BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Co je to bezpodmínečná Láska? Je to Láska Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, která si neklade žádných podmínek k tomu, aby mohla být v aktivní formě vůči někomu vyjádřena. Tato energie vyživuje všechny stvořené bytosti v obou stavech Multivesmíru, nehledě na to, zda si ji příjemci uvědomují (jak je tomu v pozitivním stavu), či nikoliv. Bezpodmínečná Láska přistupuje ke každé sentientní entitě bez rozdílů, protože jediný Zdroj života miluje všechny stejně – a přesto každého jinak. Tato síla Pána Ježíše Krista Boží Rodiny dopadá na každého různou měrou, protože se rozsah takto vyzařované energie přizpůsobuje duchovní úrovni jednotlivce a stupni jeho seberozvoje, nicméně v prapůvodním stavu a formě je tato Jeho/Její vyzařovaná energie ke všem stejně silná, přestože každá bytost pociťuje odlišný rozsah přijímané Lásky. Pán Ježíš Kristus Boží Rodina přechovává ke každé sentientní entitě zcela jedinečný vztah, vyplývající z toho, že nikdo není nositelem zcela stejného absolutního aspektu v relativní podobě, proto je každý po všech stránkách originální, stejně jako je originální charakter vztahu, jaký panuje mezi jediným Zdrojem života a jeho příjemcem. V očích pravého Boha/Bohyně jsou všichni naprosto stejně cenní a přínosní. Přesto život každé bytosti znamená pro Boha/Bohyni něco úplně jiného, ale přitom totožně překrásného, jak to Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vnímá, pociťuje a prožívá se všemi ostatními bytostmi.

Bezpodmínečná Láska nerozlišuje aktuální roli jednotlivce a nehledí na jeho pozitivní nebo negativní volby a nastavení, dokonce ani na to, zda dotyčný přijímá či nepřijímá Pána Ježíše Krista Boží Rodinu za svého věčného Rodiče. Tato Láska nezná žádných překážek, je všeprostupující, univerzální, bezelstná a vyvěrající z absolutna Nejnovější boží přirozenosti, která je zdrojem veškerého dobra, proto Láska miluje rovným dílem jak toho Stvořiteli nejbližšího jedince (nejbližšího z hlediska stupně jeho vyspělosti), tak i bytost nejvíce od věčného Rodiče vzdálenou, neboť i ta je pod veškerými nánosy nositelem boží jedinečnosti a bez všech pochyb si zaslouží život v plnosti pozitivního stavu, do kterého vejde po svém spasení od všech zel a nepravd, s nimiž se dotyčná bytost v důsledku své dobrovolně přijaté role dočasně ztotožnila. Jinak řečeno, tato všeoživující síla miluje boží Prvorozence, „nejstarší“ sentientní entity v Multivesmíru, podílející se na vzniku celých nových vesmírů, stejně jako miluje i toho nejchudšího člověka na světě, nejubožejšího bezdomovce, ale též sentientní entity v roli otrokářů a jejich otroky, jakož i stoupence všech pseudonáboženských směrů, ateisty a všechny ostatní, kteří vám přijdou na mysl.

Bezpodmínečná Láska vždy byla, je a bude. Je to nestvořená prasíla, přebývající v Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, na níž stojí celé jsoucno a bytí Multivesmíru. Je obsažena doslova ve všem, dokonce i v té nejmenší částečce, která je ještě nepopsatelně menší než nejmenší fyzikální částice, kterou dokázala přístroji objevit pozemská věda. Bezpodmínečná Láska nezná žádné věčné zatracení, žádnou zlobu ani nic dalšího, co se s negativním stavem pojí. Touhou této energie je každého přivést zpět k jeho vlastní pozitivní přirozenosti a navrátit ho tam, kam doopravdy patří. Kromě toho je touhou této síly, která je Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, sdílet sebe samu s příjemci této Lásky, zahrnovat je vším, co je učiní šťastnými a spokojenými, vstupovat s nimi do naplňujících interakcí a na vlnách radosti stoupat do stále lepších a kvalitnějších sfér jsoucna a bytí, které se do věčnosti vyvíjí úměrně s duchovním růstem obyvatel Stvoření. Bezpodmínečná Láska je nehynoucí, nikdy nepohasínající a vždy a za všech okolností odpouštějící, milosrdná, něžná, chápavá, soucitná, pohlazující, rozradostňující, pozdvihující ducha, duši i tělo, regenerující, osvěžující a neustále dávající všem bytostem to nejlepší, co tato síla může ze sebe ostatním nabídnout. Bezpodmínečná Láska nic neočekává na oplátku za to, že je zde pro všechny a dává každému vše pro to, aby mohl být navěky naživu a zakoušet nikdy nekončící nádheru ve všech ohledech. Je zde, aby potěšila všechny své příjemce, a to ze samotného principu, že něco takového dělá Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině ohromnou radost.

I vy, boží představitelé, jste příjemci a vyzařovateli bezpodmínečné Lásky, jejímž zosobněním každý z vás v různé míře je. Budete-li žít, jednat, konat, myslet a cítit v souladu s jejími principy, váš duchovní rozvoj se ještě zintenzivní. Postupně ztratíte poslední záchvěvy zášti, zbavíte se strachu, odpustíte sobě i ostatním, čímž rozpustíte zbytky ve vás přebývajících křivd a pocitů ublíženosti, jakým se na planetě Nula nikdo nevyvaruje. Stanete se reprezentanty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny po všech stránkách a živoucím příkladem pro obyvatele zóny vymístění, kteří díky vám nacházejí cestu Domů. Vaše čisté a dobré úmysly se ještě více prohloubí, proto když budete v jakékoliv situaci na duchovní, duševní či fyzické úrovni pomáhat, budete tak činit s naprosto jasným vědomím toho, že tak činíte z principu bezpodmínečnosti, tedy z principu nevyžadujícího za poskytnuté služby cokoliv na oplátku. Přestanete navíc ve svém životě očekávat konkrétní věci a naučíte se naplno odevzdávat všechny (ne jen některé) aspekty svého života do božích rukou, protože už budete vědět, že jen Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jediný/jediná nejlépe ví, co je pro vás nejlepší. Pohroužíte se do volného proudu plynutí vašeho bytí, které se plně zesouladí s dokonalým plánem, necháte věcem volný průběh a budete naslouchat intuici, jež vám vždy napoví, co je pro daný okamžik nejlepší učinit. S bezpodmínečnou Láskou, kterou pozvete do svého života, se navíc přestanete vědomě či podvědomě litovat, protože si uvědomíte, že všechno, co jste kdy prožili a prožíváte nyní, se dělo a děje za nějakým velmi důležitým účelem, který v konečném důsledku přispívá k ukončování negativního stavu. Snáze pak přijmete fakt, že váš příběh na této planetě v té podobě, v jaké se až do tohoto okamžiku stal, byl dokonalý a nic nemohlo proběhnout jinak, což platí i pro všechny vaše kroky budoucí i pro celý váš následující život, který strávíte v plnosti pozitivního stavu. Dojdete smíření se sebou samými, s plánem své duše i se světem okolo vás, jakož i s lidmi, kteří tento svět vyplňují, stanete se též více vyrovnanými a mnohem více imunními vůči působení negativního stavu. Přestanete řešit, co bude, a více se zaměříte na to, co je nyní, protože si uvědomíte, že všechny kroky současné i budoucí má v rukou Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, který/která zajišťuje, že se ve vašem bytí nestane nic mimo ten scénář, jaký jste si dohodli před vstupem na planetu Nula. Tak se snáze naladíte na přechod do pozitivního stavu, který nastane v pravý čas, až zde splníte dohodnuté úkoly, naplníte účel svojí mise a smysl svého poslání. Pak se vydáte vstříc novým etapám věčnosti, vyplněné stále nově vznikajícími formami a variantami bezpodmínečné Lásky, ve které se budete v rámci nikdy nekončícího života neustále koupat.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 3. 8. 2021

Zdroj:  https://cs-cz.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email