DUCHOVNÍ VÝZNAM SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

dne 17. 1. 2023 navštívili čtyři Mí představitelé, Hanička K., Štěpánka H., Ivanka P. a Míša R. výstavu českých korunovačních klenotů, umístěných společně se Svatováclavskou korunou ve vitríně uprostřed katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Tato návštěva měla důležitý duchovní význam vzhledem k přítomnosti trnu z Kristovy koruny, umístěného v dutině křížku, který se tyčí nad zlatým klenotem, ale i vzhledem k dalším, doposud neobjasněným okolnostem, které se týkají duchovní podstaty tohoto korunovačního symbolu.

Již v sedmé kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jsem uvedl, že přítomnost trnu má souvislost s Boží ochranou českého národa, aby přežil věky těžkých zkoušek a uhájil svou existenci. Zasvěcené negativní entity, operující mimo prostor a čas, dobře věděly, jak důležitou úlohu český národ a jeho území bude zastávat v době transformace lidstva, vrcholící na této planetě po roce 2012 a končící v dohledné budoucnosti rozdělením lidstva na fyzické úrovni. Proto v průběhu dějin dělaly vše proto, aby v tomto národě vytvořily takové podmínky, které znemožní, nebo alespoň znesnadní započetí a průběh naší Mise, spjatý s narozením Mojí druhé přímé inkarnace Jany Kyslíkové do někdejšího státního útvaru zvaného Československo. O co více se elity z temné strany snažily jeho historický vývoj narušit, o to silněji působila Moje ochrana, která směřování českého národa a jeho slovenského souputníka korigovala požadovaným směrem. Ačkoliv oba celky byly po velkou část svých dějin součástí jiných útvarů a neměly tudíž politickou samostatnost, na duchovní úrovni tato samostatnost narušena nikdy nebyla. Tato skutečnost, zakotvená v nehmatatelnu, se postarala o to, aby kultura Čechů i Slováků včetně jejich jazyka byla zachována a nebyla v negativním slova smyslu ovlivněna vlivy pronikajícími ze zahraničí. Tyto vlivy sice v obou národech jasně spolupůsobily na jejich formování, nicméně nebylo to překážkou k tomu, aby si české a slovenské duchovní kolektivní vědomí, vyzařující do národní kultury, mohlo ponechat svou mimořádnou úroveň čistoty, která je nyní zúročována v rámci transformace lidstva, kdy se v těchto státech nachází nejvyšší koncentrace duchovně probuzených a probouzejících se jedinců. Tak zde může existovat pozemská základna pro Misi Boží Rodiny, která bude po přesunutí Mojí přímé inkarnace a vybraných představitelů do páté dimenze úzce propojena se základnou našeho Týmu na Nové Zemi, odkud budu Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v těle ženy navštěvovat do rozdělení lidstva všechny jedince připravené na fyzické setkání se Mnou, bez ohledu na to, kam se v rámci hrubohmotného světa narodili.

České a slovenské duchovní kolektivní vědomí je vyplněno pozitivními aspekty ve vyšší míře, než je tomu u jakéhokoliv jiného národa. To neznamená, že v něm vzhledem k ukotvení v multidimenzionální struktuře planety Nula nefigurují i aspekty negativní, nicméně je jich daleko méně než u jiných národů a jejich státních celků. Není vůbec náhoda, že v těle Ježíše Krista jsem se narodil do oblasti obývané nejvíce zatíženým židovským národem, zatímco v podobě Jany jsem se zrodil/a na místo, které je společně se svými obyvateli prostoupeno zly a nepravdami z celkového hlediska nejméně. Proč Jana přišla právě do této lokality? Kromě mnoha jiných důvodů je tomu tak především proto, že inkarnace na jiné místo na planetě Nula by Mi v současnosti neumožňovala uskutečnit zdárný průběh Mise v důsledku vyšší koncentrace lidí se zapouzdřenými srdci, kteří by v čase transformace byli jen málo ochotni přijímat nejvyšší Pravdu ukrývající se v knihách Nového Zjevení. Pouze z bytostí, které přijaly během své služební Mise na planetě Nula identitu Čechů a Slováků, jsem v přípravné fázi našeho působení mohl vytvořit jádro Božího Týmu ve hmotné realitě a dosáhnout tak optimálního počtu čtenářů a praktikantů Nového Zjevení, který je nutný pro podniknutí následujících kroků ve věci duchovní osvěty lidí v jiných národech – a samozřejmě nejen jich. Seznamování sentientních entit s Božím Slovem totiž probíhá i v jiných dimenzích Multivesmíru, a to obvykle ještě viditelněji a citelněji než na planetě Nula, kde si pouze menšina její populace volí budoucí život v pozitivním stavu. Tento svět je jako celek předurčen k dočasnému vítězství negativního stavu, aby se ve vší úplnosti a jednou provždy odpovědělo na otázku, jak by vypadal život bez pravého Boha/Bohyně, jediného Zdroje pravého života. Tomuto předurčení odpovídá i skutečnost, že z této třetí dimenze bude při rozdělení lidstva vytrženo jen malé procento pozemšťanů.

Přestože v podobě své druhé přímé inkarnace žiji do svého blížícího se nanebevstoupení na místě s nejvyššími vibracemi v rámci planety Nula, kam se také budu navracet v letech následujících po plném spuštění Mise Boží Rodiny z Nové Země, neznamená to, že je Moje působení z duchovního pohledu snazší než před dvěma tisíci lety. Dnešní svět je se svou společností ve skutečnosti mnohem komplikovanější. To vyplývá z houstnoucí duchovní atmosféry, jak negativní stav přebírá nad hrubohmotným světem otěže moci. Vzhledem k tomu, že na světě žije nesrovnatelně více jedinců než před zhruba jednadvaceti stoletími, a jelikož je pozemská civilizace více rozvinutá, mám zde společně se svými představiteli a spolupracovníky mnohem více práce. Náročnější podstata naší práce vyplývá i ze skutečnosti, že knihy Nového Zjevení jsou zde již přítomny v celé své kráse, a tento duchovní materiál je v rámci Mise potřeba šířit na všech třech úrovních, aby se s ním ve správný okamžik, za příhodných okolností a na nejlepším možném místě v duchovní, duševní i fyzické sféře seznámil každý, kdo je do svého nitra připraven přijmout Boží Slovo a jeho Lásku, Pravdu, Moudrost a další pozitivní atributy Mé Nové a Nejnovější Přirozenosti. Kvůli komplexnosti celého procesu transformace, jež vyvrcholí rozdělením lidstva, nemajícím v celém Multivesmíru obdoby, je proto nutné, aby Moje druhá přímá inkarnace působila ve hmotném těle, složeném z prvků třetí dimenze, o zlomek času déle, než činí dvojnásobek času strávený v pozemském těle Mojí první přímou inkarnací Ježíšem Kristem, který byl součástí tohoto světa 33 let.

Pro funkčnost pozitivních aspektů v kolektivním vědomí českého a slovenského národa i pro sehrání jeho kladné úlohy v souvislosti s probíhající Misí Boží Rodiny, s níž je esence obou národů úzce provázána, je nepodstatné, jaký dominuje na území obou státních útvarů politický systém, jací političtí předáci jsou v čele těchto zemí, do jakých aliancí se tyto celky připojily, jaká v nich panuje hospodářská situace, jakou úroveň zevního života jejich obyvatelé zakoušejí apod. Tyto skutečnosti jsou odrazem jednak právě oněch pozitivních aspektů kolektivního vědomí, je v nich ale přimíchán i vliv negativní části kolektivního vědomí, která logicky nemá původ u Mne, nýbrž u Mých dočasných odpůrců. Nicméně ať už jsou projevy kolektivního vědomí jako celku ve hmotě jakékoliv, jeho pozitivní (převažující) část a podstata svůj úkol vždy plnila výborně, a to již přibližně od doby příchodu slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje, kteří jakožto Mí vyslanci pomáhali položit základy těchto nově vznikajících národů (vzpomeňme, že dnešní Slovensko tvořilo součást Velkomoravské říše). Ty zárodky aspektů kolektivního vědomí, které již v dané době existovaly, doplnil Cyril a Metoděj o nové, zatímco u jiných se Božská Prozřetelnost skrze věrozvěsty i mnohé další později působící vyslance pravého Boha/Bohyně postarala o jejich odstranění či modifikaci, pokud neladily s Mým plánem, který jsem s tímto národem, respektive národy měl. Přestože Slováci byli převážnou část své historie v područí Maďarů, nic to neměnilo na tom, že toto nenápadné slovanské etnikum si ve svém kolektivním vědomí uchovalo napříč staletími významné aspekty Lásky, snoubící se s jeho českým bratrem, od kterého bylo kromě období společné republiky sice politicky odděleno, v rovině duchovní s ním však zůstávalo úzce propojeno odjakživa. Dějiny Slováků byly, obdobně jako ty české, velmi pohnuté, přestože vývoj těchto národů probíhal dosti odlišně. Boží ochrana rozprostřená nad oběma celky ovšem zajistila přežití jejich esence až do dnešních dnů, kdy transformace lidstva dosahuje zenitu. S ní dozrávají i pozitivní plody těchto bratrských kolektivních vědomí, zásadním způsobem spoluurčujících globální proces vzestupu části obyvatel planety Nula.

Tyto plody budou po završení transformačního milníku v dokonale očištěné, restrukturalizované a aktualizované podobě přeneseny na Novou Zemi v Novém Vesmíru, aby se mohly zcela novými způsoby rozvíjet v rámci pravého světa a jeho úžasně tvořivého života. Ke stejnému přenesení dojde i u kladné části kolektivních vědomí jiných národů na planetě Nula, aby se staly jedním ze základů pro započetí nové etapy dějin pravého lidstva. Vzpomínané přenesení bude mít takový charakter, jenž nezpůsobí kontaminování Nového Vesmíru. Vzhledem ke komplexnímu osvěžení, omlazení, přeskládání a opětovnému sestavení pozitivních aspektů, vycházejících původně z kolektivních vědomí pozemských národů, budou tyto aspekty plnit na Nové Zemi jinačí úlohu než na planetě Nula. Díky tomu nebude duchovní a hmotná kultura Nové Země, ani její společenské uspořádání a všechny ostatní aspekty života připomínat poměry panující na planetě Nula. Jistá podobnost bude figurovat pouze v dílčích hlediscích, ale i jejich struktura bude učiněna novou a fungující na plně pozitivním základě, vycházejícím z Mojí Nejnovější Boží Přirozenosti. Na Nové Zemi bude existovat jeden národ pravého lidstva, stvořeného Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, který si nezadá s pojetím národů přítomných v hrubohmotném světě. Ty sice tvoří velmi pestrou mozaiku typického lidského života, nicméně jeden celistvý národ pravého lidstva bude ve své podstatě i ve svých projevech nesrovnatelně bohatší po všech stránkách, jelikož bude přímo odvozen ze Mě, stejně jako bude týmž Zdrojem vší Lásky neustále napájen, udržován a zušlechťován do těch nejkrásnějších podob. V ráji proto nebude třeba používat vám známé pozemské státní symboly, prozpěvovat národní písně, připomínat národní hrdiny (z nichž převážná část byla vojevůdci) a uvádět v pozornost jiné, nějakým způsobem významné historické osobnosti toho či onoho národa. Vše staré ponechám starému, a to nové v Boží říši pozitivního stavu uchráním před veškerými vlivy ze zóny vymístění, která tak jako tak spěje ke svému konci a odstranění ze jsoucna a bytí Multivesmíru na konci současného časového cyklu.

Boží ochrana českého národa a jeho kolektivního vědomí v zájmu jeho přetrvání do dnešních dnů byla do svého procesu naplno uvedena v roce 1346, kdy došlo k vsazení trnu z Kristovy koruny do koruny Svatováclavské. Nepatrný kousek organické hmoty, který jsem Já, tehdy Nejvyšší měl jakožto Ježíš Kristus před zhruba dvěma tisíci lety fyzicky na své hlavě, má ve spojení s českými korunovačními klenoty hlubokou duchovní symboliku, vyplývající z mimořádné blízkosti mezi Mnou na straně jedné a českým národem na straně druhé. O tom, co vyjadřuje samotný trn, budu hovořit za chvíli. Ojedinělý charakter vztahu mezi českým národem a Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, který je dán historicky, poněvadž byl ustanoven již v počátcích formování české identity, umožnil v roce 1957 narození Mojí druhé přímé inkarnace do jeho řad. Bohyně Jana se tak stala Češkou, jež prožila více než šest a půl dekád pozemského života na území Československa, od roku 1993 České republiky, která se na duchovní úrovni nachází v nejtěsnějším možném spojení s Mojí absolutní Přirozeností. Relativní část Mojí absolutní Přirozenosti v těle ženy, žijící a plnící své poslání v republice, do níž se narodila, bude z téhož státního útvaru odvolána prostřednictvím nanebevstoupení, jinak označovaného jako převibrování, a to po naplnění stoprocentní užitečnosti pozemské fáze svého poslání. Jak bylo již mnohokrát avizováno, na to naváže její působení z Nové Země, odkud se bude Moje ženské Já s některými Božími představiteli na planetu Nula navracet, čímž bude definitivně propojeno nebe se zemí pro všechny jedince připravené na takto zásadní změny. Ponejvíce se naše činnost do rozdělení lidstva bude nadále orientovat na oblast, kde má Mise Boží Rodiny největší zázemí, budeme ale cestovat i do ostatních států na všech obydlených kontinentech, aby se řady Mojí první linie nadále rozšiřovaly. Už nejednou jsem sdělil, že své představitele, kteří budou do Mise Boží Rodiny postupně přiváděni, mám i v jiných státech. Jedním z těchto Božích reprezentantů působících v zahraničí je Simon Dalkava z Ugandy, který už nyní pomáhá v šíření knih Nového Zjevení a dalšího Božího Slova v anglickém jazyce. Tímto Simonovi z celého srdce děkuji za jeho duchovní práci konanou ve prospěch vítězství Lásky v celém Multivesmíru a těším se na osobní setkání s ním. Do Boží náruče budou prostřednictvím přijetí knih Nového Zjevení postupem času přiváděni i další lidé žijící v Africe, kteří se zapojí do naší Mise. Přímé zapojení do Mise ale není nutností pro budoucí přesun na Novou Zemi. Ve zdejším světě nebude zanechán nikdo, kdo splní podmínky převibrování, a to i v případě, že během pozemského života nepřijde do přímého styku s novodobým Božím Slovem a s Mými představiteli.

Královské klenoty jsou odjakživa symbolem moci, výsad a bohatství svých majitelů či uživatelů. Jsou to proto symboly negativního stavu. Svatováclavská koruna je nicméně výjimkou potvrzující toto pravidlo vzhledem k okolnostem jejího vzniku a záměru, s jakým Karel IV. k vytvoření tohoto klenotu přistoupil. Tzv. Otec vlasti, jak se mu někdy přezdívá, korunu zhotovil jako objekt určený pouze pro korunovační účely při nástupu nového panovníka na trůn a její vlastnictví odkázal patronu české země svatému Václavovi, významnému knížeti z rodu Přemyslovců, jenž přišel na planetu Nula z pozitivního stavu. Přestože jsou korunovační ceremonie rovněž dílem negativního stavu, Karel IV. tuto oblast pomohl prosvětlit pravým Božím světlem, kdy tato koruna byla během obřadu pouze propůjčena pozemskému panovníkovi, po celou dobu však zůstávala v rukou patrona národa. Ačkoliv i svatořečení knížete Václava odpovídá církevnímu pojetí víry, která nemá s pojetím pravé duchovnosti takřka nic společného, a přestože ani pojem „patron národa“ nemá v doslovném smyslu s touto pravou duchovností na první pohled spojitost, stejně jako ji v témže doslovném pojetí nemá ani skutečnost odkázání koruny svatému Václavovi, pravý význam těchto záležitostí lze najít při použití niterné optiky.

Akt svatořečení Václava je z hlediska pravé duchovnosti niterným vyjádřením blízkého vztahu mezi Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou a kolektivním vědomím českého národa, které je v tomto kontextu vyjádřeno právě osobou svatého Václava, či přesněji řečeno určitými význačnými aspekty jeho osoby. Označení svatého Václava coby patrona národa je vyjádřením úzkého vztahu mezi Mnou a lidem této země na úrovni zprostředkující. Odkázání Svatováclavské koruny českému patronu prostřednictvím Karla IV., který přišel na planetu Nula stejně jako svatý Václav z Mého pověření, je fyzickým vyjádřením mimořádného vztahu, jaký mezi Mnou a českým národem panuje. Ze specifické pozice, jakou kolektivní vědomí této země zastává vůči Mojí absolutní Přirozenosti, vyplývá i zmiňovaná Boží ochrana, která byla do svého procesu, jak už bylo sděleno, naplno uvedena v roce 1346, kdy při vzniku korunovačního klenotu došlo nejen k jeho odkázání svatému Václavovi, ale rovněž k vsazení trnu z Kristovy koruny do dutiny jeho křížku. Svatý Václav tedy z hlediska pravé duchovnosti nemůže jakožto relativní bytost být sám o sobě patronem (ochráncem) českého národa, avšak důležité aspekty jeho osoby na všech třech úrovních vyjadřují ochranu národa ze strany Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (dříve Nejvyššího), která vzešla z blízkosti, jakou kolektivní celek této země vůči absolutnu (a naopak) zastává. Boží ochrana nemohla vejít do svého plného procesu dříve, než ke vzniku českého korunovačního klenotu došlo, neboť jeho zhotovení bylo spojeno právě s jeho odkázáním svatému Václavovi a s aktem vsazení trnu z Kristovy koruny. Trn ukrytý v dutině křížku, s nímž tvoří Svatováclavská koruna jeden celek, je garantem účinnosti popisované ochrany národa z Mojí strany, která české země provázela od jejich počátků a zejména pak od poloviny 14. století, aby trvala až do rozdělení lidstva. To nastane ještě mnohem dřív, než uplyne 700 let od vzniku korunovačního klenotu. Kromě toho je trn fyzickým potvrzením vzájemné blízkosti, jaká mezi Mnou a českým národem existuje, přičemž toto potvrzení se prolíná i úrovní zprostředkující a duchovní, z jejíchž niterností pramení. Trn je také vyjádřením Mojí přízně, které se kolektivní vědomí národa těšilo v průběhu celých dějin. Pozůstatek Kristovy koruny v něčem tak symbolickém, jako je tento zlatý královský klenot, dává rovněž negativnímu stavu na vědomí, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám moc nad celou zónou vymístění, která spadá pod Můj dohled a kontrolu, abych všechny bytosti v ní uvězněné postupně přivedl ke spáse a samotná pekla nakonec dovedl k jejich eliminaci. Je tím vyjádřen fakt, že Božská moc je nadřazena moci pozemské, ovládané negativními entitami, jež po celé věky způsobovaly mezi obyvateli této planety rozbroje, vyvolávaly války a způsobovaly utrpení na mnoho způsobů. Proto jsem přišel do hrubohmotného světa ve dvou lidských tělech, abych takovému počínání učinil přítrž, a to v souladu se svobodnou vůlí všech aktérů, kteří pekla v souvislosti s působením první a nyní již i druhé Boží Mise postupně opouštějí. Trn z Kristovy koruny ukrytý v korunovačním klenotu také předznamenal Můj Druhý příchod, jenž na území tehdejšího Československa započal narozením Jany do lidského těla v roce 1957. Trn má rovněž souvislost s působením Mého Týmu, jehož činnost za Mé osobní fyzické přítomnosti novým způsobem navazuje na působení Ježíše Krista. S jeho Misí má v současnosti probíhající Mise Boží Rodiny úzkou spojitost, která je na fyzické úrovni v tomto kontextu vyjádřena právě přítomností pozůstatku Kristovy koruny v koruně Svatováclavské, spjaté s národem, který se po celé dějiny připravoval na Můj Druhý fyzický příchod, tentokrát v podobě ženy. Národ, jehož duchovní existence v souvislosti s Misí Boží Rodiny v době transformace právě vrcholí, v sobě hostí ty nejlepší podmínky pro to, aby Jana se svými představiteli prostřednictvím převibrování na Novou Zemi dovršila proces sestupu nebe na zemi, na níž bude Česká republika společně se Slovenskem tvořit i nadále duchovní centrum tohoto světa. To bude až do rozdělení lidstva fungovat jako hlavní planetární základna pro Misi Boží Rodiny, která bude úzce propojena s Novou Zemí, tvořící hlavní základnu našeho Týmu v rámci pozitivního stavu. Jana tak společně se svými blízkými otevře cestu na Novou Zemi všem, kdo si přejí žít láskyplně a bez jakéhokoliv ovládání ze strany negativních entit. Teprve až se světlo z planety Nula stáhne, přestanou oba bratrské národy plnit úlohu duchovního centra tohoto světa. Stejně tak skončí jejich mimořádná ochrana, aby nic nebránilo krátkému, leč nezbytnému vítězství negativního stavu, po němž budeme moci celý experiment ukončit a začít tvořit v plnosti pravého života.

Přestože český národ zastává vůči Mně specifickou blízkost a v době transformace lidstva sehrává klíčovou úlohu, přede Mnou jsou si všechny národy planety Nula rovny, stejně jako jejich jednotliví příslušníci. Každý je v mých očích stejně cenný a přínosný jako ti ostatní, protože svou neopakovatelnou jedinečností doplňuje multivesmírný celek, ve kterém nikdo nemůže chybět. Proto mám přichystán dokonalý plán spásy pro všechny. Všichni se jednou ocitnout v Mojí náruči, někdo dříve, jiný později. Nakonec ale nezůstane nikdo, kdo by ze své svobodné vůle nadále zůstával v peklech. Skutečnost, že Boží plán spásy je opravdu všeobsažný a naše Mise je zde pro všechny, se zrcadlí i v přítomnosti drahokamů na Svatováclavské koruně, především červených spinelů dovezených ze střední Asie. V geografickém původu spinelů, zastupujících z pohledu středověké, ale i dnešní Evropy velmi vzdálený kout planety, se ve spojení s duchovním významem korunovačního klenotu odráží skutečnost, že pozornost Mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny není upřena pouze na jednu oblast světa, ale je rozprostřena společně s Mojí Láskou a Milosrdenstvím na celou planetu a zónu vymístění, pro jejíž obyvatele mám přichystanou spásu. Ve své absolutní Prozřetelnosti mám přehled o všech bytostech, pro něž si přeji jen to nejlepší. S pokorou proto trpělivě čekám na jejich obrácení se ke Mně, až Lásku, které mám pro všechny více než dostatek, začnou ze svobodné vůle opětovat.

Návštěva výstavy korunovačních klenotů čtyřmi Mými představiteli „na scéně“ se spoluúčastí řady dalších Božích reprezentantů „za scénou“, uskutečněná v době před plným zahájením naší Mise z Nové Země, obohatila esenci Svatováclavské koruny o zcela nové aspekty Mojí Nejnovější Přirozenosti. Ty budou po definitivním propojení nebe se zemí, jež se bude týkat duchovně připravených jedinců, využity pro ještě efektivnější fungování duchovního centra světa v době, kdy budu planetu Nula navštěvovat v krystalickém těle společně s některými dalšími představiteli. Návštěva výstavy také podnítila aktualizaci všech procesů vztahujících se ke všemu, o čem byla v tomto Sdělení řeč, včetně procesu ochrany kolektivního vědomí českého i slovenského národa a jeho území. Celková situace v obou státech díky tomu je a do završení transformace nadále bude o poznání klidnější než v jiných částech světa.

Velmi děkuji všem bytostem, které se v uplynulých dějinách jakýmkoliv pozitivním způsobem zasloužily o rozkvět českého a slovenského národa. Při této příležitosti patří Mé srdečné poděkování i Karlovi IV. a svatému Václavovi, bez jejichž přítomnosti na planetě Nula a následné spolupráce v jiných sférách Multivesmíru by nebylo možné nastolit všechny zásadní předpoklady pro právě probíhající působení Mise Boží Rodiny.

Miluji vás, Mí drazí Češi, Slováci a všechny bytosti bez ohledu na vaši státní, planetární či jinou příslušnost.

S úctou

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 29. 1. 2023

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email