10. Odpouštění

Pán Ježíš Kristus odpouští všem bytostem v Multivesmíru bez rozdílu jakékoli, i ty nejhroznější činy (týká se v drtivé většině bytostí v zóně vymístění a na planetě Země 3D/Nula). To však neznamená, že tyto bytosti, které porušují duchovní zákony lásky, nenesou následky svých rozhodnutí a činů. Až do konce tohoto cyklu času, kdy je aktivní negativní stav, jsou umístěny mimo Pravé Stvoření v peklech, kde žijí pod vládou Pseudotvůrců. Díky inkarnaci Nejvyššího do těla Ježíše, vstupu Ježíše do pekel po ukřižování, dočasné separaci Pseudotvůrců a později vzniku Nové Přirozenosti Boha (Pána Ježíše Krista) a napsání knih Nového zjevení je možné, aby každá bytost ze zóny vymístění konvertovala na základě svobodné volby do pozitivního stavu (více v Duchovní škole Pána Ježíše Krista Boží Rodiny 6: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-krista-bozi-rodiny-6/). Nikdo, kromě Absolutního Pána Ježíše Krista, nemůže být dokonalý, protože je relativní bytostí. Čím větší vzdálenost od Pána Ježíše Krista v duchovním smyslu, tím více porušování duchovních zákonů, horší kvalita života a méně lásky. Nezbytnou součástí návratu padlých bytostí je odpouštění sobě i jiným. Ježíš řekl (Lukáš 17:3-4):

„Mějte se na pozoru! Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ‚Je mi to líto‘, odpustíš mu!“

Kdo není schopen odpouštění, hromadí v sobě zlobu, pocit křivdy, výčitky, myšlenky na pomstu a jiné negativní energie, které ho užírají, snižují mu vibrace, zhoršují zdraví i vztahy s jinými. Odpouštěním se postupně zbavuje těchto negativních jevů, doslova je rozpouští a odplavuje a místo nich přichází úleva, pocit naplnění, láska, klid a mír v duši. Schopnost odpouštět přímo souvisí s duchovní úrovní jedince. Čím větší pochopení důvodů existence negativního stavu, tím vyšší nadhled a menší emocionální reakce na cokoli negativního, například války, terorismus, politiku atd. Odpouštění neznamená schvalování a tolerování negativního jednání. Nikdo není povinen snášet násilí, krádeže a jiné zločiny, má právo na ochranu svého zdraví a života. Výhodu mají všichni následovníci a představitelé Pána Ježíše Krista (kdo zná i Pána Ježíše Krista Boží Rodiny), protože žijí vědomě, naslouchají intuici, jsou postupně vyváděni ze všech problémů a vnímají ochranu Absolutního Boha. Kdo odevzdá svůj život Pánu Ježíši Kristu (Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině), nemusí mít žádné starosti, protože jen z absolutní pozice lze vědět, co je pro každou relativní bytost nejlepší pro její individuální růst. Tím se zbavuje svých nedostatků, učí se odpouštět, milovat s moudrostí, lépe chápat i dodržovat duchovní zákony, jinými slovy stoupá na spirále duchovní cesty a přibližuje se Absolutnímu Pánu Ježíši Kristu.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Print Friendly, PDF & Email