JAK VNÍMAT NITERNOU PODSTATU DRUHÉHO JEDINCE A PŘISTUPOVAT K NĚMU Z BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

v roli čtenářů a praktikantů Nového Zjevení se postupem na své duchovní cestě učíte neposuzovat druhé jedince z pozice lidského ega, ale nahlížet na ně prostřednictvím svých vlastních niterností. Jen použitím svého srdce jste schopni vnímat skutečnou podstatu vašich bližních, jejich pravé bytostné „Já jsem“, které definuje duchovní a duševní identitu osobnosti těch, s nimiž přicházíte do různých druhů interakcí. Je velmi důležité během komunikace s vašimi bližními, nebo i při prostém nahlížení na jejich personu používat niternou optiku, abyste se vyvarovali vytvoření zkresleného obrázku o těch druhých, vyplněného pokrouceným míněním, domýšlivostí a předsudky, které tak rád do lidských myslí vkládá negativní stav. Pokud někdo přistupuje ke svému bližnímu z pozice vnější mysli, aniž by si toho byl vědom, či tento přístup dokonce aplikuje vědomě, odporuje tím zásadám Božího Slova a dostává se do rozporu s přístupem, jaký aplikuji ve vztahu k sebeuvědomělým entitám Já z pozice absolutna a který používají na relativní bázi i členové pozitivního stavu, kteří se Mnou žijí v souladu. Ti z vás, kteří aplikujete ideje Nového Zjevení do praxe v co největší šíři, přenášíte tento soulad na území planety Nula a zakotvujete ho ve středu negativního stavu. Tak pokračuje příliv Lásky do zóny vymístění, jejíž podstata je stále razantněji osvětlována nositeli Mojí Božské Přirozenosti, čímž vyplouvá na povrch šerednost temného způsobu života v opozici pravým duchovním zákonům.

Pro vás, Mé reprezentanty, je důležité aplikovat niterný přístup, abyste nepodporovali tvorbu záporně nabitých energií v mezilidských vztazích, které by vás v nějaké situaci mohly dostihnout a stát se brzdícím faktorem na cestě vašeho duchovního progresu. Čistí můžete v tomto ohledu zůstat jen tehdy, když se neuchylujete v přítomnosti či nepřítomnosti jiného nositele Lásky k pomluvám na jeho adresu nebo na adresu kohokoliv jiného, vyhýbáte se ostrým slovům a nevraživým pohledům, neuchylujete se k různě koncipovaným výčitkám, narážkám a urážkám, skrytým negativním myšlenkám prostupujícím do hloubi vaší podstaty, nepřistupujete k druhým povrchně a odměřeně a záměrně se jim nevyhýbáte na bázi negativně motivovaných faktorů. Tyto a další aspekty jsou v rámci lidské přirozenosti přítomné doslova u každého, tudíž všichni, kdo jsou součástí života na planetě Nula, ať už jde o Mé představitele či nikoliv, musejí takového nepříjemnosti ve vztahu k druhým i ve vztahu k sobě snášet. Je však důležité jim nepodléhat na úrovni nitra, neboť jen to, co je učiněno součástí vašeho srdce, je jako jediné platné a může se vám počítat. Nebuďte tedy rozmrzelí, že občas reagujete tak, jak byste sami nechtěli, protože pokud se s těmito reakcemi neztotožníte jako se svými vlastními, čistota vaší nehmotné podstaty zůstane zachována. Přesto je podstatné na negacích, které se vás někdy zmocňují, pracovat a snažit se je ovlivňovat vyzařováním vašeho pozitivního „Já jsem“, čímž se mohou tyto přidružené nánosy vaší lidské masky, obnášející rovněž přejaté nánosy bytostí ze zóny vymístění, účinně rozpouštět a být předávány do Mých rukou. Někdy se toto rozpouštění děje pouze do určité, leckdy nepostřehnutelné míry, a to v případě, že daná zátěž musí za nějakým důležitým účelem ve vašem životě prozatím figurovat, nicméně ani tyto déletrvající potíže nejsou věčné a odejdou z vás v okamžik, kdy naplní svůj prospěšný smysl. V každém případě je za účelem vašeho přibližování se ke Mně nutné neusínat na vavřínech a snažit se pokud možno za všech okolností působit v rámci vašich niterností jako Můj právoplatný reprezentant, jehož stav ducha a proces duše může díky vašemu pozitivnímu nastavení v srdci prostupovat i do vnější složky vaší osobnosti. Zdaleka ne vždy je toto prostoupení na fyzickou úroveň možné, ale tím, jak se Mi přibližujete, může stále více aspektů toho krásného, co nosíte v srdci, pronikat až do zevního stupně vašeho hmotného projevu. Fyzické tělo, jaké máte, sice není vaše v pravém slova smyslu, protože je z 95 % tvořeno negativními prvky, nicméně je něčím, co se k vám v nepřehlédnutelném ohledu pojí, poněvadž slouží k tomu, aby váš nesmrtelný duch ve spolupráci s vaší věčnou duší mohl/a úspěšně vykonat své poslání v tomto světě.

U toho, kdo soudí druhé a poukazuje s despektem na jeho vlastní nedostatky, figuruje vliv vnější mysli, tedy lidského ega, které není propojeno se srdcem, čímž se jedinec odklání od pravé duchovní cesty. Už v těle Ježíše jsem nabádal: „Nesuďte druhé, abyste nebyli souzeni.“ Tento výrok platí v současnosti více než kdy dřív. Jako pro vědomé nositele Mojí Božské Přirozenosti v relativní podobě je pro vás podstatné neposuzovat a nesoudit druhé, ale přijímat je takové, jací jsou, nehledě na charakter jejich role, stupeň jejich duchovní zátěže, zastávanou pozici v lidském životě, ale též bez ohledu na jejich zevní, zprostředkující a niterný projev, jejich preference, postoje, návyky a vše ostatní, co vám přijde na mysl. Každý je totiž jedinečnou individualitou, kterou je nanejvýš vhodné respektovat a přijímat takovou, jaká je, ať už je jakákoliv, aniž byste ovšem měli ztratit schopnost rozlišovat mezi pozitivním a negativním nastavením a chováním takové osoby. Brát na zřetel tuto skutečnost je velmi namístě, jelikož v případě záporně motivovaných úmyslů, projevujících se u některých osob někdy skrytě, jindy zase zásadně viditelně, je duchovně nebezpečné s takovými úmysly z vaší strany sympatizovat a souhlasit s nimi. Pro vás, čtenáře a praktikanty Božího Slova je naštěstí možnost vyciťování pozitivních či negativních motivů druhých jedinců snadno dostupná a povětšinou máte tuto schopnost dobře vyvinutou, proto bezpečně poznáte, zda jsou takové faktory v souladu s povahou pozitivního stavu. Milovat bezpodmínečně své bližní a všechny bytosti v Multivesmíru včetně těch v zóně vymístění tedy neznamená milovat jejich negativní činy. Toto je princip duchovní Lásky spojené s Moudrostí. V této kombinaci může jedinec milovat to krásné, čisté, ryzí a opravdové, co tvoří pozitivní pravé „Já jsem“ každé sebeuvědomělé entity, a odmítat to šeredné, nečisté, nepoctivé a falešné, co je k tomu pozitivnímu přidruženo v případě členů pekel a co nad tímto láskyplným v rámci jejich dočasné role převažuje. Láska s Moudrostí ovšem i přes to, že nemiluje nic negativního, na toto negativní nepohlíží s odsouzením a opovržením, nýbrž aplikuje princip soucitu, empatie a pochopení. Takto na negativní stav pohlížejí členové stavu pozitivního a stejný přístup by měl být blízký i vám, Mým představitelům a spolupracovníkům na planetě Nula, kteří se snažíte ve svém bezpodmínečném milování v Moudrosti stále zlepšovat a přibližovat se ideálům pozitivního stavu, který v různé míře zastupujete a do něhož se postupně navracíte. V takovém přístupu se ukrývá podstata Božího Milosrdenství a Odpuštění, které pronikají společně s ostatními Božími atributy na vlnách Lásky do všech potřebných sfér antivesmíru, odkud vyzvedávají do Mé náruče všechny, kteří završují nebo již dokončili své role v peklech.

Je-li přístup jednoho Božího představitele k jiné osobě niterný, neznamená to, že pokud se tato osoba potýká se zátěží, se kterou je ztotožněna ve svém srdci, nebude to mít na daného představitele jistý energetický vliv, jenž může být pro Mého reprezentanta v rámci jeho fyzického bytí uvědomovaný i neuvědomovaný. Tento vliv se může u energeticky senzibilnějších duší vyznačovat dokonce až jistým odporem, antipatiemi a touhou s dotyčnou duchovně zatíženou osobou raději nepřicházet do interakcí či toto vzájemné působení minimalizovat. Na jiného představitele to takto citelně působit naopak nemusí vzhledem k jinému druhu vyciťování, kterým je ve svých darech a talentech obdařen, nebo v důsledku jeho zvýšené ochrany před negativními vlivy, či kombinací obojího. K energetické výměně dvou či více osob však dochází „za scénou“ v každém případě a záleží na individuálním nastavení a poslání daného Božího reprezentanta, jakým způsobem, do jaké míry a zda vůbec se bude tento fakt manifestovat „na scéně“ v podobě jeho uvědomovaných pocitů a z nich vycházejících reakcí. Pokud bude mít někdo z vás jakýkoliv problém s tím druhým v důsledku jeho odlišného vyzařování, jinačího založení, různících se postojů a názorů, a především pak vlivem zmiňované duchovní zátěže, se kterou jedinec může, ale i nemusí být ztotožněn ve svém nitru, ve vašem zájmu čtenáře a praktikanta Nového Zjevení by mělo být respektování této jinakosti, aniž by z vaší strany mělo dojít ke schvalování zvnitřněných i nezvnitřněných negativních aspektů, které takovou osobu prostupují a obestupují. A nyní důležitá věc: Respektování jinakosti celistvé individuality dotyčného, včetně respektování jeho duchovní zátěže, ať už se s ní identifikuje, či nikoliv, je něco jiného než schvalování této zátěže, tedy jeho negativních myšlenek, postojů, jednání a chování, s nimiž se taková bytost potýká. K respektování celistvé individuality dotyčného i jeho samotné duchovní zátěže, ovšem bez jejího schvalování a sympatizování s ní, by mělo z vaší strany docházet nejlépe při každé interakci s takovou osobou nebo při každém nahlížení na ni, ale též při každém vzpomenutí její sebeuvědomělé individuality. Jen tak může vaše bezpodmínečná Láska k dotyčnému i k celku proudit naplno a být pevně provázána s Moudrostí, Soucitem, Odpuštěním a Milosrdenstvím. Tím, že každého člověka i každého člena antivesmíru respektujete takového, jaký je, ať už je s negativní složkou, tedy s duchovními nánosy své osobnosti ztotožněn v srdci, či nikoliv, dáváte dotyčnému najevo, že chápete jeho roli, pozici a nastavení a že k jeho individualitě a existenci přistupujete s výše jmenovanými absolutními atributy v relativní podobě, které se ve vás kumulují a rozlévají do celé zóny vymístění. Tím ukazujete nejen jim, ale i celému negativnímu stavu ve všeobecnosti, že pozitivní stav, jehož zástupci jste, se na nikoho nedívá s opovržením, odporem, despektem, přezíravostí, nepochopením, úšklebkem, povýšeností a pocitem toho, že členové pozitivního stavu by snad měli být něco víc než obyvatelé pekel. Ukazujete tím skutečnou podstatu a plnou sílu bezpodmínečné Lásky, která v nitru každého, i toho nejzatíženějšího jedince, vnímá přes veškeré jeho duchovní nánosy překrásnou, skvostnou a úžasnou bytost, Boží dítě plné světla a Lásky. Tyto univerzální a všeoživující elementy jsou u negativních entit pouze potlačené, rozhodně to tedy neznamená, že by v obyvatelích antivesmíru nebyly přítomny. Jejich čas rozpuku a prozáření skrze temnotu, která bytostem pekel svírá jejich zapouzdřená srdce, se u každého dostaví v závislosti na zvoleném životním plánu. Jisté je, že ve správný okamžik a za příhodných okolností se každý spojí se svým pravým „Já jsem“, s nejhlubšími oblastmi svého nitra, kde je ukryt veškerý pozitivní potenciál všech Božích synů a dcer, aby Mí milovaní započali cestu duchovního vzestupu a postupně ze sebe nechali odpadnout onu zátěž, jejímž prostřednictvím mohli své role v zóně vymístění odehrát.

Jak jsem uvedl, je důležité neschvalovat duchovní zátěž kohokoliv a jeho negativní nastavení a projevy. Proč je však důležité toto nastavení, projevy a vše ostatní respektovat? Kdybych Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina nerespektoval existenci negativního stavu jako celku, jakož i jeho samotné aktéry, znamenalo by to, že bych se odvrátil od jejich bytostné podstaty, do níž by tím pádem přestala být přiváděna Moje Láska, která každého, i toho duchovně nejvíce vzdáleného jedince činí živým. Nerespektování negativních rolí bytostí v antivesmíru by zároveň znamenalo, že popírám jejich svobodnou volbu být dočasně zlými a žijícími v opozici Pravému Stvoření, čímž bych je nutil k pozitivnímu způsobu života, aniž by se odpovědělo na otázku, která temnotu aktivovala. Navíc bych tím popřel i samotnou duchovní legitimitu negativního stavu, jejíž podstata spočívá v tom, že na základě zobrazování života beze Mne na planetě Nula a v zóně vymístění budeme po vyčerpání užitečnosti této situace moci v novém cyklu času spustit plnost života v pozitivním stavu. Jen za tímto účelem a v zájmu zachování svobodné volby všech bytostí, které nabývají multivesmírného poučení o povaze temného způsobu života, lze považovat dočasnou existenci negativního stavu v rámci jednoho jediného časového cyklu za duchovně oprávněnou, a to se souhlasem všech obyvatel jsoucna a bytí. Záznam manifestace zel a nepravd se všemi následky a důsledky bude natrvalo umístěn v multivesmírném archivu, tudíž vše, co se v negativním stavu během jeho aktivní fáze projeví, bude mít z hlediska poučnosti jeho příběhu věčnou platnost, která bude sloužit i ku prospěchu budoucím tazatelům, pocházejícím z řad doposud duchovně nenarozených sebeuvědomělých entit. Zóna vymístění se po své eliminaci už nikdy více nestane znovu aktivní, jelikož její odstranění ze struktury univerza bude znamenat, že svůj potenciál naplnila na sto procent. Poté už nebude žádný další aspekt, který by pro dobro veškerenstva ze sebe ještě mohla vydat. Toto pojednání tedy dává odpověď na otázku, proč je důležité respektovat členy negativního stavu, pokud to tak ze svobodné volby a ze samotného principu cítíte. Tímto respektováním pomáháte stav zel a nepravd ukončovat, nikoliv prodlužovat, jak by tomu bylo v případě schvalování neduchovního způsobu života. Protože jsem bral na zřetel situaci, jež se vznikem negativního stavu nastala, nechtěl jsem nikoho nechat napospas temnotě, a takto tomu nechtěla ostatně ani žádná jiná bytost v rámci své dohody ustanovené před započetím současného cyklu času. Proto jsem byl od věčnosti připraven začít v příhodný okamžik konat v zájmu vyvedení všech aktérů tohoto experimentu z pekel do Boží náruče. Vzhledem k tomu, že jsem respektoval nastalou situaci s negativním stavem, poněvadž jsem chápal její význam, a zároveň jsem neschvaloval jakákoliv zla a nepravdy, přičemž Mojí touhou bylo postupně spasit všechny Mé děti, stejně jako si to přály i ony v původní dohodě, prostřednictvím svých dvou přímých inkarnací jsem vstoupil/a do pekel a otevřel/a jsem jako muž a posléze jako žena cestu do pravého Domova. To vše mimo jiné právě i díky Mému respektování existence negativního stavu, který mi není lhostejný, protože kdyby byl, neučinil bych nic pro jeho eliminaci a vysvobození všech, kdo v něm žijí. Touto nepozorností a ignorací by nikdo nemohl vyjít z pekel ven a temnota by trvala navěky, respektive do té doby, než by pohltila pozitivní stav, čímž by jsoucno a bytí zaniklo. Takovýto přístup ovšem zcela odporuje Mojí Lásce, proto se ani na pikosekundu nemůže stát, že by Mi byl nějaký aspekt z antivesmíru lhostejný. Já nejlépe vím, k čemu toto dějství se šťastným koncem slouží, proto ho mohu respektovat a skrze Božskou prozřetelnost usměrňovat k jeho ukončení. Tím, že ho respektuje i vy, pomáháte v naplňování Mého velkolepého plánu na spásu a duchovní transformaci a restrukturalizaci všech bytostí.

Jako členové Boží Mise, spojení s Novým Zjevením, máte ty nejlepší předpoklady pro to, abyste na druhé v rámci své relativity nahlíželi obdobně, jako na ně nahlížím Já a členové pozitivního stavu, s nimiž jste během vaší služební cesty na planetě Nula spřízněni. S vyváženým použitím dostupných idejí, předkládaných v knihách Božího Slova, se vám otevírá možnost na druhé nahlížet a přicházet s nimi do interakcí z pozice osobního čistého nitra, čímž budete schopni vnímat a cítit i jejich vlastní čisté nitro a pravou bytostnou podstatu, která tvoří a definuje to, kým tyto sebeuvědomělé entity jsou doopravdy v rámci věčného „Já jsem“. Tak uzříte i v těch, s nimiž neplujete na stejné energetické vlně a jste si s nimi z různých důvodů vzdálení, nádhernou Boží bytost, kterou čeká, stejně jako vás všechny, věčný život v pozitivním stavu, ve kterém se nebudete potýkat už s žádnou duchovní zátěží, bloky, odporem a pocitem různě koncipovaných antipatií ke komukoliv. V novém cyklu času pozitivního stavu budete mít i nadále k různým bytostem různě blízko, už se však nikdy nestane, že byste pocítili nějaký druh negace. Čistota, jakou máte v nitru, bude z vás i z těch ostatních vyzařovat navenek již naplno, přičemž s absencí nevědomých procesů a typicky lidské či jakékoliv jiné masky, s níž se potýkají obyvatelé planety Nula a celé zóny vymístění, budete pravou niternou podstatu u každé bytosti vnímat a cítit automaticky a budete tak docilovat snadného souznění, které vás navzájem obohatí. Abyste pomohli konečnému vítězství Lásky v celém jsoucnu a bytí, dostává se vám možnost tento duchovně-niterný přístup aplikovat již v rámci ztížených podmínek planety Nula. Tím dáváte obrovský příklad vhodného a na idejích Nového Zjevení založeného budování mezilidských vztahů, vyplněných náležitým přístupem k nositelům Lásky a správným nahlížením na jejich jedinečnou individualitu. Z tohoto příkladu se mohou učit členové antivesmíru, kteří díky tomu snáze konvertují. V globálním měřítku má takové počínání za následek tvoření dalších důležitých předpokladů pro pokračování procesů vedoucích ve finále až k samotnému ukončení a odstranění všech zel a nepravd z celého jsoucna a bytí.

Averze vůči někomu je často vyvolaná výše uvedenou skutečností, že dotyčný se potýká s duchovní zátěží, se kterou může, ale i nemusí být ztotožněn ve svém nitru. Dokonce i tehdy, když se takový jedinec se svou zátěží vědomě či nevědomě identifikuje ve svém srdci, činíce ji dočasnou součástí svého nitra, mělo by vaší povinností být takovouto oprávněnou averzi v sobě nadále nerozdmýchávat nebo jinak neudržovat, ale snažit se i přes toto niterné ztotožnění dané osoby nahlížet na ni jako na bytost, jejíž podstatou je Láska. Tím budete schopni vnímat a cítit to krásné, ušlechtilé, čisté a zářivé, co takový jedinec ve svém srdci má, přestože se jeho součástí přechodně stala i určitá forma zel a nepravd. Udržíte se tím ve stavu nadhledu, bezpodmínečného milování, duchovní úcty a pochopení pro to, kým daná bytost je a proč taková je. Někdy však negativní stav může do vašeho vyciťování energií druhých lidí a bytostí zasáhnout takovým způsobem, že je vám z nich špatně neoprávněně. Buď je vám podsunut takový energetický obrázek o druhých, který se vůbec nezakládá na pravdě a daná osoba tudíž nemá žádný problém, o němž si vy myslíte, že ho má, nebo je vám podsunuto skutečnosti neodpovídající podezření/přesvědčení, že s energiemi, které vám nedělají dobře, se dotyčný ztotožňuje ve svém srdci, přičemž věci se mohou mít přesně opačně, tedy tak, že vámi pociťované energie jsou pouze součástí jeho úlohy, tudíž se s nimi v nitru sebe samého neidentifikuje a vy tak vnímáte pouze duchovní zátěžový obal dotyčné osoby. Tyto dvě možnosti, kdy vás v tomto ohledu negativní stav svede přechodně na scestí, se dějí jen tehdy, pokud vy sami máte se sebou nějaký problém, čímž se na tom, co cítíte na druhých, zrcadlí to, co z vás samotných vychází, nebo neuplatňujete některý z aspektů správného duchovního přístupu ke svým bližním a ke všem bytostem ve všeobecnosti. Pokud ovšem ve svém přístupu aplikujete čisté záměry, zůstáváte ukotveni ve středu svého srdce, propojujete svou bezpodmínečnou Lásku s Moudrostí a nahlížíte na druhé jedince prostřednictvím Pravdy Nového Zjevení, nemůže se stát, že byste se ve svém vyciťování nějak fatálně zmýlili. Ovšem i tehdy, když máte vyciťování správné a potvrdí se vám, že s duchovními nánosy je daná osoba opravdu ztotožněna a její energie vám dokonce dělají zle, nezůstávejte ve vztahu k takové osobě v rozpoložení, kdy její negace oplácíte vlastními negacemi, ale snažte se v zájmu svém i celku zaměřit na samotné a tolikrát vzpomínané nitro takového jedince, v jehož nejhlubší podstatě se ukrývá ona úžasná, láskyplná a báječná Božská bytost, kterou jsem popsal v minulých odstavcích a která si zaslouží být milována nejen ze strany Mé, ale i ze strany vaší, stejně jako vy si zasloužíte být milováni kýmkoliv jiným. V procesu bezpodmínečného milování samozřejmě musí být zachována vaše svobodná vůle a toto milování musí vycházet z uvědomění, že činit tak je nanejvýš správné, bohulibé, žádoucí a všeobecně prospěšné. Toto stejné pravidlo platí i pro ty, od nichž se vám Lásky zase dostává. Jen tak může bezpodmínečná Láska účinně působit.

Jak ale milovat všechny – dokonce i ty, ke kterým vás „na scéně“ planety Nula nic nepojí? V prvé řadě musím konstatovat, že nejste povinni trávit čas s těmi, s nimiž nesouzníte, nebo ke kterým vás to jednoduše nepřitahuje. Je to záležitostí vaší svobodné volby a věcí vašeho intuičního vedení a vyciťování. Nelze mít ke všem osobnější vztah, což platí dvojnásob v rámci domény negativního stavu, kde je navazování, budování a udržování mezilidských vztahů a obecně vztahů mezi bytostmi nesrovnatelně složitější než v pozitivním stavu. V něm se sympatie projevují přirozeně již od prvního momentu seznámení do té chvíle vzájemně se nepoznaných bytostí. V Pravém Stvoření se tudíž vznik sympatií děje takříkajíc „automaticky“, a to i přes skutečnost, že ani v zóně umístění nemůže mít nikdo ke všem stejně blízko. To je možné jen pro Mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Nicméně i přes to, že k mnohým lidem ve vašem životě necítíte žádný vztah, nebo váš vztah k nim či jejich k vám vnímáte jako velmi vzdálený či problematický, nebo z nich z jakýchkoliv důvodů nemáte dobrý pocit a je vám v jejich přítomnosti nepříjemné být, je duchovně žádoucí bezpodmínečnou Láskou milovat i takovéto jedince jsoucí na periferii či za hranou vašich zájmů a pozornosti, tedy osoby, s nimiž si nemáte takzvaně co říct a kteří pro vás nehrají z osobního hlediska žádnou nebo jen zanedbatelnou roli. Abyste toho byli schopni, představte si v takovýchto jedincích nejen jejich krásné nitro, ale i samotnou Moji Boží přítomnost, díky níž je jejich duch, duše a v neposlední řadě i tělo naživu, bez ohledu na aktuálně zastávanou roli dané bytosti. I kdyby kupříkladu nějaký bezdomovec, ke kterému se snažíte přistupovat na základě idejí Nového Zjevení, působil sebevíc uboze a odporně, měli byste si jako Mí představitelé být vědomi toho, že v jeho nejhlubším srdci jsem přítomen Já a že pod vší krustou jeho současné role a nánosů, s nimiž se dočasně ztotožnil, se nachází nepopsatelně krásný Boží syn, jenž je napájen Mojí Láskou a sám je této Lásky zosobněným projevem, který bude po svém spasení dokonale očištěn a navrácen do pozitivního stavu, aniž by s touto předchozí rolí byl navěky jakkoliv spojován. Bezpodmínečné milování můžete aplikovat na konkrétní případy lidí a jiných bytostí, ale i na všechny sebeuvědomělé entity ve všeobecnosti, což je pro vás, kteří jste v lidském hrubohmotném těle, obvykle jednodušší než milovat některé konkrétní jednotlivce, které vidíte či nějakým jiným způsobem vnímáte v osobní rovině, neboť takovýto druh percepce ve vaší lidské přirozenosti může vyvolávat cosi nepříjemného. Máte-li v takovém případě problém bezpodmínečně milovat, doporučuje se vám představit si nejen popisovanou Boží přítomnost v nitrech těchto jedinců, ale případně si i vizualizovat, jako bych Já sám/sama byl/a touto osobou. Taková vizualizace není daleko od pravdy – ba naopak ji v niterném významu potvrzuje. Tato představa totiž vychází ze skutečnosti, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem nejen přítomen v nitru každé sebeuvědomělé entity, ale tato entita je sama o sobě buňkou na Mém těle, jeho nedílnou součástí, která pouze v rámci ztvárňované role v zóně vymístění zažívá iluzi oddělenosti, přičemž vlivem duchovní zátěže nemusí být na první (a možná ani na druhý, na třetí, …) pohled zřejmé, že je Mým dítětem, které je Mi podobné. Podobné je Mi však proto, že je nositelem jedinečného souboru Mých absolutních aspektů v relativní podobě. Lásku, kterou přechováváte vůči Mně, tak budete moci snáze přenést i na ty, u nichž vám to šlo doposud stěží. Bezpodmínečné milování se vám bude aplikovat snáze, když si uvědomíte, že Já, vy a všichni ostatní tvoříme dohromady jeden celek v nepřeberném množství jeho originálních projevů. Stejnou představu, o jaké hovořím o několik řádků výše, lze aplikovat i v zájmu předcházení mezilidským rozepřím, jako jsou kromě jiného například hádky a jiné slovní osočování. Pokud vás momentálně ovládne vztek či nenávist k nějaké osobě, představte si, že tou osobou jsem Já sám/sama – bezpodmínečná Láska, která ve vašich nitrech rozpustí hněv a jiné druhy negací, načež si opětovně uvědomíte, že i vy sami jste touto Láskou.

Vzhledem k zodpovědnosti, kterou za svůj život – a jenom za svůj život – máte, je podstatné zaměřovat se při duchovním progresu výhradně na sebe a nesnažit se pozměnit druhé, pokud vás sami nepožádají o radu, jak si v určitých životních záležitostech počít, jak efektivněji zpracovávat svou zátěž, jak lépe se postavit ke svým nedostatkům a jak snáze čelit různým problémům a výzvám. V případě, že byste tak činili proti jejich vůli, zasahovali byste tím do jejich svobody. Nejvhodnější a nejpřirozenější způsob vaší pomoci druhým se z tohoto hlediska děje při vašem samotném osobním přibližování se Boží podstatě, čímž se stáváte živoucím příkladem pro ostatní. Nicméně je jen na druhých, co si z vašeho duchovního růstu vezmou a jak to aplikují do vlastního bytí, a je zase jen vaší záležitostí, jak se vy necháte inspirovat ostatními. Jedním z neduchovních způsobů je také snažit se někomu pomoci s určitými problémy, klidně i na jeho vlastní žádost, avšak své vlastní problémy stejného či podobného druhu, jako má ten druhý, v sobě nemít zpracované. Pak má taková pomoc jen velmi omezený duchovní účinek, na němž se zobrazuje, jaký druh asistence svému bližnímu neposkytovat. Obdobné pokrytectví vzniká tehdy, když jedinec poukazuje na duchovní nedostatky druhých, ale sám se s těmito nedostatky potýká. To je znakem nedostatečné sebereflexe, velkého ega a slabé pokory. Dokonce i v případě, že s určitými nedostatky, které vnímáte na druhých, se sami nepotýkáte, je důležité neposuzovat tyto jedince z pozice lidského ega, ale nahlížet na ně prostřednictvím svých vlastních niterností, díky čemuž se udržíte ve stavu již popisovaného nadhledu, bezpodmínečného milování, duchovní úcty a pochopení pro to, kým daná bytost je a proč taková je. Navíc tak uchováte a posílíte průzračnost vztahu ke svému bližnímu i svou vlastní čistotu, dosáhnete většího propojení svého srdce s vnější myslí, zušlechtíte svou pokoru vycházející z hloubi duše a zintenzivníte své spojení se Mnou. Tím zůstane funkčnost vaší intuice v náležité kondici a vedení z nitra se bude nadále zesilovat.

Po splnění vašeho poslání v hrubohmotné realitě dojde k jeho zhodnocení z vaší strany v Mojí osobní přítomnosti. Každý bude skládat účty jen sám za sebe, proto nemrhejte svou cennou energii na to, abyste změnili druhé a jejich individualitu řešili a probírali nějakým neduchovním způsobem. Tuto energii používejte na to, abyste změnili a nadále dynamicky měnili sami sebe a poskytli tak ostatním inspiraci pro uskutečnění jejich vlastní změny. Tím bude vznikat stále více živoucích zrcadel, která si nastavujete proto, abyste si byli vzájemnými učiteli i žáky, a tak jste se společně motivovali a podporovali se v úsilí duchovně růst. Dohromady tvoříte úžasný Tým a Já jsem velmi šťastný, že si tak krásně pomáháte, doplňujete se, přátelíte se, docházíte stále hlubšího duchovního uvědomění a uvádíte stále více idejí Nového Zjevení do praxe.

Děkuji všem v Pravdě Nového Zjevení ukotveným a dle jeho principů žijícím Božím reprezentantům, že svými postoji, skutky a činy ukazujete příklad bezpodmínečné Lásky. Stále více bytostí díky tomu v sobě objevuje schopnost bezpodmínečně milovat. Jednou nezůstane v celém jsoucnu a bytí nikdo, kdo by touto schopností nedisponoval.

Váš oddaný

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 2. 2023

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email