7 královských pečetí – rozlomení 4. pečeti – postupný příchod tmy

   Až odchod Světla (věřících) a příchod veškeré duchovní temnoty na svět (po 2. příchodu Pseudotvůrců) způsobí postupně jeho velké soužení (chaos vlivem ekonomické krize sice bude již tehdy, ale bude to nic proti tomu, co přijde pak pozn.). Na Vytržení mezi rozlomením 3. a 4. Pečeti nejvíce poukazuje to, jaká hrůza přijde na svět po rozlomení té 4. (a dalších). Přijde kompletní říše tmy, která bude oddělena od světla. To by se v takové míře nemohlo stát, pokud by předtím z tohoto světa neodešlo světlo. Dokud bylo na Zemi/Nule, bránilo jejímu příchodu v takovém rozsahu. Sůl konzervuje a brání šíření hniloby a světlo zase brání tmě. Pokud tedy na Zemi/Nule nastane úplná vláda království tmy (království Pseudotvůrců), znamená to, že království světla zde již nebude (to bude probíhat v paralelní realitě na Beránkově svatební večeři na Nové Zemi v 5.d. pozitivního stavu Stvoření = zahradě Eden). Že světlo a tma nemohou být v takové míře vedle sebe, ukazuje výrok z Genesis 1:3-4 I řekl Bůh: „Buď světlo“. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Řekl to před tím, než bylo stvořeno cokoli dalšího včetně světel a hvězd na nebi. Nemluvil tedy o denním světle, ale o oddělení dvou duchovních světů. Světla a tmy, které od té doby nemohou být spolu a jsou odděleny (jedná se o příměr k pravému stvoření pozitivního stavu a zóně vymístění negativního stavu pozn.).

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS NAD IZRAELEM (ROK 2024) – JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT (JAN 11:25)

   (Zjevení Janovo 6:7-8) A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“ A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem (válkami), hladem, morem (nemocemi) a dravými šelmami (které jsme již kdysi přirovnali k biologickým zbraním pozn.).

   Nad světem bude tma, ale nad Izraelem světlo. Příchod tmy svědčí o tom, že světlo světa a sůl země jsou pryč. Co zdržovalo příchod Antikrista (Pseudotvůrců), je odstraněno a duchovní tma a prázdnota pokryje všechny národy (kromě Izraele). Sůl konzervuje. Odchodem věřících (většiny) začne prudký rozklad země. Zanechaný svět se zahalí do nejhustší tmy ve své historii. Předpovídané soudy a rány, coby důsledky voleb setrvat v negativní realitě planety Nula/Země, zasáhnou postupně celou zemi. Antikrist poté, co upevní svou moc v DOBĚ FALEŠNÉHO MÍRU A BEZPEČÍ (o níž byla řeč před pár dny) v následné DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ pobije 2 miliardy lidí a nakonec ještě třetinu zbylé zdecimované populace. Představme si jídlo po tmě bez jediného zrnka soli, asi tak bude chutnat mrtvý život na zemi (především tedy v tzv. Době Jákobova Soužení) po Vytržení věřících.

   (Matouš 5:13-14) „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře“.

   Mnozí uvidí všechny ty hrůzy a ztratí touhu po životě, který se promění v jeden obrovský koncentrační tábor (toť bude Nový Světový Řád v jeho plném projevení se).

   (Zjevení Janovo 9:6) V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.(Je zřejmé, že mikročip/znamení Šelmy bude způsobovat dlouhověkost či až nesmrtelnost, případná zranění bude možno „opravit na dálku“, anebo bude samo-opravný mód těla zahrnut v samotné základní výbavě mikročipu, toť je mmj. přání a cíl Transhumanismu).

   Pseudotvůrci zotročí kromě Izraele celý svět, rozdupou jej a rozšlapou (Daniel 7:23). Mimo židovské území se nikde nebude veřejně kázat a zvěstovat původní pravé Boží slovo (pouze to překroucené z úst nevěstky babylónské, kterou se stane Vatikán).

TEMNOTA A SOUMRAK POKRYJE NÁRODY, ALE NAD IZRAELEM VZEJDE PÁN JAKO RANNÍ SLUNCE

   Nad světem je dnes světlo evangelia (zvěstuje se všem národům), ale nad Izraelem to ani zdaleka není v takové míře možné (i když i dnes operují v Izraeli tzv. Mesiánští Židé, o nichž byla rovněž řeč v některých z předešlých témat). Tím světlem evangelia je poznání Pána Ježíše Krista. Všem národům se dnes káže evangelium a přináší spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista. Po Vytržení se to změní. Svět pokryje temnota, bude se šířit falešné Boží slovo z úst nevěstky babylónské, falešných proroků, ale nad Izraelem vzejde sláva skutečného Pána Ježíše Krista. Izrael tak zase bude trnem v oku.

   (Izajáš 60:1-2) „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou sláva Páně. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Pán a ukáže se nad tebou jeho sláva.

   Toto je úhelný kámen eschatologického obrazu světa v nejbližších letech. Svět bude pronásledovat zanechané pravé věřící, kteří se semknou do Pravé zanechané církve a v Izraeli se bude zvěstovat, že Ježíš je Kristus a Pán. Židé otevřou svá srdce tomu, kterého odmítali dva tisíce let. Definitivně se tak naplní časy oddělené pro pohany, kdy svobodně poslouchali a šířili evangelium. Naplno se však otevřou pro Izrael. Tlak, který se dnes proti Židům znovu stupňuje, způsobuje, že mnozí Židé přemýšlejí o návratu do své vlasti. Jen z Francie se v letech 2014 – 2015 vystěhovalo do Izraele několik tisíc rodin. Vypadá to na Boží plán s Izraelem. Ochránit je před tím, co zanedlouho přijde na svět. V čase, kdy soumrak přikryje národy, chce mít všechny doma. Aby byli na místě, kde nad nimi vzejde Pán jako ranní slunce (a budou mít jeho zvláštní ochranu před Antikristem). Je to vážný signál, že odchod věřících je velmi blízko. Izrael bude zanedlouho pro Židy jediným bezpečným místem na celé zanechané Zemi/Nule.

UŽ MĚ NESPATŘÍTE, DOKUD NEPŘIJDE TEN DEN, KDY ŘEKNETE: „JEŽÍŠ KRISTUS JE NÁŠ PÁN“

   „Až řeknete“ – toto postavil PJK jako podmínku svého druhého příchodu. (Lukáš 13:34-35) “Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Pána.“

   Velmi přesně to vystihl Arnold G. Fruchtenbaum: „Pán Ježíš Kristus nepřijde znovu, dokud židovský národ nebude prosit, aby přišel. Ježíš opustil tuto zemi na základě odmítnutí. Nevrátí se fyzicky, dokud ho nepřijmou. (To je také jeden z důkazů, že po Zemi bude chodit dlouhodoběji leda tak Falešný Mesiáš Pseudotvůrců = Antikrist.) To je podmínka jeho 2. Příchodu. Tak jako židovští vůdci přiměli lid k tomu, aby ho odmítl, tak stejně musí přijít a vést lidi k tomu, aby ho přijali. Přijetí Pána Ježíše Krista celým židovským národem je podmínkou jeho 2. Příchodu. Vytržení oddaných věřících už není vázáno žádnou podmínkou (kromě samotné oddanosti viz. včerejší paralelní téma), může nastat kdykoliv (ještě však bude tzv. Událost/Varování pozn.). Avšak návrat skutečného Pána Ježíše Krista s jeho zástupy andělů na Zemi/Nulu za účelem ukončení negativního stavu a ustanovení jeho království navěky podmínku má: Spasení Izraele jako národa“

   Židé dennodenně volají k Bohu, aby přišel jejich Mesiáš. On ale přijde až tehdy, když budou volat jeho jméno: „Ješua HaMassiah“ – Ježíš je Mesiáš (Spasitel). Pokud vás někde odmítnou, nikdy se tam nevrátíte bez osobního pozvání. Riskovali byste, že to udělají znovu. Ale pokud vás budou naléhavě prosit a zvát, budete vědět, že se jejich postoj změnil. To se stane po Vytržení, když se naplní milost darovaná pohanům a bude obnovená pro lid Izraele.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení plus doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  https://www.facebook.com/lukas.toman.374/posts/1570919509653521

Print Friendly, PDF & Email