100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

BOŽENA CIBULKOVÁ
Promluvy andělů o České zemi

Řekli andělé:

   Nechť je slyšen i náš projev o České zemi, o jejím tajemstvím oblitém prostoru, který může vytvořit jen Bůh. Je složen ze sedmi existenčních vrstev jako dům o tolika podlažích. Mezi nimi je vsunuta fantasticky geniálně sestavená existenční sféra andělů, která však nemá trvalé prostorové zakotvení. Je nepředstavitelně lehce přenosná, přesunutelná jako zvláštní samostatný objekt či budova do určitého místa za pracovním, studijním či zcela služebním účelem.

   Tato sestava podivuhodné výlučnosti je mimořádným životním darem Boha Stvořitele zdánlivě malému prostoru, jemuž od počátku Země je určeno být místem, kde ve vrcholné a konečné fázi dějin spásy dojde k absolutní události. Bude to univerzální setkání se všech duchů božích, vesmírných, nebeských i zemských, podsvětních i z oblastí temných – s Bohem a Pánem života, který přijal jméno Kristus, aby se učinil blízkým, přístupným i nejmenšímu stvoření, kterému teprve budoucí vývojové dění dá velikost a význam. Setkání všech se všemi v podobách, v nichž se každý pohybuje na svém místě, stane se bez předchozího oznámení.

   Místo, do poslední chvíle známé jako Česká země, Česká republika, ukáže se být nesmírným duchovním prostorem bez viditelných hranic. K zástupu na něm shromážděným připojí se lidstvo, a to ve stavu, v němž se nachází jako bytosti již dobré i dosud negativní i s názvem zlé. Je však tajemstvím, co se s nimi stane. Dnes je nelze odhalit.

   Je však třeba sdělit, co je zatajeno za českými horami a lesy, za řekami a poli, městy i vesnicemi. Je třeba říci, že je to ve vesmíru jediný, Božským tvůrčím způsobem pro nejvyšší ideji věčného sjednocení všech živých vytvořený, složitě, ale univerzálně složený prostor. V něm po určitém věku zápasů bytostí a stvoření s vyvstalou negací, zraňující život až do vykrvácení, dochází k absolutní regeneraci všech životních tkání vesmírných i osobních.

   Tímto procesem nastane obnova jednoty života, jednoty bytostí, jednoty všeho stvoření v živém i silovém poli. Tomuto procesu je zasvěcen a jím je již naplňován ten zevně maličký prostor, územní srdce hmotného světa – Země česká – nesmrtelná základna jednoty bytí, jíž je věčná Láska.
Sféra andělů do prostoru České země tiše, neznatelně vsunutá, je její nebeskou půdou, na niž sestoupil a na ní pevně stanul Kristus k setkání se s celým vesmírným životem, s každým člověkem, se vším lidstvem i andělstvem, se všemi živými tváří v tvář a s odkrytým srdcem.

 

Český jazyk

Úradkem Božské lásky, moudrosti a pravdy –
Vůlí nejvyššího Tvůrce zákonů života –

Je učiněno, dáno a uzákoněno:

   Jazyk český, požehnaný hned při vložení jej do dětské kolébky, od počátku určený k tomu být libozvučný, bohatý jemnými výrazy, tvárný a beze znaků negací – je vyzvednut do prvenství a vložen do nadčasové působnosti, s níž jednou přestoupí s lidem, jemuž je mateřským, přes prahy hmoty dál, vyjadřovat jeho duši, myšlenky a city, poznání a vědění.

   Je mu dáno být jazykem nebeským, neboť andělé připojili k němu své hlasy a nazvali jej andělskolidskou řečí.

   Je bránou, přes niž vchází Kristus k vesmíru se svou láskou, se Slovem milosti.Tak je stanoveno – tak je Boží pravdou.

(Dekret první, Den národů 17, 1989)

 

PŘÍRUČKA PROBOUZEJÍCÍHO SE ČLOVĚKA
DÍL 3: BOŽÍ MISE V ČESKO-SLOVENSKU

   Čechy a Slovensko jsou místa, kde bije duchovní srdce planety Země. Stojí zde zástupy světelných legií andělů a archandělů, kteří jsou připraveni pomoci všem láskyplným lidem v této významné době transformace. Všechny oddíly nositelů světla vede Jediný Bůh, Pán Ježíš Kristus, který se postavil do čela náročné mise. Je zde již podruhé, tentokrát v těle ženy a žije na území Bohemie.

   Ó, nemyslete si, že Bůh, který se snížil na nejméně pohodlnou úroveň, to má snadné. Protože hrubé fyzické tělo v této realitě je plné nedokonalostí a chyb, které záměrně vytvořili boží odpůrci, tak ani On/Ona není ušetřen/a lidských strádání. Bohyně Jana Kyslíková trpí společně s námi, aby ukázala, že je možné milovat Pána Ježíše Krista i po desetiletích lidského života na této planetě, a aby společně s lidstvem stoupala po spirále duchovního růstu dimenzi po dimenzi zpátky k PJK, na ten nejvyšší stupeň, kde se nacházelo lidstvo na začátku tohoto cyklu času, dokud neodpadlo od Zdroje.

   Trpí v jiné podobě než trpěl Ježíš. Přesto si zažila mnoho poroby a útlaku, aby se jako Bůh již podruhé přiblížila obyčejným lidem s jejich problémy, aby zakusila typický lidský život, aby se stala jedním z nás. Až s námi dosáhne nejvyššího možného stupně poznání v tomto cyklu času, až bude eliminován úplně negativní stav, až si všichni oddechnou, její duch splyne s absolutním božstvím přesně tak, jako splynul duch Ježíše v roce 1987, když dokončil své poslání.

   Pán Ježíš Kristus si vybral nejporobenější, přesto duchovně nejbohatší národ na světě, tehdy Československo, dnes Česko a Slovensko, aby zde v roce 1957 započala druhá božská mise, která navazuje na první misi Ježíše. Druhá boží mise je v mnohem náročnější než ta první, protože se nic neopakuje dvakrát. Je o to zajímavější, že Stvořitel je přítomen fyzicky zde v této době konce, která je údobím před rozdělením lidstva. Z pohledu lineárního vnímání času jsme již malinký kousek před vstupem do nebe.

  Nebojte se, nad Českem a Slovenskem se rozvinula světelná ochrana absolutního Stvořitele, která ochrání toto území a všechny spolupracovníky před vnějšími rušivými negativními vlivy. Duchové těchto dvou bratrských národů jsou v nejvyšší rovnováze a přenášejí světlo do všech, aby se posléze podíleli na dalším rozkvětu duchovních hodnot v 5. dimenzi na Nové Zemi. Neobávejte se další války, epidemie, teroru či uprchlické krize, která by mohla zničit hodnotný odkaz. Až do rozdělení lidstva je Česko a Slovensko pod ochranou. Těm, kteří vzestoupí, se do té doby v této realitě 3. dimenze nestane nic špatného z vnější strany. Můžete být oprávněně v klidu.

   Proto buďte hrdí, že jste příslušníci těchto národů, protože budete v jejich stopách kráčet i v novém světě, Ráji na Zemi. Český a slovenský národ nezahyne, v nový život povstane!

AUTOR: Michal R. (7. leden 2016)

 

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
PROČ JE PRAHA DUCHOVNÍM CENTREM SVĚTA

citát:

   Jak jsem už napsal, vybral jsem pro svou druhou přímou inkarnaci na tuto planetu Českou zemi, nyní Českou republiku. Osud malého českého národa je přímo spjat s mojí misí a mým působením v obou fyzických tělech Ježíše a Jany. Tento národ prošel a stále prochází těžkými zkouškami, je utiskován, ožebračován, překřikován silnějšími a dominantními, kteří se pod vedením Pseudotvůrců snaží podkopat a zničit moji práci: vyvést lidstvo z negativního stavu a tento neudržitelný způsob života navždy eliminovat. Pseudotvůrci dobře vědí, že už bije jejich poslední hodina a o to zuřivěji se snaží získat co nejvíce duší na svou temnou stranu. Na první pohled to vypadá, že mají převahu. Svět se každým dnem blíží většímu válečnému konfliktu, dochází k cíleným útokům na duchovní zásady, tisíce let předávané mými proroky lidstvu, k rozbíjení rodin a láskyplných vztahů, promiskuitní a deviantní chování je vyzdvihováno a ukazováno v médiích, jako obdivuhodné a přirozené, podvodníci a zloději jsou bez trestu a těší se z politické, či ekonomické nadvlády nad ostatními, méně dravými a bezohlednými. Naštěstí přibývá těch, kteří nejsou tak vidět hmotnými prostředky, ale zato jejich světlo září do kosmu a je vidět duchovním zrakem vyspělých láskyplných bytostí z vyšších dimenzí Multivesmíru.

   Právě na území České republiky je nejvyšší koncentrace tzv. starých duší (z Lemurie, Atlantidy, …) a bytostí mně nejbližších (archandělé Gabriel, Metatron, Michael…). Praha je doslova prahem do pozitivního stavu, bránou do vyšších dimenzí, kde už nejsou války, nespravedlnost, nemoci a smrt. Sjíždějí se sem duchovní učitelé, mistři a léčitelé z celého světa a tento jev se bude v následujících letech prohlubovat a násobit i přesto, že ve fyzickém těle Jany zůstanu v pozadí a kromě psaní a vedení našich www.bozirodina.cz nebudu zasahovat do spojování různých duchovních směrů. Jistě jste si všimli, že od konce roku 2012, kdy jsme spustili naše stránky, dochází k viditelnému propojování spřízněných webů, k setkávání různých duchovních skupin a hledání společných řešení a cest. Nic není náhoda, můj plán je dokonalý a vše je v pravou chvíli. Není důležité, kolik jedinců čte toto Nové Zjevení zde na Nule, ale že je dostupné každému, kdo projeví zájem. Ne každý je připraven přijmout fakt, že já, Pán Ježíš Kristus jsem přítomen v této důležité době v těle ženy, že se sem nevrátím ve fyzickém těle Ježíše. Až přijde čas, dojde k rozdělení lidstva, oddělení zrna od plev, a vy, kdo převibrujete do vyšších dimenzí, hlavně na Novou Zemi (Nový Jeruzalém), budete svědky založení Boží rodiny, tedy fyzického setkání Ježíše a Jany, narození našich dvou dětí. Úplná Boží rodina bude žít mezi lidmi a bude se neustále podílet na jejich duchovní transformaci, návratu k Lásce. Tato cesta bude ještě dlouhá, ale nebude už tak bolestná a těžká, jako je nyní, kdy stále probíhá boj dobra a zla. Jen rozdělením lidstva umožním krátké pseudovítězství negativního stavu, aby všichni viděli důsledky takové volby a v budoucnu už odmítali život bez lásky ke mně, jedinému zdroji života v Multivesmíru.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email