ANTIVESMÍR BYL NAPLÁNOVÁN PRO SPÁSU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Kdo pochybuje o tom, že by byl navěky ponechán v bídném rozpoložení, které každému obyvateli zóny vymístění nabízí negativní stav, mám tu pro něho ujištění. Antivesmír byl v konečném důsledku naplánován pro spásu z temnoty, v jaké se od prvopočátků svého vzniku utápí. Ačkoliv nejsem architektem zóny vymístění, mám s ní svůj dokonalý záměr, spočívající v očištění všech bytostí, které se v určité etapě své životní pouti staly její součástí. Plány jejích stavitelů, Pseudotvůrců a Renegátů, byly jinačí než ty Moje. Jejich snahou bylo dokázat, že život může trvale existovat beze Mne, v opozici pravým duchovním zákonům a principům. Důsledkem toho byl právě vznik negativního stavu, jehož příběh trvá již velmi dlouho, ale naštěstí pro všechny se blíží ke konci. Vyvrcholením smyslu existence antivesmíru bude nejen definitivní odpověď na otázku, jak by vypadal život beze Mne, ale zároveň s dosažením tohoto bodu vyvrcholí také manifestace Mého plánu, spočívající ve výše uvedené spáse této temné zóny, která pod vlivem Mojí Lásky přestane fungovat a natrvalo se zruší, neboť tehdy už nebude nikoho, kdo by ji chtěl nadále ze svobodné volby obývat.

Příběh negativního stavu, s nímž každý souhlasil, slouží k věci toho nejvyššího dobra: Za prvé nedopustit, aby se zlo a utrpení v jakékoliv podobě někdy v budoucnu opakovalo; za druhé zajistit spuštění plnosti stavu pozitivního, který se bude moci rozvíjet na věky věků. Proto nejen antivesmír samotný, ale i jeho aktéři, sehrávající své dočasně negativní role, byli již při svém duchovním zrození předurčeni být spaseni od vší bídy, která vzniká nedostatkem Lásky a Mojí přítomnosti. Jak už jsem uvedl, záměry Mých odpůrců byly při experimentech s temnotou, kterou uvedli do chodu, přirozeně odlišné od těch Mých. Avšak na nejhlubší úrovni jejich srdcí byli tito odpůrci odjakživa v souladu s Boží ideou, obsahující skutečnost, že jejich dílo včetně jich samotných bude z Mého přímého impulsu naplánováno pro spásu, která se bude odvíjet postupně a svého všeobsažného vrcholu, jenž bude mít vliv na celé Stvoření, dosáhne na samém konci současného časového cyklu. Aby své role sehráli autenticky, je samozřejmé, že na tento dokonalý plán zapomněli a nebrali ho v potaz. Naopak vynaložili obrovské duchovní prostředky k tomu, aby mohli před celým jsoucnem a bytím obhájit pokud možno věčné trvání negativního stavu, zatímco v nejhlubších úrovních jejich srdcí byla po celou tu dobu přítomna ona Boží idea na konečnou spásu jejich antivesmírného díla i jich samotných. Pseudotvůrci, Renegáti a všechny ostatní sebeuvědomělé entity s pokračujícím působením Mise Boží Rodiny si v závislosti na zvoleném plánu duše postupně rozpomínají na původní dohodu ustanovenou před započetím jejich rolí v zóně vymístění. Společně s přijetím Boží Lásky a Pravdy dochází těmto jedincům nejen pravý smysl jejich počínání, ale také fakt, že negativní stav nemůže trvat věčně. Když si rozpomenou na dobrovolnost toho, co zakusili, a zároveň se jim odhalí pozitivní užitek, jenž prostřednictvím svých negativních životních cest přinesli celému Multivesmíru, který se díky nim a ostatním účastníkům experimentu přibližuje bodu spuštění plnosti života v Lásce, dochází u nich k veliké úlevě. Toto odlehčení je zároveň jedním z hlavních faktorů, které je motivuje pokračovat v duchovním progresu, v jehož průběhu jsou ze sebe schopni setřást stále více nánosů, až se stanou zcela čistými Božími dětmi, připravenými na vstup do mého Království. Odchodem ze zóny vymístění se tak stávají příkladem, jehož prostřednictvím přispívají k naplňování Mojí vzpomínané ideje, spočívající v tom, že antivesmír byl naplánován pro spásu, která se týká jak tohoto temného prostředí, tak i jeho konstruktérů, jejichž relativní plány jsou podřízeny plánům absolutního Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.

Z myšlenky, že všichni příjemci života byli společně se svým prostředím naplánováni pro spásu, vyplývá, že byli stvořeni pro šťastný život po Mém boku, pro nějž jsou předurčeny doslova všechny sebeuvědomělé entity, které se rozhodly být a existovat do věčnosti, aby přinášely radost a potěšení Mně i ostatním a aby samy byly příjemci přenádherných aspektů pozitivního stavu, jehož štěstí je pro každého přichystáno. Protože mám přehled o všem, co jest, ze spásného procesu nebude vynechána žádná část Stvoření, celými soubory vesmírů, galaxiemi a hvězdnými systémy počínaje a elementárními stavebními částicemi, jdoucími až do esenciálního energetického prazákladu, konče. Se všemi se v radosti setkám v pravém Domově, který naskýtá více než dostatek možností pro seberealizaci každého, kdo je součástí Mého Božího těla.

Z celého srdce děkuji každému, kdo svým působením a činy roznáší po Multivesmíru poselství o jistotě nového života, přichystaného pro vás všechny.

Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 11. 8. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email