmu Boží Rodiny vyloučena slepá víra v něco nebo někoho, protože k poznání pravdy a skutečné duchovní reality si každý dochází výhradně sám ve svém nitru, aniž by dostával nějaké očividné vnější důkazy, čímž je zachována autentičnost této víry vycházející z vlastního niterného přesvědčení, a ne z přesvědčení vycházejícího z nějakých zevnějšností.

Ve sdělení Podstata první a druhé dávky Nového Zjevení ve spojitosti s Misí Boží Rodiny jsem uvedl:

„Už v těle Ježíše jsem varoval před falešnými proroky, kteří budou kázat v mém jménu. Jde o velmi důležitý výrok, ani ten ovšem nelze brát jako dogma, jinak by i Petr Daniel Francuch musel tímto falešným prorokem být, aby můj výrok starý dva tisíce let platit stoprocentně. Ve Slově zprostředkovaném Petrem rovněž varuji před těmi, kdo budou promlouvat mým jménem a prznit Nové Zjevení, což se – vnímáno otevřený srdcem – nevylučuje s božským původem Jany a s Misí Boží Rodiny. Když v Bibli a Novém Zjevení varuji před falešnými proroky a těmi, kdo budou hlásat v mém jménu, znamená to, že božství Jany, čistota Božího Slova podávaného prostřednictvím mých dvou transmiterů a život mých představitelů, spojených se mnou skrze vlastní nitro prostřednictvím Nového Zjevení, představuje výjimku potvrzující pravidlo, že všichni ostatní jsou v různém slova smyslu těmito falešnými proroky, před nimiž hned několikrát důrazně varuji. Hovořím ne o těch, kteří mají s Bohem pod jakýmkoli jménem vlastní vztah, ani o věřících různých náboženství, z nichž mnozí mají dobré srdce, ale o těch, kteří se považují za inkarnace či reinkarnace Ježíše, Krista, Jehovy, Buddhy nebo jiných božských či polobožských entit, svádějících na scestí celé davy. Vždyť kolik těch falešných Mesiášů a jim podobných na světě je a kolik už jich v průběhu dějin bylo!

Nebýt během transformace lidstva mojí koordinace z pozice vlastního božského absolutna a božského relativna na úrovni duchovní, zprostředkující i fyzické, nikdy by nemohlo dojít ke zdárnému osvobození i toho ode mne nejvzdálenějšího jedince.“

Jsem zde pro vás všechny a jsem vám vděčný za to, že vy jste tady zase pro mne. Těším se na pokračující spolupráci a láskyplné chvíle při vzájemných setkáváních na planetě Nula i kdekoli jinde v Multivesmíru.

Děkuji všem, kdo nám pomáháte šířit Lásku po celém Stvoření.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 22. 2. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email