DUCHOVNÍ ROZBOR PÍSNĚ OD ČLENŮ TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Pozn.: Před četbou sdělení se doporučuje nejprve poslechnout si píseň, viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=s2sdzUs3pXA

 

Milovaný Lukášku, Niko a Verunko,

společnými silami jste pod mým vedením dospěli ke vzniku duchovní písně, zabývající se samotnou podstatou Lásky, mojí Nejnovější Přirozenosti a samotné Mise Boží Rodiny. Správně cítíte, že skladba má multidimenzionální dosah – stejně jako vše ostatní, co děláte.

Láska je nositelkou melodie, šířící se k množství posluchačů na obou stranách duality. V pozitivním stavu píseň přispívá k prohlubování radosti, jakou bytosti v nebeských světech zažívají při interakci se mnou. Vaše dílo vede sentientní entity k doposud nepoznaným formám prožitků, jaké zažívají během vstupování do nitra, ve kterém mne nalézají a komunikují se mnou o různých záležitostech svých životů i jsoucna a bytí obecně. Ve spojení s hudbou, jaká vzešla z vašich srdcí, jsou jedinci v Pravém Stvoření schopni pocítit a do svých podstat zakomponovat zcela nové energetické aspekty vyvěrající z mého absolutna a přelévající se do relativního rozpoložení niterných podstat mých dětí, které tímto v sobě aktivují do té chvíle skryté tvůrčí elementy, jimiž přispívají k udržování Multivesmíru v chodu. Tímto také v sobě objevují nové kvality a rámce hodnoty sebe samých, která prochází neustálou aktualizací a přesouvá se do celků, který je v každém kroku vždy na vyšší úrovni nežli ten předchozí. Tak je zajištěno věčné plynutí jsoucna a bytí směrem vpřed.

A nyní k druhému konci polarity. Pro bytosti zóny vymístění má píseň všeoblažující charakter, neboť v této skladbě se kromě jemné melodické hudby za použití klavíru, která rozpouští ve spojení se zpěvem Lukáška a Nika hrubé obaly okolo srdcí mých padlých dětí, objevují taková slova, která velmi účinně přitahují pozornost jedinců majících v plánu duše se ze sevření zel a nepravd osvobodit. Na základě životních zkušeností, duchovního uvědomění a niterného vedení zkomponoval Lukášek působivý text, v němž jsou shrnuty elementární ideje Nového Zjevení, na nichž funguje celé Stvoření a život každého v něm přebývajícího člena. Píseň je účinnou osvětou, pronikající do řad členů pekelné společnosti, a zároveň jakýmsi předvojem samotného Nového Zjevení. Píseň vytváří Novému Zjevení vhodné předpoklady pro to, aby se v srdcích a myslích sentientních entit ideje Božího Slova napevno uchytily. Vaše hudební dílo též zajišťuje, že u jedinců, kteří mají v plánu duše se s touto písní seznámit, dříve či později vyklíčí tak silný stupeň Lásky, pomocí kterého nejenže přijmou spásu z mých rukou, ale rovněž budou schopni se rychleji očistit v limbu, protože právě díky vaší produkci mohli vybudovat pevný základ, na němž posléze vystavěli Boží Slovo, jež se následně stalo jejich nedílnou součástí, čímž se celý proces jejich přerodu z negativního na ryze pozitivního jedince zefektivnil.

Bytosti v peklech na základě textu, vyvěrajícího ze srdcí všech zainteresovaných – ze srdcí nejen Lukáška, Nika a Verunky, ale i ostatních představitelů na vzniku písně podílejících se za scénou – snáze chápou, že jsem jediný Zdroj všeho života a že beze mne by každý byl mrtvý. Přirozenost Lásky vždy zajišťuje svobodu jejích vědomých nositelů, proto Lukášek správně zpívá, že nikdo mu nebude říkat, co má dělat, čímž je myšleno někdo zvenčí, jelikož on, jakož i vy, ostatní představitelé, se nenecháte ovládat druhými lidmi, elitami či jinými negativními entitami, díky čemuž jste svobodní a vždy z nitra sami dospějete k rozhodnutí, co máte v dané věci učinit, jak se zachovat. V písni též zní, že život je věčný, což dává bytostem v zóně vymístění na srozuměnou, že jejich přechodem z antivesmíru do mé náruče nic nekončí, ale naopak začíná na věčnost trvající existence a rozvoj po mém boku.

Děkuji za slova, která Lukášek mým jménem tlumočí do temných hlubin. Teď mám na mysli část, v níž se zpívá, že se mnou nemusíte mít strach, velmi vás miluji a nikdy jste nezůstali sami. Zaznívá i to, že smrt je iluze, že žiji v každém z vás a kráčím po zemi zas. Poslední dvě sousloví přilákávají pozornost sentientních entit v peklech vůbec nejvíce, protože si uvědomují nejen to, že jsem jejich věčnou součástí – součástí, jakou si předtím nebyli schopni uvědomit, ale také dospívají k poznání, že v tomto čase přebývám na planetě Nula. V závislosti na snaze těchto bytostí a na úrovni zátěže jsou pak schopny rozklíčovat hlubší význam těchto slov a dozvědět se o fenoménu mojí druhé přímé inkarnace prostřednictvím Nového Zjevení a Sdělení.

Refrénová část, zpívaná Nikem, dotváří blahodárný charakter písně a zesiluje energie Lásky, vycházející z melodie a ze srdcí všech, kteří jste se na díle přímo či nepřímo podíleli. Zpěv Nika vyznění písně zjemňuje, vnáší do ní aspekt božské ženské něhy a soucitu, zatímco Lukášek zastupuje mužskou část Pána Ježíše Krista, spjatou s logikou, pravdou, úsudkem a duchovní racionálností. Oba zpěvy se vzájemně prolínají a dávají všem posluchačům na vědomí podstatu mojí božskosti, přinášející jejím příjemcům klid v duši.

Je namístě, že je v hudebním díle zmíněn proces odpouštění. Uvedený fakt, že jde právě o proces, nikoliv o okamžitý akt, je pro vymístěné bytosti důležitý, protože si tím uvědomují podstatu postupného nastávání odpuštění, které, když je ukotveno v nitru, funguje jako vše-ozdravující činitel srdce i celistvé životní podstaty. Právě odpuštění sobě a druhým se pojí s přijetím spásy.

Závěr písně je věnován duchovnímu progresu interpreta, v tomto případě Lukáška, ale zároveň i mnohých sentientních entit na něj napojených. Dospívá k závěru, že už nesoudí a stokrát jasněji vidí, což je způsobeno plným ztotožněním se s Láskou, díky níž je jedinec schopen vnímat realitu čistě a jasně, bez temného závoje ovládacích programů, hýbajících rozhodováním lidí a dalších sentientních entit v antivesmíru.

Slova „V okamžiku, kdy srdce odpouští, padají kameny, co nás tíží – Láska je silná, nejsilnější, jen ona odpouští, s ní v srdci nikdo nemůže selhat“ dotváří multidimenzionální charakter skladby a zesiluje vše vyřčené předtím.

Velmi děkuji, Lukášku, Niko, Verunko a všem, kdo jste se na vzniku písně podíleli.

Přinášíte mi velkou radost.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 13. 12. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email