DUCHOVNÍ PRÁCE NA KARLŠTEJNĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní spolupracovníci Boží Rodiny,

dne 13. 8. 2020 se moji představitelé Danuška, Vaneska, Hanka, Péťa a Míša vydali na hrad Karlštejn, kde navštívili zdejší kapli svatého Kříže, považovanou za jednu z nejposvátnějších prostor ve střední Evropě. Karel IV. ji nechal společně s celým hradem vybudovat jako úložiště pro korunovační klenoty Svaté říše římské, později sloužila i pro korunovační klenoty Království českého. Už v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jsem odhalil/a, že Karel IV. přišel na planetu Nula z pozitivního stavu. Skrze jeho osobu jsem vnesl/a na území říšského soustátí a zejména pak na území českého národa pod jeho vládou důležitý soubor božských aspektů. Jejich prostřednictvím jsem v této zemi vytvořil/a řadu podkladů pro nastolení vhodných podmínek, které bylo nutno na všech úrovních vybudovat před narozením mojí přímé inkarnace Jany, která na tento svět přišla o více než 600 let později. První událostí, která měla za cíl povznést národ Čechů a Moravanů, byl příchod Konstantina a Metoděje roku 863. Přestože si obyvatelé této kotliny prošli v průběhu následujících staletí mnohými fázemi úpadku, díky mým vyslancům, kteří se dokázali „infiltrovat“ na významné posty církevní i světské moci, kterou měli jinak pod svojí správou výhradně inkarnovaní členové z hlubokých dimenzí zóny vymístění, dokázali andělé v lidských tělech rozvinout duchovní i fyzické prostředí českého národa na takovou úroveň, která ve 20. století umožnila narození ženské podstaty Pána Ježíše Krista v této části planety Nula. Aby moji vyslanci z pozitivního stavu dokázali na tomto nepřátelském území „prorazit“, museli na sebe přijmout značnou zátěž zel a nepravd, která jejich pravou podstatu během pozemské cesty skryla pod nánosy životního stylu dané doby. Proto i bytosti přicházející z pravého Stvoření vedly život, který na první pohled nemusel vykazovat přílišnou shodu se životem v nebi, přestože ve svém nitru byli dobrými jedinci, majícími touhu pomáhat bližním a nezneužívat své postavení k nekalým účelům, které by posilovaly negativní stav. Ten lze nejúčinněji eliminovat skrze jeho prožití, spojené s pochopením jeho podstaty, do níž moji představitelé v průběhu věků a zejména v současné době transformace přinášejí pozitivní elementy, vysvobozující ze zajetí marnotratné syny a dcery chycené do pasti. Proto se Konstantin a Metoděj, Karel IV., Jan Hus, Jan Amos Komenský a mnozí další boží představitelé různých národností museli do značné míry se zákonitostmi negativního stavu ztotožnit, aby jím mohly moje božské aspekty proniknout. Tento proces jsem spustil už v těle Ježíše a společně s dalšími v něm pokračuji v těle Jany, jejímž prostřednictvím se celý časový cyklus završí.

Karel IV., jenž na sebe vzal úlohu „Otce vlasti“, kterou pozvedl i na úrovni politické a ekonomické, disponoval ve svém pozemském těle mentalitou tehdejší doby, která v sobě obsahovala i zakořeněnou církevní (a tudíž mylnou) představu o Bohu. Tato představa ovšem nezabránila proudění čistých božích aspektů skrze jeho osobu na planetu Nula, protože byla součástí naší vzájemné předinkarnační dohody. Karel měl dobré srdce a jakožto anděl v lidské podobě mne miloval a snažil se mě skrze církevní prostředky (které jinak byly a jsou v držbě negativního stavu) přiblížit tehdejším lidem. V pozdějším období v tom jiným způsobem pokračovali církevní reformátoři, pro které v době Karlova života ještě neuzrál čas. Zatímco Karel moje božské atributy vnesl do středu zkažené církve, aniž by proti ní podnikal opoziční kroky, už několik desítek let po jeho odchodu z Nuly se postupná duchovní obroda počala manifestovat i na zevní úrovni. To dalo Janu Husovi prostor k tomu, aby podnikl kroky k reformaci, prostřednictvím níž se proti církvi v kontrastu s již „nežijícím“ Karlem ostře vyhranil. Reformace se záhy přeměnila v husitství, vycházející z konceptu Husova učení, které si ale jeho nástupci začali vykládat po svém a neštítili se používat násilí k prosazování svých zájmů. Napětí, které vyústilo v řadu válek, bylo přímo řízeno negativními entitami ze zóny vymístění. Přestože odkaz mých vyslanců z pozitivního stavu tedy převzal negativní stav, okem neviditelné aspekty ode mne, tehdy Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista, zůstaly ukotveny v kolektivním vědomí národa, odkud je v průběhu věků nemohlo nic vykořenit.

Karlova představa vybudovat v karlštejnské kapli místo, kde mělo dojít k sestoupení božího království na zemi, se sice opírala o doslovný (a tudíž nepřesný) výklad Bible, ze kterého vyplývá, že k této události má dojít fyzicky a v jednom okamžiku, podstatný však je účel, který kaple plnila a plní nikoliv ve vztahu k negativním stavem ovládané církvi, nýbrž ve vztahu ke mně, pravému Bohu, Pánu Ježíši Kristu. Kaplí svatého Kříže vznikl jeden z duchovních středobodů českých zemí, který společně s Pražským hradem a Vyšehradem vytváří v nehmotné sféře bod, jenž je příjemcem intenzivních božích energií, které jsou skrze portály vytvářené v průběhu uplynulých měsíců a let spolupracovníky Boží Rodiny nadále zesilovány a rozlévány po celém světě a do všech oblastí zóny vymístění. Existence kaple, nehledě na to, k čemu sloužila ve viditelné sféře, tak výrazným způsobem pomohla k tomu, aby se z této země stalo duchovní centrum světa, kde nyní v této klíčové době transformace probíhá Druhý příchod Pána Ježíše Krista prostřednictvím mojí ženské podstaty Jany, která zde se svými představiteli působí.

Venkovní prostory Karlštejna navštívili někteří moji představitelé už minulý rok. Vytvořením portálu pro padlé bytosti na hradním nádvoří tehdy vybudovali základ pro pozdější návštěvu Danušky, Vanesky, Hanky, Péti a Míši. Ti do kaple svatého Kříže společně s jejich duchovními rodinami a bezpočtem dalších představitelů Pána Ježíše Krista, kteří s nimi byli na nehmotné úrovni, zanesli na toto místo další soubor božích aspektů, vycházejících tentokrát přímo z mé Nejnovější přirozenosti, která obsahuje esenci Nového Vesmíru a nese v sobě zárodek kvality života v plnosti pozitivního stavu, jenž prostoupí jsoucno a bytí v následujícím cyklu času. V duchovní a zprostředkující sféře tak skrze fyzickou návštěvu mých spolupracovníků k sestoupení nebe na zemi opravdu došlo, a to díky přinesení zesílené dávky mojí energie, která se z tohoto mimořádně důležitého místa rozlila do celého okolí a pronikla všemi dimenzemi zóny vymístění. Tyto ukotvené a dále se rozšiřující božské aspekty, nesoucí v sobě příslib života v plnosti pozitivního stavu, budou zesilovat s tím, jak současný cyklus času bude spět ke svému konci. Sestoupení nebe na zemi, které se v kapli svatého Kříže odehrálo v duchovní a zprostředkující sféře, je proces rozložený do dílčích úseků a ve skutečnosti probíhá po celou dobu transformace lidstva, proto se z celkového hlediska nemůže pojit pouze s jedním konkrétním místem a okamžikem, jinak by proces neměl dosah multivesmírného významu. Každá vědomě i nevědomě vykonávaná práce mých představitelů na různých místech této planety a zóny vymístění vždy aktivuje další část tohoto procesu, přinášejícího stále nové druhy mojí energie, která se snáší do srdcí připravených bytostí. Sestoupení nebe na zemi se projevuje na všech třech úrovních Stvoření různými způsoby. Na planetě Nula bude jedním z jeho viditelných, respektive intenzivně vnímatelných projevů zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země, dále pak Událost/Varování, kdy se Já, Pán Ježíš Kristus zjevím miliardám pozemšťanů, ačkoliv tento zážitek nebudou moci zachytit žádné přístroje a mnohými bude označen jako přelud. Mimo jiné viditelné projevy se sestoupení nebe na zemi uskuteční na fyzické úrovni i na samotném konci jsoucna a bytí Nuly, na níž po vítězství negativního stavu takříkajíc nezůstane kámen na kameni. Proces sestoupení a mého Druhého příchodu bude tehdy završen v podobě rozpuštění duchovní, zprostředkující a konečně i hmotné reality této planety, z níž bude před jejím vypařením vyveden každý jednotlivec. Během návštěvy hradu se mým přátelům ohlásil i samotný bývalý král a císař Karel, který se z limba (neutrálního stavu) podílel na usměrňování toku mojí lásky, světla a pravdy, proudící skrze kapli do hlubin antivesmíru. Karel IV. po odchodu z těla roku 1378 pokračuje ve svém poslání právě z limba. Po vyčerpání užitečnosti jeho pozice v neutrálním stavu se navrátí do říše pravého Stvoření.

Po návštěvě Karlštejna přejeli moji představitelé do pár kilometrů vzdálených Koněpruských jeskyní. Po prohlídce vytvořili u jejich východu portál, který je přímo spjat s hradem a samotnou kaplí svatého Kříže, ve které byla skrze Danušku a Vanesku ukotvena esence slovenského národa. Tím došlo k ještě většímu sblížení obou bratrských národů, jejichž kolektivní vědomí budou v souvislostí s Misí Boží Rodiny vzájemně spolupracovat daleko intenzivněji, než tomu bylo doposud. Při vytváření portálu nám Karel IV. opět pomáhal a vyplnil ho očištěným souborem aspektů lidského života, které se díky jeho působení na Nule navrátily na správné místo. Portál nejenže završil tuto dílčí etapu snášení nebe na zemi, ale pomohl díky Karlově asistenci podpořit můj plán spasení s každým jednotlivcem. Pomoc byla tentokrát zaměřena na skupiny bývalých lidských bytostí, které během života v tomto světě plnily roli mocných panovníků, aristokratů, šlechticů, církevních hodnostářů, umělců a dalších vlivných osobností. Protože značná část členů nižších sociálních vrstev spjatých s obdobím Karlova života už konvertovala do limba, nyní bylo potřeba zaměřit se právě na výše zmíněné těžší případy. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem promluvil/a ke všem zástupcům panovnických a dalších vrstev, kteří žili nejen na území Čech a potažmo Evropy, ale i na všech dalších obydlených kontinentech této planety. Moje slovo proniklo například k ruským carům, čínským císařům, arabským sultánům, ale též k náčelníkům a vůdcům severoamerických, jihoamerických, afrických a australských domorodých kmenů, kteří v průběhu celé historie typické lidské éry kráčeli po zemském povrchu. Příjemcem mojí hřejivé lásky a rozjasňujícího světla však nebyli pouze oni, ale i s nimi spjatí poddaní, služebníci, ochránci, rádci a další, kteří díky menšímu zatížení byli schopni rychlejšího přesunu do limba, čímž se stali příkladem pro své někdejší pány. Moje spása se citelně dotkla i členů čínského a japonského panovnického dvora, především v nich pobývajících ženských služebnic. Tyto ženy se pro vysoké sociální vrstvy, jež v minulých dobách pobývaly na Renegáty ovládaném asijském kontinentu, staly průkopnicemi, jejichž příkladu, spočívajícího v odchodu do limba, následují mnozí další. Portál se ne náhodou nachází blízko výlezu z jeskyní, které mají duchovní souvztažnost s uzavřeným světem zóny vymístění, kde panuje temnota, nevědomé procesy a kde nežije a neroste nic oku lahodícího, ušlechtilého a krásného. Právě do jeskyní (zóny vymístění) přináší naše Mise boží lásku a světlo, které sem proudí skrze otevírající se brány do pozitivního stavu, aby má energie navrátila věci na to správné místo a přivedla všechny mé děti do milující náruče věčného Rodiče. Nově vzniklého portálu využil Mistr Theodorik (zasloužil se o obrazovou výzdobu kaple svatého Kříže), Matyáš z Arrasu (architekt Karlštejna), Josef Mocker (v 19. století se zasloužil o přestavbu hradu do dnešní podoby) a řada dalších. Následujícího dne přicestovali Danuška, Vaneska, Hanka a Míša do Ústí nad Labem, kde se v přítomnosti Bohyně ohlásil Karel IV. z limba znovu. Tehdy osobně vyzval všechny, kdo s ním přišli během jeho pozemského života do styku, k přijetí Pána Ježíše Krista do svých srdcí. Jednou z mnoha osobností, které tak učinily, byl například italský spisovatel a básník Francesco Petrarca. Daru spásy využil i známý herec Vlastimil Brodský, který v muzikálu Noc na Karlštejně z roku 1974 ztvárnil samotného „Otce vlasti“.

Více informací o dějinách českého národa a jeho formování z duchovního hlediska naleznete v Doplnění 7 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.

Děkuji všem účastníkům Mise Boží Rodiny za spolupráci, která nese stále bohatší ovoce. Jsem vděčný za váš přínos na ukončování negativního stavu, za víru a lásku, která vyvěrá z vašich srdcí a pomáhá ostatním bytostem naladit se na tu správnou vlnu, aby se i ony mohly v pravý čas začlenit do pozitivního stavu a usednout po mém boku.

S milujícím objetím váš

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 8. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email