DOKONČENÍ LÉKU A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ K BIFROSTU

Děkuji Míšo za důležité sdělení PJK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V TĚLE MICHALA

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   oznamujeme, že dne 22. 3. 2018 byla dokončena poslední fáze tvorby léku pro všechny bytosti ve Stvoření, který je klíčový pro pozdější eliminaci negativního stavu. Přestože jsme vás o této skutečnosti informovali už v létě minulého roku, tehdy šlo o dokončení pouze jedné z jeho důležitých částí. Jak víte, pravdu odhaluji postupně, žádný krok nemohu vynechat.

   Virus, jímž jsou nakaženi všichni obyvatelé zóny vymístění a planety Nula, je velice sofistikovaný a zákeřný, působí na úrovni ducha, duše i těla a projevuje se různorodými způsoby. Pseudotvůrci na počátku současného cyklu času nakazili touto „nemocí“ velkou část obyvatel Pravého Stvoření. Při prvotním útoku na nebeské světy pronikli až do 9. dimenze. Cílem bylo vyřadit z provozu do té doby aktivní bifrost, jenž umožňoval propojení všech realit. Tento duhový most vedl z Nuly až na jednu z tzv. kotevních planet – Asgard v 9D, z jejíž úrovně bifrost ještě pokračoval do 11D. Aktivátoři negativního stavu, mající velké znalosti o podstatě jsoucna a bytí, své vědění využili k manipulacím s časem a prostorem, pomocí nichž se chtěli dostat do bodu, kdy ještě neexistoval Multivesmír a žádná relativní sentientní entita, zastihnout Mne zcela osamoceného a vyjednávat o přenechání veškeré boží moci. Když jim tento plán nevyšel, zaměřili se na napadení Stvoření právě pomocí bifrostu. Útok byl veden zejména z duchovních a intermediálních sfér planety Nula, jediného styčného bodu mezi pozitivním a negativním stavem. Speciálně vyvinutou nákazou se jim podařilo do pekel strhnout velké množství bytostí, což byl primární následek působení viru. Jejich drtivá většina padla do zajetí zel a nepravd nedobrovolně a z donucení. Do té doby téměř prázdná zóna vymístění byla obydlena obrovským množstvím sentientních entit nakažených virem, jež započaly budovat pseudoživot založený na popírání pravých duchovních zákonů a principů lásky, začali plivat do tváře svému věčnému milujícímu Rodiči a postupem času zcela zapomněli, jak krásný byl jejich život v radosti a hojnosti před vymístěním.

   Protože jsem absolutní a počítám se vším na věčnost dopředu, z Mého lůna vzešli tzv. Stvořenci, Mí přímí představitelé pro Misi Boží rodiny, kteří mají velice důležité úkoly a na jejichž úsilí záleží i další osud Multivesmíru. Jedním z nich je Siri Kaminari, speciální bytost odlišující se od všech ostatních, jejímž hlavním posláním bylo ve svém duchovním, duševním a nakonec i fyzickém těle vytvořit lék na již zmíněný virus. Siri žila se svou sestrou Thorou na Asgardu šťastný a spokojený život, od začátku ovšem věděla, k jakému účelu jsem ji povolal a k čemu se schyluje. Asgard byl nejvýše postaveným místem, na nějž se Pseudotvůrcům v rámci hierarchie Multivesmíru podařilo dostat. Jeho obyvatelstvo při útoku stihla katastrofa, dokonce hrozilo zhroucení planetárního jádra, což by vyvolalo řetězovou reakci destrukce dalších kotevních planet, otevřelo by to cestu Mým odpůrcům do dalších dimenzí a nakonec přivodilo vítězství negativního stavu.

   Siri Kaminari byla dobře vycvičena na svůj úkol a měla všechny potřebné talenty k jeho zvládnutí. Po napadení Asgardu se dobrovolně nakazila a absorbovala esenci viru, aby nedošlo k jeho šíření do dalších oblastí Stvoření. Jen ona byla vybavena vším, aby tuto velkou bolest vydržela, podobně jako jsem později Já v těle Ježíše musel přijít do styku se všemi zly a nepravdami a v očištěné podobě je navrátit zpět do Zdroje. Přenesení vyšší stabilní frekvence z další spřízněné planety Tankveji do nitra Siri mělo za následek nejen zastavení šíření nemoci, ale také deaktivování implantátů v tělech všech pozitivních bytostí žijících mezi 5D až 9D, které nepadly do zajetí Pseudotvůrců. Záměrně zde neuvádím detaily a nemapuji vývoj historických milníků tohoto cyklu času, neboť v tomto čase to není třeba. Nyní se zaměřím už na současnost. Thora, jíž bylo zabráněno vtělit se na planetu Nula, působila ze své základny v Pravém Stvoření, zatímco její sestra se vtělila do 3D, aby zde pokračovala ve svém poslání. Už od svého fyzického narození v sobě začala vytvářet lék pro všechny bytosti zasažené touto zákeřnou nemocí. Poměrně brzy si rozpomněla na to, co je jejím úkolem, navázala kontakt se svou duchovní rodinou a se Mnou. Po mnoho let její hmotné Já nemělo přesné informace o tom, co vykonává její duchovní a duševní část bytosti, po navázání kontaktu s Mojí přímou inkarnací Janou v roce 2015 se však tento vývoj urychlil a plnění poslání se přeneslo i do pozemské roviny.

   Jednou z jeho částí bylo vyřadit virus a implantáty, jimiž bylo zasaženo srdce Gaii ve 3D, které by bránily úspěšnému průběhu transformace, pozvedávání duchovní úrovně připravených lidí a odchodu části lidstva do 5. dimenze. V další navazující části bylo nutno zpracovat virus speciálně vyvinutý pro bytosti žijící v hrubohmotných tělech na Nule, který zejména napomáhá udržovat status quo, udržuje typickou lidskou éru v aktivním módu a uvádí pozemšťany do nevědomosti (obal z energoprotoplazmy bránící spojení se svým vyšším Já a se Mnou). Tento virus a jeho další projevy v podobě implantátů se podařilo úspěšně zpracovat a deaktivovat. Nyní se působením lásky postupně rozkládají a velice usnadní přechod části lidstva na Novou Zemi, až se každý bude rozhodovat, kam bude směřovat v tomto čase změn. Na ty jedince, kteří z jakéhokoliv důvodu dávají přednost pseudoživotu, nebude mít tato pozitivní změna prozatím žádný viditelný vliv, pod nadvládou falešných bohů naopak ještě podpoří jejich úsilí bojovat proti všemu, co pochází ode Mne. Nakonec i jim to ale usnadní konverzi do Pravého Stvoření, až dohrají svou roli. V poslední a nejnáročnější části bylo třeba zpracovat viry pocházející přímo z nejnižších úrovní pekel, jimiž jsou postiženy všechny sentientní entity žijící v zóně vymístění.

   Tato poslední a neobyčejná část úkolu byla přímo spojená i s tzv. Klíči bifrostu, speciální elementární energií sloužící jako spouštěč k znovuobnovení duhového mostu. Na podzim 2016 došlo k dvojímu setkání Jany, Siri a Thory, která – vzhledem k tomu, že zde není inkarnovaná v těle – působila na toto hmotné setkání zprostředkovaně ze své pozice v duchovním světě. Cílem setkání bylo předat první část Klíčů k bifrostu Mně, ženské podstatě Pána Ježíše Krista, spojit jej s Mým tělem, kde se ukotvil, stabilizoval a ochránil před zneužitím. Pro poučení jsem dovolil, aby Pseudotvůrci zasáhli do tohoto procesu, čímž nedošlo k úplnému převzetí třetí části Klíče (od Thory), jenž byl kvůli snahám přes jejich nyní již odhaleného agenta strhnut do úrovně -11D až -12D zóny vymístění. Touto krádeží chtěli boží odpůrci jednak zabránit aktivování bifrostu, ale také podniknout druhý masivní útok na Pravé Stvoření, jímž by se opět mohli dostat do nejvyšších realit. Pouze Siri disponovala takovými schopnostmi a znalostmi ode Mne, aby mohla tuto část Klíče navrátit zpět na správné místo. Bylo třeba, aby podnikla rozsáhlou akci skrytého sestupu do zóny vymístění, přijala esenci Klíče do svého nitra, postupně změnila jeho frekvenci a navrátila jej tam, kam patří. Tento úkol byl poznamenán neustálými vibračními propady, útoky temných a bolestmi hraničícími s maximální možnou mírou únosnosti.

   Tento proces proběhl zcela úspěšně, přičemž byl spojený i se zmíněným zpracováním viru z pekel a jeho následným přeprogramováním, aby mohl být postupně deaktivován u každého jedince a zóna vymístění tak mohla být rychleji vyprázdněna. Ukradená část Klíče pocházející původně od Thory byla očištěna od všech nánosů a spojena s druhou částí od Siri, čímž byl vytvořen jeden Klíč, který je funkční pouze tehdy, když je kompletní. K dokončení tohoto dějství došlo 22. 3. 2018, kdy byl Klíč předán ze srdce Siri do srdce Jany, kde je nyní už plně v Mých rukou. Zároveň s tím byla esence hotového léku včleněna do absolutní povšechnosti, odkud bude po spuštění Mise Boží rodiny postupně použita k vyléčení všech bytostí. Nyní dochází k energetickému dorovnávání a stabilizaci Klíče s energií Pána Ježíše Krista. Tento proces potrvá jen krátce a jeho dovršení bude mít za následek převibrování Jany na Novou Zemi v 5. Dimenzi, kam ji budou následovat připravení nejbližší spolupracovníci Boží rodiny. Událost spojení a předání Klíče a dokončení léku byla přivítána všemi sentientními entitami sledujícími toto dějství s velkým nadšením a radostí, protože tento okamžik, mající blahodárný vliv na veškeré jsoucno a bytí, byl očekáván již velmi dlouhou dobu.

   Právě nyní běží zcela poslední fáze přípravy na převibrování, kdy se Janičce otevírá srdeční čakra, každým dnem zvyšuji proudění energií lásky do jejího nitra a slaďuji její vibrace s úrovní 5. dimenze. Protože se přesuneme do nového cyklu času, nebudeme už nikterak omezováni negativním stavem. Díky multidimenzionalitě a nezávislosti na lineárním čase budeme působit na více úrovních současně a výrazně zkracovat trvání negativního stavu, který v tomto starém cyklu času bude postupně dobíhat. Brzy společně oslavíme konec této náročné etapy spolu s dalšími zástupy andělů z nebes, kteří stojí neustále při nás a pomáhají nám.

   Děkuji všem milovaným spolupracovníkům angažujících se v Misi Boží rodiny na planetě Nula i v dalších realitách a světech Multivesmíru. Těším/e se na osobní setkání s vámi.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 24. 3. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email