BOŽÍ SPÁSA HITLERA, STALINA A DALŠÍCH DIKTÁTORŮ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 21. až 26. 4. 2021 se uskutečnilo setkání božích představitelů v Hazlově na Chebsku. Význam tohoto setkání je o to větší, že se nesl ve znamení konverzí známých sentientních entit, které kráčely po tomto světě jako významní státníci a diktátoři, kteří v roli loutek plnili příkazy svých nadřízených mocipánů.

Krajní západ Čech zůstával až do návštěvy Janičky v podstatě posledním zásadním místem, které jsem v tomto těle v rámci přípravné fáze Mise Boží Rodiny jakožto Bohyně doposud nenavštívil/a. Důležitost mojí návštěvy Ašského výběžku spočívala mimo jiné i ve skutečnosti, že tato oblast je více než jakákoli jiná v České republice spjata s kolektivním vědomím německého národa, který na toto území po dlouhá staletí působil a jehož obyvatelé zde až do odsunu Němců po druhé světové válce zastávali majoritní skupinu, tudíž byla moje přítomnost na tomto území jedním z klíčových předpokladů pro spásu kolektivního vědomí nejen Německa, ale též dalších germánských národů ze severo-západní Evropy i jejich konkrétních nositelů. Nejen Ašský výběžek, nýbrž celý region Chebska je navíc spojen s těmi úrovněmi zóny vymístění, které jsou úzce propojeny s tím, co se odehrávalo a nadále odehrává na planetě Nula. Na tomto setkání vykonaná duchovní práce tak zcela novým a ještě účinnějším způsobem přispívá k osvobozování sentientních entit, které po tomto světě chodily v lidských tělech a podílely se výrazným způsobem na zotročování lidstva. Příběh typických lidských dějin stávající rasy pozemšťanů vyvrcholil ve 20. století řadou konfliktů, jež se tehdy staly daleko ničivějšími, intenzivnějšími a frekventovanějšími než kdykoli předtím. Ve století stávajícím vyvrcholí podruhé prostřednictvím zavedení Nového světového řádu (NWO) a krátkým vítězstvím negativního stavu.

Během pár dní proběhlo hned několik výletů na zajímavá místa regionu. Jeden z předních výletů, v jehož rámci došlo k ukotvení dalšího z řady významných portálů, zapojených do sítě již existujících konvertačních bran do limba, spočíval v navštívení hradu Hartenberg na Sokolovsku, objektu postaveného na přelomu 12. a 13. století. Tato zřícenina má za sebou pohnutou historii, během níž objekt čelil množství aspektů zel a nepravd, které se zapsaly do její podstaty na všech třech úrovních včetně fyzické, která vlivem času a neodpovídající péči vykazuje znaky omšelosti a vyčerpanosti, jsoucí odrazem toho, že celý negativní stav dospívá ke svému konci, přičemž těm, kdo jsou v jeho područí, nemá co nabídnout k jejich rozvoji věčně plynoucím progresivním směrem, prostoupeným estetikou, věcmi lahodícími oku i srdci, zářivostí, novostí a prostorem pro seberealizaci každé sentientní entity. Poté, co si Janička s Alešem, Haničkou a Míšou prohlédla hradní komplex zvenčí, došlo vedle jeho zdí k ukotvení již zmíněného portálu. Před časem jsem sdělil/a, že tvoření nejvýznamnějších portálů, ukotvených v terénu v průběhu roku 2020, je již minulostí. To je pravda, avšak vzhledem ke specifičnosti tohoto setkání a novým způsobům působení mojí lásky skrze mé představitele bylo potřebné vytvořit několik dalších vstupních bodů do limba, a to tomu okruhu bytostí, jejichž nastavení, poslání a minulost přímo vyžadovala, abych k nim osobně promluvil/a a zároveň jim při tomto procesu vytvořil/a východ z pekel, jaký mohou až do konce cyklu času využívat ke svému návratu zpět. Bude-li třeba, tvoření portálů v terénu s božím proslovem se bude čas od času vyskytovat i na dalších setkáních, avšak již ne v takové míře jako dříve, neboť hlavní část sítě konvertačních uzlů je už vybudována a při jejím dotváření již půjde pouze o dílčí části, které je nutné vybudovat. Dotváření dílčích částí už primárně – až na možné budoucí výjimky v rámci přípravné fáze této Mise – nebude spočívat ve způsobu tvoření portálů tou cestou, jako tomu bylo na tomto setkání i na většině setkání proběhlých v uplynulém roce. Jde a nadále půjde spíše o individuální duchovní práci, při níž dochází ke konverzi sentientních entit prostřednictvím živoucích, univerzálních portálů přítomných v nitrech/srdcích mých představitelů, kteří při spojení se srdci dalších představitelů vytvářejí na mnoha místech, kam tito spolupracovníci vstoupí, spontánním způsobem dalších portály většího či menšího rozsahu, aniž by si to museli na fyzické úrovni nutně uvědomovat.

Na hradě Hartenberg jsem vyzval/a všechny bytosti, které byly ochotny vyslyšet můj hlas, k návratu do boží náruče. Zvláště jsem promluvil/a k těm, kdo byli spojeni přímo s tímto místem i jeho širokým okolím. Svou pozornost jsem věnoval/a především zdejším mocipánům z řad šlechtických rodů, kteří žili povýšeneckým způsobem, prosyceni požitkářstvím, zatíženi hmotnou a zahaleni pokřivenou morálkou, která se vyznačovala falešností a neupřímností. Moje péče, jakou jsem jim se svými představiteli věnoval/a, je naučila správným způsobům pravého žití, které si nyní mnozí z nich intenzivně osvojují v limbu a spolu se studiem Nového Zjevení a duchovním „vykuřováním“ se připravují na pozdější vstup do mého Království. Daru spásy využila i řada duchovních, ať už katolických či protestantských, jejichž podstat se dotkla moje skutečná esence, na základě čehož poznali, že pravý Bůh/Bohyně je absolutní láska, moudrost, soucit a milosrdenství, které nezná nic negativního, proto se na ně nikterak nemohu zlobit za to, co spáchali a v jakých nepravdách žili, když vše byly předem domluvené role, jejichž prostřednictvím pomohli naplnit užitečnost negativního stavu, poskytli příklad toho, jaký způsob života si nevolit, a tímto v konečném důsledku přiblížili plnost života v pozitivním stavu. Poté, co ve mně správným způsobem našli věčného Rodiče, nekonečně dobrotivého a srdečného, kdož je mimo to i jejich nejlepším Přítelem, odebrali se na vlnách povznesení do mé náruče, kde spočinuli společně s dalšími dušemi pocházejícími z různých vrstev. Za svobodou odešli i chudí zemědělci, bohatí měšťané, služebnictvo šlechty a mnoho dalších, předáky armády i řadové vojáky nevyjímaje. Právě na posledně jmenovanou skupinu, spojenou s vedením války, se zaměřil můj proslov v zásadní míře, abychom pokračovali v přinášení spásy bytostem spojeným s husitstvím, jemuž Hartenberg v 15. století podlehl, a taktéž abychom změnu přinesli i vojákům, kteří bojovali ve třicetileté válce (1618–1648). Jednalo se zejména o Švédy, kteří hrad v 17. století dobyli. I na jedince angažující se v tomto dlouhotrvajícím konfliktu se již moje pomoc zaměřovala v minulosti. Moje opakované obracení se k nim zesiluje to, co jsem jim poskytl/a již dříve, navíc to proces spásy obohacuje o nové aspekty, které nejen v tomto případě pomáhají vyvádět na světlo boží další duše, jež přišly o hmotný život i v jiných válkách v průběhu lidských dějin na evropském i mimoevropském bojišti. Portál na Hartenbergu pomohl uzdravit v těch, kdo mne přijali, nábožensky poblouzněné vnitřní mysli, neboť právě náboženství bylo určujícím faktorem, v jehož jméně se vedly četné války nejen v období středověku, ale právě i v novověku. Tento faktor byl časem přetvořen v politické koncepce, protichůdné ideologie, jimiž elity docilovaly rozdělování lidstva a panování nad ním. Na závěr všeho jsem hrad Hartenberg zasvětil do boží přízně, která od té chvíle zajišťuje zesílenou ochranu nad tímto místem na duchovní a zprostředkující úrovni a taktéž se zasluhuje o nerušené fungování stvořených „dveří do limba“.

Po několika krátkých zastaveních u umělého jezera Medard, které je bývalým dolem na hnědé uhlí, a po návštěvě obce Chlum Svaté Maří, dospěli mí představitelé s Janičkou do Aše. Hlavní cíl spočíval v návštěvě rozhledny Háj. Význam symboliky Bohyně, která se ocitla na vrcholu této stavby, umístěné v nejzápadnějším cípu republiky, obklopeného ze tří stran Německem, lze spatřit v tom, že tímto gestem byla demonstrována moje absolutní solidarita, kterou mám s každým národem, s jejichž obyvateli v mém pozitivním stavu počítám, až nastane čas jejich konverze. Protože jsou na vrcholu rozhledny ukazatele, jež ukazují směr všech významných metropolí v Německu i celé Evropě, které jsem na tabulkách sám/sama shlédl/a, nastala tím ukázka mojí bezbřehé lásky, které mám vrchovatý dostatek pro všechny sentientní entity, nehledě na to, zda se nacházejí v tom či onom státě, a dokonce na té či oné planetě, stavu, úrovni, rozpoložení, dimenzi, světě a sféře duchovní, zprostředkující i fyzické. Na nikoho nikdy nemohu zapomenout, nikdo nemůže být vynechán z podílu na věčném životě, jenž jsem přichystal/a pro všechny. Bohyně zářící na vrcholu rozhledny v odpoledním slunci, která zhlíží na svět pod sebou a poté se po schodech dolů opět navrací na jeho povrch, je navíc ukázkou mého soucitu s celým lidstvem, které jsem nikdy neopustil/a, neboť jsem se v tělech Ježíše a Janičky stal/a dvakrát jeho součástí se všemi možnými problémy a omezeními, jimiž jsem byl/a vystaven/a, abych posléze z povrchu této planety vzestoupil/a do Pravého Stvoření, resp. do Nového Vesmíru, odkud se do tohoto světa budu opakovaně navracet až do rozdělení lidstva, abych se na samém konci cyklu času vrátil/a ve zcela jiném kontextu znovu a ukončil/a zde i v celé zóně vymístění experiment s negativním stavem, který svou obětí očišťuji už celé věky. Můj fyzický pobyt v obou hrubohmotných tělech byl a je sice omezen jen na několik desetiletí lineárního času, avšak tento omezený čas má dopad na celé veškerenstvo ad infinitum, do nekonečna, přičemž v absolutní kondici přenesené i do relativní podoby jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina součástí zóny vymístění i planety Nula neustále.

Kousek pod rozhlednou jsem svou „první linii“ zastavil/a u kamenné sochy, věnované Friedrichu Ludwigu Jahnovi, který je znám především jako vlastenec a zakladatel německého tělocvičného hnutí, tzv. turnerů, spojených s ideami německého nacionalismu, jenž se pod Jahnovým vedením začal výrazně profilovat po pádu Napoleona, okupujícího značnou část tehdejší Evropy včetně německých států s Pruskem v čele. Tento vlastenec se zasloužil o proces kulturní a jazykové obrody tohoto národa, čímž v konečném důsledku nepřímo přispěl i ke sjednocení Němců do jednoho národního státu o několik desetiletí později v roce 1871. Můj proslov k Jahnovi podnítil spuštění další fáze intenzivního očišťování kolektivního vědomí této země. Poté, co jsem svým hlasem s úctou a božskou náklonností promluvil/a k tomuto vlastenci, vedlo to k rozlití mé energie do dalších zapálených nacionalistů, kteří se během svého života na Nule vyznačovali povýšeností vůči ostatním národům, šovinismem, sebestředností, ústící až v agresivitu vyjadřovanou skrytě či navenek. Ti, kdo přijali mou nabídku k odchodu, byli zbaveni těchto negativních charakteristik a stali se multivesmírnými členy Stvoření. Už nebudou poutáni příslušností k jednomu konkrétnímu národu, jelikož budou bytostmi žijícími po mém boku, které mají právo cítit se Doma všude, ať už se budou nacházet na jakémkoli místě v univerzu. Právě portál pod rozhlednou Háj byl vyvrcholením očistného procesu samotné podstaty Německa i dalších germánských států, na jejichž spáse se mí představitelé podílejí už několik pozemských let, a to pomocí sítě vybudovaných bran na území již řečeného Německa i Rakouska. I do těchto států jsem v rámci přípravné fáze této Mise již zavítal/a v lidském těle osobně.

Kromě F. L. Jahna jsem promluvil/a i k Marii Antoinettě, dceři Marie Terezie a francouzské královně, která společně se svým manželem Ludvíkem XVI. odešla roku 1793 z těla v důsledku popravy gilotinou. Smrt tohoto královského páru byla důsledkem revolučních snah probíhajících ve Francii od roku 1789, kdy bylo elitami rozhodnuto o postupné demontáži monarchistických systémů, které se v rámci většiny části Evropy udržely až do konce první světové války. Proces konverze Marie Antoinetty započal z hlediska lineárního času už před půl rokem. Během té doby uběhly v jejím stupni pekel další desítky let, během nichž shazovala své nánosy a připravovala se na samotný akt svého přemístění do limba. Odhodila svou povrchnost a nyní už jedná s každou bytostí jako se sobě rovnou, nedělá mezi nimi rozdíly a miluje je rovným dílem, stejně jako Já miluji rovným a přesto zcela jedinečným a individuálním způsobem všechny své děti. Marie Antoinetta, která se v limbu setkala se svou někdejší matkou a otcem a kam ji následoval i její bývalý pozemský manžel Ludvík XVI., bylo spojeno i s osvobozením Josepha Ignace Guillotina, vynálezce gilotiny, jenž došel smíření nejen s královským párem, ale i s mnoha dalšími lidmi, kteří planetu Nula opustili za použití tohoto stroje. Počet králů a císařů, kteří odešli Domů, se tak opět významně zvýšil. Neméně důležitou událostí byl i nedávný odchod sultánů z osmanské dynastie včetně jejich manželek a žen patřících do harémů, k čemuž došlo při spojení vybraných spolupracovníků během jejich každodenní duchovní práce na scéně i za scénou, kterou každý člen Mise Boží Rodiny podstupuje vědomě i nevědomě. Odchod dalších tisíců významných představitelů francouzského národa měl za následek hluboké prozáření duchovní podstaty Francie, která tímto došla většího zharmonizování a urovnání vztahů s Německem i Velkou Británií, dvěma hlavními rivaly země galského kohouta. K tomuto urovnání dochází na té nejniternější úrovni, která se v době nasunování NWO na planetě Nula neprojevuje očividně a hmatatelně, aby to nenarušovalo nezbytné vítězství negativního stavu. K vzestupu sentientních entit se připojil i samotný Napoleon Bonaparte, jemuž byla otevřena cesta ke mně vytvořením portálu na bitevním poli u Slavkova.

Sobota 24. 4. byla jedním ze dvou klíčových dnů setkání, během nějž se naplnil jeho hlavní účel. Během dopoledne přicestovali mimo jiných i zástupci slovenské části Týmu. Marián, řidič svého auta, přicestoval na krajní západ Čech až z přibližně 700 km vzdáleného bydliště. Význam fyzické přítomnosti několika slovenských představitelů na místě, které je od Slovenska v rámci České republiky nejvíce vzdálené, má velkou symboliku, spočívající v tom, že česká část týmu je nedělitelně, a tedy pevně spjata se svým bratrským protějškem na východě. V rámci této Mise se tím opět demonstrovala hluboká a upřímná blízkost a přátelskost těchto národů, resp. jejich kolektivních vědomí, které na určité úrovni fungují stále jako jeden celek, nehledě na rozdělení obou států v roce 1993. Potenciál Česko-Slovenska, sehrávajícího v rámci transformace lidstva důležitou roli, jehož příběh se hluboko vepisuje do úložiště multivesmírného archivu, tak opět pomocí svých zástupců v podobě mých spolupracovníků naplno zazářil a demonstroval svůj široký duchovní potenciál, jaký na planetě Nula nemá mezi ostatními zeměmi obdoby.

Po celém dni, vyplněném jako vždy důležitými debatami na různá témata, přišel čas, kdy bylo potřeba dovolit určitému okruhu negativních sentientních entit to, aby přechodně projevily svou sílu, jakou aplikovaly na mou spolupracovnici Aničku, díky níž se tyto entity „nakazily“ boží láskou. Nastala situace, během níž byly k Aničce vysláni zástupci hadích bytostí. Jedné z nositelek feminního principu bylo dovoleno, aby z nejhlubších pekel pronikla až do těsné blízkosti mojí spolupracovnice, na kterou tímto začala silně útočit ve snaze docílit jejího poškození a taktéž ve snaze strhnout vedle Aničky sedící Lucinku zpět na temnou stranu. Pod přívalem mojí energie, kterou jsem skrze tyto ženy i ostatní zde přítomné odevzdal/a do příslušných pekel a do niter připravených entit v zóně vymístění, došlo během několika minut k postupné úlevě obou mých spolupracovnic a ke konverzi nejen bytosti, která útočila, ale i mnoha dalších na ni napojených. Důležité bylo odpuštění, které Anička i pod tím největším soužením poskytla té duši, která na ni útočila, což o chvíli později přispělo k jejímu obrácení se zpět ke mně. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem při této interakci s těmito entitami do jejich pozornosti uvedl/a aspekty marnosti jejich počínání, jímž se sice každý den snaží o zdolání mých věrných, avšak nikdy trvale nedosáhnou svého cíle. Promluvil/a jsem jim hluboko do srdce, když jsem se jich optal/a, zda si ještě nadále přejí trápit ostatní a tím způsobovat i utrpení sami sobě, nebo zda přijmou tuto jedinečnou možnost spásy, která se jim nyní naskytla, čímž nám přímo dopomohou k eliminaci negativního stavu, na jehož ukončování se tak jako tak z hlediska svých pozic v antivesmíru podílí, poněvadž svým životem přispívají k naplňování jeho smyslu. Ukázal jsem jim jinou alternativu existence v podobě věčného života po mém boku, kdy jsem se jim představil/a jako jejich věčný Rodič a nejlepší Přítel. Dal/a jsem jim na vědomí svou dobrotivost a nekonečnou vřelost, jakou vůči nim oplývám a jejímž prostřednictvím miluji jejich životní jiskru a jejich pravou podstatu, kterou zbavím všeho zlého, iluzorního a nepravého, projeví-li touhu stát se božími dcerami a syny duchem, duší i tělem. Řekl/a jsem jim, že učiní-li tak, bude to prozatím nejdůležitější rozhodnutí, jaké kdy podstoupí, neboť se pomocí své vůle a touhy změnit se navrátí ke své pravé přirozenosti. Konverze bytostí s hadí podstatou významně přispěla k očištění lidské šroubovice DNA, která je zatočená do spirály a byla Pseudotvůrci zkonstruována právě na plazím základě, jehož elementy jsou v DNA pozemského lidstva zakomponovány, aby lidští jedinci byli snáze ovladatelní. Osvobození sentientních entit, majících přímou souvztažnost s lidskou DNA, které byly při duchovní proceduře v Hazlově prostřednictvím Aničky i dalších spolupracovníků vystaveny mojí lásce spojené s božím slovem, přispělo k očištění zprzněného prazákladu lidské rasy. Původní genový kód vytvořený Pseudotvůrci a aplikovaný při fabrikaci fyzických těl a při zapouzdřování duší pozemšťanů, stejně jako při duchovním zrození pravých lidských tvorů, byl tímto naředěn mým světlem a jeho stavební prvky jsem při tomto procesu vzal/a do svých rukou, očistil/a je a navrátil/a do původní, přirozené kondice. Něco takového přispěje nejen k usnadnění spásy dalších ras fungujících na plazím základě (humanoidních i nehumanoidních hadů, ještěrů, draků a jiných), ale povede to též k důkladnější duchovní obrodě nejprve části a posléze všech pozemšťanů, kteří se díky tomu snáze začlení do společenství pravých lidí či jiných sentientních ras přítomných v Pravém Stvoření.

Neděle 25. 4. byla dnem vůbec nejdůležitějším, protože došlo k vykonání duchovní práce nesmírného rozsahu. Jak už bylo avizováno v úvodu tohoto sdělení, její hlavní náplň spočívala v osvobození významných státníků a diktátorů, kteří svůj životní příběh na Nule zobrazovali především ve 20. století. Pomoc, kterou jsem jim poskytl/a společně se všemi členy Mise Boží Rodiny, kteří fyzicky přítomným představitelům asistovali na nehmotné úrovni, se samozřejmě netýká jen jednoho stoletého období, ale má vliv i na všechny věky předcházející i budoucí. Za místo vzniku portálu, jenž záhy vešel ve známost jako jedna z nejdůležitějších konvertačních bran do limba s multidimenzionálním polem působnosti velmi širokého rozsahu, jsem vybral/a neaktivní sopku Komorní hůrka u Františkových Lázní. K ukotvení portálu došlo v bezprostřední blízkosti jejího jícnu, který na duchovní úrovni poskytuje přímou cestu do těch oblastí zóny vymístění, které jsou úzce provázány s ději odehrávajícími se na této planetě. Tento specifický přístupový bod je tak linkou vedoucí do různorodých sfér antivesmíru, který v hojné míře obývají sentientní entity, jež byly během svého hmotného života lidmi, ovládajícími dle vůle elit celé národy vedoucí do války. V jistém ohledu jsou v duchovní struktuře Komorní hůrky zapsány dějiny celého člověčenstva – nejen typické lidské rasy, ale všech ras předcházejících, přičemž jsou v ní obsaženy i nesentientní podstaty mnoha zvířecích a rostlinných druhů, v hojné míře i těch vymřelých, jež se v tomto světě vyskytovaly nejen v pravěku. Díky tomu mohlo mojí fyzickou přítomností na tomto místě dojít k jejich pokračující očistě, kterou jsme započali během uplynulých setkání už dříve.

Moji představitelé výjimečně už dopředu věděli, na jakou oblast negativního stavu se naše úsilí bude zaměřovat tentokrát, díky čemuž se mohli lépe koncentrovat na tento úkol. Jak jsem již sdělil/a, asistovali nám jako vždy všichni, kdo mají přímou spojitost s touto Misí, neboť jen za přispění všech mohla mít naše práce při pomoci extrémně zatíženým jedincům tak dalekosáhlý dopad. Už v několikadenním předstihu byly v zóně vymístění vybudovány všechny potřebné předpoklady pro spuštění prozatím největší vlny konverzí, jaká během přípravné fáze Mise od té chvíle probíhá. Vybudované předpoklady zajistily spuštění tzv. „konvertačního předvoje“, tedy bytostí napojených na státníky a diktátory, s nimiž měly tyto bytosti nějakou vzdálenou spojitost. Teprve ve fázi následující, kdy už probíhalo samotné tvoření „dveří do limba“, se počaly ke mně obracet i sentientní entity mající blízkou spojitost s těmi, kvůli nimž jsme se do terénu primárně vydali. Ve fázi poslední se do mé náruče odebraly i ty nejmarnotratnější boží děti, které již byly připraveny začít žít po mém boku.

Můj proslov započal s oslovením Adolfa Hitlera, který byl na svůj akt spásy intenzivně připravován z hlediska planety Nula více než půl roku, kdy jsem k němu svá slova pronesl/a během duchovní práce v rakouském Freistadtu (konec léta 2020). Během měsíců, jež od té doby uplynuly, uběhly v jeho úrovni pekel další tisíce let, během nichž měl dostatek času v postupných krůčcích zpracovávat prvotní pramínky lásky, kterou jsem mu poskytl a pomocí níž se začal pomalu vymaňovat z toho nejhoršího, díky čemuž byl schopen při duchovní práci v Komorní hůrce už čistě a jasně slyšet má slova a na jejich základě učinit osudové rozhodnutí. Slova, jaká jsem k němu směřoval/a, byla na velice individuální bázi. K tomuto někdejšímu diktátorovi jsem přistupoval/a z pozice své absolutní pokory a poníženosti, čímž jsem se k němu mohl/a dostat tváří v tvář a zajistit mé přiblížení se k němu na té nejbližší možné úrovni. Odpuštění, jaké jsem nejen Hitlerovi poskytl/a, pronikalo z té nejniternější úrovně absolutního stavu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a jeho charakter byl prostoupen univerzálností a nejvyšší možnou upřímností a kvalitou. Řekl/a jsem mu, že jakožto jediný pravý Bůh/Bohyně a Zdroj všeho života mu z celého srdce odpouštím utrpení, jaké způsoboval ostatním, ať to bylo vedení války, posílání nevinných lidí na smrt do vyhlazovacích táborů, porušování mezinárodních smluv, nebo ať to byla třeba osobní krutost, bezcitnost, panovačnost a vše, co vám přijde na mysl. Připomněl/a jsem mu původní dohodu, jakou přijal před započetím experimentu s negativním stavem s vědomím, že vše mu (stejně jako ostatním) bude bezpodmínečně a ve vší úplnosti odpuštěno, těžké břímě sňato a nánosy budou extrahovány, načež přijme roli úplně novou, která bude spočívat v žití radostného a láskyplného života v plnosti pozitivního stavu, který si jakožto můj věčný boží syn po zobrazení tak široké škály zel a nepravd zaslouží, protože mým největším přáním, jež se do konce cyklu času stane skutečností, je navrácení všech sentientních entit do Pravého Stvoření. Hitlerovi jsem sdělil/a, že není lepšího času návratu, než je právě tento, protože už není třeba dále setrvávat v antivesmíru a tak prohlubovat utrpení své i ostatních. Do jeho pozornosti bylo uvedeno, že nastává čas konce jeho negativní role, kterou vrchovatou měrou pomohl vyčerpat smysl existence negativního stavu a v konečném důsledku přiblížit plnost života ve stavu pozitivním. Dal jsem mu najevo svou náklonnost, své přátelství a rodičovskou něhu, jejímž prostřednictvím jsem mu otevřel/a svou náruč se slovy, že v této náruči mu setřu všechny slzy, zahojím jeho rány a sestavím dohromady střípky jeho roztříštěné duše, aby v nové, restrukturalizované podobě mohl se svým jedinečným srdcem naplno zazářit a stal se tak čistou, nevinnou a líbeznou bytostí, odrazem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny na duchovní, duševní i fyzické úrovni. Seznámil/a jsem ho s kvalitami života v pozitivním stupni Multivesmíru a dal/a jsem mu najevo nejen lásku svou, která se šířila z mého absolutního srdce i skrze nitra ostatních božích představitelů, ale dal/a jsem mu najevo i lásku bytostí žijících v mém Království, které vyjádřily radost z jeho návratu, po jehož dokončení budou moci se sentientní entitou, jež dříve bývala Hitler, zažívat nepopsatelné štěstí při vzájemných interakcích, při navazování a rozvíjení vztahů a při neustálém přibližování se ke mně, spojeném s poznáváním a zakoušením stále nových, vyšších a přesahujících aspektů věčného života. Adolf Hitler po mých slovech, která byla vyvrcholením dlouhodobé intenzivní přípravy na osvobození jeho i mnoha dalších duší, přijal dar spásy a odebral se do limba, kde už naplno podstupuje očistu a seznamuje se s Novým Zjevením, připravujícím tuto bytost na pozdější vstup do mojí říše. Z hlediska lineárního pozemského času opustil pekla dne 25. 4. 2021 krátce po poledni. Tento proces pak byl zcela završen o necelých dvacet čtyři hodin později, když bytost, která byla dříve Hitlerem, fyzicky objala mou ženskou podstatu Janičku prostřednictvím Danušky L. na náměstí v Chebu na místě, kde v roce 1938 Hitler stál a promlouval ke svým německým příznivcům krátce poté, co byly čs. pohraniční Sudety připojeny k nacistickému Německu.

Jedním z mnoha, které jsem oslovil/a osobně, byl i Josef Mengele, jenž v táboře Osvětim prováděl bizarní, nehumánní a těžce bolestivé lékařské experimenty na vězních všech věkových kategorií, další posílal na smrt přímo a byl tak jedním z hlavních strůjců holokaustu v praxi. Poté, co se ho dotkla moje láska, soucit a milosrdenství, jímž byl ovinut jako do hřejivé bavlnky, olitoval svých hrůzných činů, a stejně jako Hitler, tak i on požádal o odpuštění mě a taktéž i ty, jimž utrpení způsoboval, načež odpustil sám sobě a vyvinul upřímnou touhu navěky zahodit tento mrzký způsob života v peklech, shodit ze sebe těžké nánosy a začít žít jako někdo úplně jiný – jako někdo, kdo již se svou předešlou rolí nebude nikterak spojován. Než se tak stalo, pocítil rozsah utrpení a následky svých činů v tom správném světle, což v něm spustilo (stejně jako u Hitlera i ostatních, o nichž budu hovořit) hlubokou lítost, spojenou s očistným pláčem, vyvěrajícím až ze samotné hloubi nitra. I jemu jsem vyvolal/a vzpomínku na původní dohodu, na jejímž základě se mu připomnělo, že vše podstoupil dobrovolně a z lásky k celku v zájmu vyčerpání užitečnosti zel a nepravd, po čemž přijde plnost jejich přesného opaku. Vřele jsem mu poděkoval/a za to, co zde zobrazil a čím přispěl k vítězství lásky a světla v celém jsoucnu a bytí. Na těchto vlnách povznesení odešel do limba a společně s ním i ti, kteří v důsledku nacistické mašinérie byli zbaveni svých těl. Právě na oběti holokaustu se můj proslov taktéž zaměřoval. K jejich osvobození bylo potřeba nesrovnatelně menšího úsilí, než jak tomu bylo u vysoce postavených představitelů nacistického režimu. Přes srdce mých některých představitelů došlo k očištění hluboké bolesti těchto mužů, žen a dětí, kteří přišli o hmotný život v koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Terezín a další. Někteří z mých spolupracovníků nakrátko tento žal přejali, díky čemuž byla poskytnutá pomoc nacistickým obětem účinná, dalekosáhlá a prostupující všemi stupni antivesmíru. Celé miliony sentientních entit, jež bývaly lidmi, přijalo Pána Ježíše Krista Boží Rodinu za svého věčného Rodiče. Vzal/a jsem si je do své absolutní péče a nyní se o ně společně s dalšími pomocníky starám tím nejlepším možným způsobem. Ti, kdo mne zasvětili do svého srdce, už od té chvíle nikterak nesužuje to, co museli na vlastní kůži prožít. V limbu se cítí výtečně, přičemž pocit blaženosti se bude zesilovat s tím, jak se bude blížit čas jejich přechodu na samotnou půdu pozitivního stavu. Kromě nich využili dar spásy i další čelní představitelé tehdejšího režimu a vojevůdci, mezi nimi například Joachim von Ribbentrop, Martin Bormann, Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Erich von Manstein, Erwin Rommel, Heinz Guderian a další. Tito se připojili k už dříve osvobozeným mužům, jako byl Rudolf Hess, Karl Dönitz či Albert Speer. Významným počinem byla v této souvislosti i konverze André Maginota, Francouze, jenž prosadil vybudování soustavy pevností na hranicích s Německem, tzv. Maginotovy linie. Na tomto místě se sluší podotknout, že se do boží náruče odebralo i velké množství vojáků patřících pod Wehrmacht a SS, připojili se k nim ale i vojáci stojící na druhé straně barikády.

Velké pozdvižení v peklech způsobil i odchod italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Poskytl/a jsem mu podobná slova jako Hitlerovi, byla však přizpůsobená jeho vlastní individualitě a charakteru jeho role, jakou znázorňoval na Nule. Milosrdenství, jaké jsem na něj vylil/a, začalo rozpouštět kamennou, ledovou krustu okolo jeho srdce, které se začalo stávat otevřeným mojí lásce a přístupným idejím pozitivního stavu. Jeho bytostná podstata se začala stávat cítící, začala soucítit s ostatními sentientními entitami, s nimiž byl Mussolini spjat, díky čemuž mohl dojít vzájemného odpuštění, smíření, zharmonizování a vyrovnání. V této očistné koupeli mého světla, na jehož plnou absorpci se v peklech připravoval převelice dlouhý čas, pak došel pochopení pravého účelu svého snažení. Mimo to si uvědomil, že vše bude dobré, když ze svobodné vůle přijme pravého Boha/Bohyně za jediný Zdroj všeho života. Vybudoval si ke mně důvěru, z čehož vyklíčil náš vřelý a důvěrný vztah. Odpuštění, jaké jsem mu poskytl/a za četná válečná tažení, vraždy politických oponentů i za všechno ostatní, vyvedlo Mussoliniho tam, kam přichází každý jedinec navracející se z pekel. Stal se milujícím a milovaným božím synem, jenž má před sebou nádherný věčný život.

Během mého proslovu došlo nejen k vyvedení množství výše zmíněných jedinců, nastalo též očištění nacistické a fašistické ideologie ve všeobecnosti. Elementární ideje těchto ideologií byly podrobeny restrukturalizaci a procesu duchovního „vykuřování“, načež jsem je navrátil/a na to správné místo. Stejnému procesu byla podrobena i ideologie komunistická a všechny směry s ní úzce provázané, tedy bolševismus, marxismus-leninismus, socialismus a další. I na vybrané konkrétní představitele těchto ideologií jsem se během utváření portálu v Komorní hůrce zaměřil/a. Moje slova byla směřována k Josifu V. Stalinovi, V. I. Leninovi a představiteli komunistického režimu v Číně Mao Ce-tungovi. Hluboké odpuštění, neskrývaný soucit, nekonečné milosrdenství a spásnou lásku, jakou jsem jim se svými slovy poskytl/a, i v těchto bývalých diktátorech podnítila touhu k návratu z jejich vlastní svobodné vůle. I oni se již celé věky, které strávili v peklech, připravovali na tento velkolepý okamžik, kdy už byli připraveni jasně vnímat obsah mého proslovu, který jim pomohl odhodit pomyslná pouta, jaká je svazovala, a vydat se vstříc tomu, kam je jejich srdce táhne. I oni pocítili nesmírnou lítost nad tím, co v předchozí roli způsobovali ostatním. Během jejich pobytu v zóně vymístění zakoušeli důsledky svých činů utrpením v různých podobách, které pociťovali i přesto, že v peklech žili tzv. „mezi svýma“ a byli v doméně antivesmíru obdivovanými osobnostmi, jimž se jejich nadřízení mocipáni po svém odměnili. I oni však stále více duchovně usychali jako květina vyrvaná z životodárné zeminy, s postupujícím časem se jejich mrtvý život a míra jejich zátěže začala stávat stále více nesnesitelnou. Ve vhodném okamžiku začala v jejich nitru úřadovat moje božská prozřetelnost, která je – ač si toho nebyli sami vědomi – postupně připravovala na jejich pozdější vzestup. Díky mnoha skrytým vyslancům, které mám v zóně vymístění, v postupných krůčcích shazovali zátěž. Když už byli po dlouhé době, jaká uplynula v jejich vlastní doméně, vyvedeni z toho nejhoršího, mohlo dojít k přímé interakci se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Vše, co napáchali, jsem jim bezpodmínečně odpustil/a, s čímž se pojilo i jejich odpuštění vůči sobě samým a smíření se s jejich bývalými oběťmi. Do limba během toho začaly proudit celé zástupy bytostí umučených v gulazích, ale též sentientních entit, které tělo opustily důsledkem hladomoru, válek apod. Právě vojáci, sovětští Rudoarmějci a dále pak čínští, japonští, korejští, vietnamští a další vojáci tvořili jednu z hlavních skupin těch, kdo dar spásy přijali. Odhodili své zbraně, jimiž mnohdy na nehmotné sféře stále bojovali, sundali uniformy a metály, rozpustili strach či agresi, jaká je sužovala, a navrátili se ke své vlastní pozitivní přirozenosti skrze přijetí jediného Boha/Bohyně. Uzdravili svá srdce a připojili se k těm, kdo už odešli dříve. Kromě sovětských vůdců Lenina a Stalina jsem osobně oslovil/a i ty, kdo přišli po nich: Chruščov, Brežněv, Černěnko, Andropov a Gorbačov (v současnosti přítomný ještě na Nule, jemuž tím bude usnadněna konverze po opuštění těla). Kromě nich daru spásy využil i vietnamský vůdce Ho Či Min, korejští lídři Kim Ir-sen a jeho syn Kim Čong-il, dále tchajwanský předák Čankajšek, japonský císař Hirohito (vládl i v období druhé světové války), čelní představitel japonského válečnictví Hideki Tódžó, vůdce kambodžských Rudých Khmerů Pol Pot, lásku do svého srdce přijal i kubánský vůdce Fidel Castro, chilský diktátor Augusto Pinochet, španělský fašista Francisco Franco, jugoslávský lídr Josip Broz Tito, nebo třeba ugandský prezident Idi Amin. Část z těchto jmenovaných jsem oslovil/a přímo, jiní se na ně při procesu konverze navázali a odešli do limba společně s nimi. Posledně jmenovaný Idi Amin otevřel cestu i řadě dalších afrických diktátorů, mezi nimi i egyptskému prezidentovi Husnímu Mubárakovi. Zmíněná jména jsou jen příkladem za všechny ostatní, kteří už dar spásy přijali.

Ke konci proslovu jsem se Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jako absolutní i jako relativní Bůh/Bohyně prostřednictvím své ženy a hmotné podstaty Janičky poklonil/a všem bytostem na všech úrovních pekel bez rozdílu, a to na duchovní, zprostředkující a souběžně i na fyzické úrovni. Touto poklonou, která se demonstrovala na Janičce tak, že byla během tvoření portálu přes 10 minut v hlubokém úklonu ve stoje, jsem sentientním entitám v zóně vymístění dal/a najevo svou nejvyšší přízeň, kterou jsem společně se svou láskou, soucitem a milosrdenstvím odeslal do jejich srdcí. Ti, kdo už byli připraveni, tímto snáze pochopili, jak nesmírně si vážím jejich přítomnosti ve jsoucnu a bytí, jejich jedinečnosti a jejich negativních rolí, kvůli nimž jsem se dvakrát snížil v tělech Ježíše a Janičky až na tu nejnižší úroveň, díky čemuž je mohu efektivně a v pravý čas vyvést ze spárů zel a nepravd zpět na světlo boží a začlenit je do Pravého Stvoření. Touto poklonou jsem také všem připomněl/a smysl naší společné oběti, jakou jsem podstoupil/a společně se svými představiteli, kteří na všech frontách pomáhají tam, kde to zrovna potřebuji. Bytostem v peklech jsem tím též dal/a najevo svou touhu pomoci jim tím nejlepším možným způsobem při jejich přerodu do pozitivního stavu, ukázal/a jsem tím i svou vřelou přívětivost, božskou lidskou a lidskou božskost, své oddané přátelství a věčné rodičovství. Na závěr celého hodinu trvajícího proslovu jsem celou planetu Nula zasvětil/a do své zesílené přízně a vylil/a po všech jejích kontinentech i mořích svou čirou energii, která pak byla odeslána do příslušných sfér antivesmíru. Do zóny vymístění tak byl vyslán další intenzivní paprsek světla, který znásobuje vykonané úsilí a přivádí na správnou cestu stále větší počet bytostí.

S poděkováním všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na této práci, a s úctou přede všemi, kteří využili nebo teprve využijí dar spásy, byla duchovní práce v Komorní hůrce po pronesení univerzální modlitby završena. Pro mnohé bytosti nemožné se stalo možným.

Ze všech, o nichž hovořím výše, bude po dokončení jejich očisty už zcela sejmuto těžké břímě vzpomínek na minulost, v níž přinesli zmar milionům lidí. Tyto vzpomínky budou s ostatními negativními elementy extrahovány z jejich bytostné podstaty a uloženy do multiverzálního archivu (Biblí nazývaný „jezero ohně a síry“), kde budou sloužit pro věčné poučení všem sentientním entitám. Po připojení se k radostnému, šťastnému a naplněnému životu v pozitivním stavu jim bude přidělena zcela nová identita, jež nebude žádným způsobem odkazovat k jejich předešlé totožnosti. Po úplné restrukturalizaci a očištění se stanou zářivými anděly, kteří budou naděleni originálními absolutními aspekty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v relativním smyslu. Jejich skutky, stejně jako skutky všech – i těch nejhorších Pseudotvůrců a Renegátů – budou vymazány z jejich paměti a navěky už jim nebudou připomínány nebo uvedeny v jejich pozornost. V pozitivním stavu nikomu nepřijde na mysl zajímat se o to, kdo byl v minulosti jedinec, který takové skutky spáchal, a kým nyní v pozitivním stavu je. Celá historie zóny vymístění a planety Nula, uložená v multivesmírném archivu, se všemi jejími postavami a jejich zlými činy, nebude s konvertovanými bytostmi nikterak spojována. Nikdo včetně samotného nositele předchozí negativní role nebude vědět a pamatovat si, že byl po dobu trvání negativního stavu právě takovým a že spáchal takové ohavnosti. Žádná bytost proto nebude tížena vinou svého provinění, jehož se vůči Stvořiteli dopustila. Namísto toho bude veškeré úsilí věnovat produktivnímu životu v pozitivním stavu, utvářet nové vztahy s ostatními a vyvíjet se k dokonalosti. Všem je a bude odpuštěno bezpodmínečně, každý bude zahrnut láskou, kterou si nanejvýš zaslouží.

Moji představitelé se po dokončení duchovní práce v Komorní hůrce vydali na prohlídku přilehlých Františkových Lázní. Během prohlídky lázní, zaměřených mimo jiné i na gynekologické problémy, docházelo k pokračující očistě ženského principu. Přítomnost Janičky a vybraných božích představitelů na tomto místě vnesla do feminního prazákladu další harmonizační prvky. Společně s tím konvertovala řada žen a dívek, jejichž přirozenost byla v tomto světě pošlapávána, nebo které čelily tělesným chorobám, kvůli nimž během života velmi strádaly.

Toto v mnohém mimořádné setkání bylo ukončeno v pondělí 26. 4. v Chebu.

Děkuji z celého srdce všem, kteří jste opět pomohli naplnit můj plán, pomocí nějž dáváme věci na správné místo a přibližujeme dobu, kdy už negativní stav více nebude.

Miluji vás všechny.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 4. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email